Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 1 >> 

Reweng Hitut Téing Mosé

1Reweng hitut téing mosé, polig manga du wangkan. Ami poli dengén le tilugm, poli ita dungkan le matagm, poli saka-si agu poli cau kéta le limé rugm. Hitu ata tulisn lami oné méu.

2Mosé hitu polig nesan, agu polig itan lami. Te ho’on ga, ami téing saka-si agu keréba mosé tédéng lén hitu oné méu. Mosé hitu, manga cama-cama agu hi Ema agu poli si’angn oné ami.

3Ata poli ita agu poli dengé dami, hituy dé ata keréba kolé lami, kudut méu nai-ca anggit agu amim. Tuka ca léléng dami hitu, ngong tuka ca léléng agu hi Ema agu hi Yésus Kristus AnakN.

4Tulis lami sanggéd taung so’o latang te méu kudut ciri jepeky nisang nai dami.

Mori Keraéng Téing Gérak

5Ho’oy keréba ata poli dengén lami oné-mai hi Yésus Kristus te tombo oné méu: Mori Keraéng hitu pu’un gérak agu toé kéta manga nendep oné Hia.

6Nggopétn curup agu pandé dité émé curup kanang te ité nai-ca anggit agu Hia, maik oné nendep kin moséd.

7Maik émé ité mosé oné gérak cama ného Mori Keraéng ka’éng oné gérak, ité te ulu-pukul agu haé-ata agu sanggéd ndékok dité koso taungs le Dara de Mori Yésus, AnakN.

8Émé nggo’o taé dité: ité toé manga ndékokd, ngong ité te adong weki rud, agu Mori Keraéng toé manga oné nai dité.

9Émé ité tura ndékokd, ampongs Liha sanggéd ndékok dité agu pandé nggeluk ité oné-mai sanggéd da’at, ai Hia rapak rekeN agu agil anorN.

10Émé nggo’o taé dité: ité toé dé’it manga pandé ndékokd, rékéngn lité néhot Hia ata nggopéty agu Reweng Diha toé mangay oné ité. <<  1 Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran