Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 3 >> 

Ngaji Agu Gori

1Asé-ka’én, nggere-olon ga, ngaji koém latang te ami, kudut curup de Morin tambang nondon agu angosn, cama ného situt poli jarid oné bahi-réha méu.

2Tadang koé oné-mai ami pandé data cibul agu sanggéd ata pandé da’at, ai toé sanggén taung ata imbi Keréba Di’a.

3Maik Mori hitu, junggu. Hia te pandé mberes nai de méu agu sémbéng méu oné-mai manusia da’at.

4Ami kolé imbi oné Morin, te apa ata pedé dami oné méu, paka pandés le méu.

5Nahé Morin titong kin nai de méu nggere-oné momang de Mori Keraéng agu nggere-oné alus nai di Kristus.

6Asé-ka’én, oné ngasang de Mori Yésus Kristus ami pedé agu méu, kudut méu tadang koém oné-mai néténg asé-ka’é ca imbi situt ngondé agu toé lorong toing situt poli tiba oné-mai ami.

7Ai pecing le weki rus méu, co’o méu paka lut toming dami, ai ami toé manga ngondé’gm te gori oné bahi-réha méu.

8Toé hang bod kaut lami hang data, maik le rébokm agu le nai-koé’gm gori wié leso. Ali hitu, ami toé pandé mendo latang te céing-céing kaut oné bahi-réha méu.

9Toé landing toé manga hak’gm ami latang te hitu, maik pandé dami ca toming latang te méu, kudut lorong le méu.

10Ai nenggitu kolé ami du oné bahi-réha méu, tombo lami langga ho’o oné méu: Émé hiat cengata toé ngoéng te gori, hia hitu néka hangy.

11Ami curup nenggo’o, ai dengé lami, manga ata oné bahi-réha méu ata toé kitep mosén agu ogon te gori, maik hidut agu apa ata toé manga betuan.

12Sanggén ata langga kolés lami, agu toing le ngasang de Mori Yésus Kristus, kudut isé kong merep kid oné sanggéd gorid, ai le hitu isé hang oné-mai rébok de rud.

13Méu kali asé-ka’én, néka asi pandé di’a.

14Émé manga ata toé ngoéng te séngét apa ata curup dami oné surak ho’o, jerék koé agu ata hitu, néka haé-reba agu ata hitu kudut ritakn.

15Néka rékéng hia ného ata baliy, maik wahéng kaut cama ného asé-ka’é ca imbi.

Tabé

16Nahé Morin ata pu’un hambor-libur, tabing Liha hambor–libur hitu latang te méu oné sanggén cao-ca. Morin loréng sanggés taung méu.

17Tabé oné-mai aku hi Paulus. Tabé ho’o tulis laku ali limé de rug. Ho’oy tandan néténg-néténg surak daku: Nenggo’oy laku tulisn.

18Tabing di Yésus Kristus, Mori dité, loréng sanggés taung méu! <<  2 Tesalonika 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran