Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 >> 

1Sanggén ata siot ta’ong ciri mendi, poro rékéng kin morid ata naun te tiba hiang. Ali hitu, ngasang de Mori Keraéng agu toing dité toé ndong loér latas.

2(6-2a) Émé mori disé cengata ata imbi, néka hep lisé morid hitu landing kaut le ca imbi. Ngot isé kali paka keturu di’a-di’ay morid hitu, koném po ca imbi. Latang Te Beti Pélut Lema Agu Latang Te Lomir Séng (6-2b) Toing agu titong koés sanggéd taung so’o.

3Émé hiat cengata toing pété banay agu toé lorong curup ata nggepukd – ngong curup de Mori dité Yésus Kristus – agu toé lorong toing ata kopn oné ngaji dité,

4hia pisik pecingy, kali po toé pecing apa-apay. Betin weli ga, kawé molé mbolot agu pélut lema, wiga mangan jogot, léwang tau, pocu tau, agu mangkong.

5Og dé mangan pulang tau oné asé-ka’é situt toé nggepuk nukd agu toé ita molor, ai le bet disé manga ontongn oné-mai ngaji hitu.

6Bo kali ngaji hitu manga ontongn, émé nuk remo kaut apa ata mangan.

7Ai ité toé manga ba apa-apad nggere-oné lino, agu ité kolé toé ngancéng ba apa-apad nggere-pé’ang.

8Tamat manga na’ang barad agu wéngko wekid, remo dé’it hitu ga.

9Maik isét nanang boras, pa’u oné damangs, oné serénté, agu oné sanggéd taung belek da’at ata pandé calang. Wiga cemoln ga, manusia pa’u oné calang agu copél.

10Ai waké sanggéd da’at, lomir ringgi, agu ali le tempo-pok dolong ringgi, wiga manga ata wéléng imbid agu wahéng wekid le do tarad susa.

Pedé Turung Cemoln

11Maik hau, oé manusia de Mori Keraéng! Oké koé sanggéd taung situ, dolong kali agil, ngaji, junggu, momang, lembak agu lumu nai.

12Rié koém oné imbi ata molor, rumbu koé le méu mosé tédéng lén. Latang te hitu hau tara béntam agu poli wérét le hau reké ata molorn, olo-mai ranga data saka-si do.

13Oné ranga de Mori Keraéng hitut téing mosé latang te sanggéd cao-ca agu oné ranga di Kristus Yésus ata poli wérét reké molor hitu, nenggitu kolé oné ranga di Pontius Pilatus, taé laku agu hau:

14Lorong koé perénta ho’o, ai méu toé manga celas agu toé manga majas, dengkir du mai koléN Mori dité hi Yésus Kristus.

15Ngong lété du wérét lata cau kuasa hitut ca’y kali agu penong berkak, Hia Raja bétan-mai sanggéd raja agu Mori bétan-mai sanggéd mori.

16Hia kanang kali ata toé koday le mata, ka’éng oné gérak ata toé cung te ruisy. Toé manga cengatan ata poli ita Hia, agu toé muing manga manusia ata ngancéng ita Hia. Latang te Hia kali hiang agu kuasa tédéng lén! Amén.

17Langga kid latang te sanggéd ata bora oné lino ho’o te pandé di’a, kudut isé néka mésé-naid agu néka bengkes oné bora situt toé manga betuad. Maik bengkes kali oné Mori Keraéng hitut téing boraN oné ité, kudut mantes lité.

18Langga kid oné isé situ te do-do pandé di’a, kudut ngoéng te téing agu te pati.

19Ali hitu igol paéng luing ligéng ata di’an latang te weki run du mosé nggere-olon, wiga haéng mosé ata tu’ungn.

20Oé Timotius, tinu dia-di’as apa ata poli imbid oné hau. Tadang koé oné-mai curup nggopét, pandé ata toé nggelukd agu léwang tau siot le carod pecing do, kali ata nggopét.

21Tara nenggitun, ai manga pisa taus ata toing nenggitu, wiga ali hitu isé wéléngs oné mai imbid. Tabing de Mori Keraéng, loréng méuy! <<  1 Timotius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel