Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 7 >> 

1Asé ka’én ata momang laku! Ai te ho’on ité paéng reké hitu. Mait ga ité pandé nggeluk weki dité oné mai sanggéd rengkes de weki agu wakar. Ali hitu kolé pandé jepek nggeluk dité oné hiang Mori Keraéng.

Nisang Du Poli Wéong Nai

2Toto koé nai di'a de méu latang te ami! Ami toé manga pandé sala agu cengatan koé, toé manga cengatan kolé ata pandé rowak lami, agu ami toé manga kawé ontong oné mai hiat cengatan koé.

3Aku tombo nenggo’o, toé kudut téing wahéng latang te méu, ai bao poli laku tombon te méu poli manga oné nai dami, wiga ité mosé agu mata camat.

4Aku tombo si’ang kéta agu méu, bombong kéta rak daku latangt méu. Koném po ami ta’ong susa do, maik lémbu agu nisang kéta nai dami.

5Du cai oné tana Makédonia, nai dami toé kéta manga merepn. Nia-nia kaut wan ami cumang agu susa: niat léwang tau mai pé’ang maid, niat simpung oné-mai nai.

6Maik Mori Keraéng hitut pandé lémbu ata jinggop, poli pandé lémbu ami ali mai di Titus.

7Toé hanang ali cai diha, maik ali lémbu hitut tiba diha oné-mai bahi-réha méu. Ai hia poli tombo taung agu ami, latang te kembung de méu, gesar de méu, semengak de méu latang te kambé aku, wiga tambang kéta nisangn nai daku.

8Jari, koném po aku poli pandé wéong nai de méu ali surak daku hitu olo, maik toé manga mendo nai laingn laku. Bo tu’ung olo mendo naig aku, ai ita laku te surak hitu pandé wéong nai de méu, koném po latang te dokong kaut.

9Maik te ho’on ga, nisang kéta nai daku ali méu poli wéong nai, maik ali wéong nai de méu hitu te pandé teser méu. Ai wéong nai hitu lorong baté ngoéng de Mori Keraéng, wiga toé manga rowak méun landing ami.

10Néka simpung laing. Ai wéong nai lorong ngoéng de Mori Keraéng cirn teser hitut ba selamak, maik wéong nai oné mai lino ho’o cirn mata laing.

11Ai pélét di’a-di’a, apa cirn latang te méu wéong nai hitut lorong ngoéng de Mori Keraéng. Méu pandé si’angn mbolot, jogot te pandé ndékok, rantang te pandé sala; méu ciri ata kembung, semengak, agu wahéng ata sala! Oné sanggéd taung mbolot situ, poli toton le méu, te méu toé manga salas.

12Landing hitu, émé aku poli tulis surak hitu oné méu toé ali ata pandé sala, toé kolé ali ata kélo pandé sala. Maik oné ranga de Mori Keraéng, noing le weki rus méu, co’o kéta mésén wintuk de méu latang te ami.

13Itu tara lémbun nai dami. Toé hanang lémbu, ami kolé céwé nisang nai ali nisang nai di Titus, ai sanggés méu pandé cembes nain.

14Aku poli pandé bombong rak de méu agu hia, kali po méu toé manga pandé ritak akus. Ami hanang tombo ata molorn agu méu, nenggitu kolé angos dami oné ranga di Titus kali laing molorn.

15Te ho’on hi Titus tambang mésé momangn latang te méu, ai nuk liha sanggéd lorong de méu, co’o méu du tiba cai diha déméng hiang agu junggus.

16Aku nisang kéta naig, ai aku ngancéng imbi méu oné sanggén cao-ca. <<  2 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran