Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 3 >> 

Tara De Manusia Du Cemoln Lino

1Nuk di’a ho’o: Du leso turung cemol, te caiy cekeng mendo.

2Manusia te momang weki run agu ciri mendi de séng, tombo joak agu mésé nai. Isé ngoéng kétas te loér ata, lawang ata tu’as, agu toé pecing te wali di’a, mbéis agamas.

3Isé toé pecing momang tau, toé ngoéng te hambor, ngoéngd kali pandé wau ngasang data, toé ngancéng nipu weki ru, gutek, toé ngoéng siot di’ad.

4Isé ngoéng kéta te pandé bécang, toé léwé nuk, néhot ata pecing do, céwé lorong belek da’at itu po lorong Mori Keraéng.

5Bo tu’ung wekid isé ngajis, maik doét lisé icin toing de agama. Tadang koé oné-mai isé situ.

6Ai oné-mai isé situ mangas ata junuk kaut ngo oné mbaru data bana agu serénté iné-wai ata les ata penong le ndékok agu kuasa le do tarad belek da’at.

7Iné-wai koném po ngoéng te toings, maik toé dé’it ngancéng pecing molors.

8Cama ného hi Yanés agu hi Yambrés, lawang hi Musa, nenggitu kolé isé lawang molor. Anor disé da’at taungd agu imbi disé toé ta’ong damangs.

9Maik toé te toé, isé toé ngancéng céwé di’a moséd, ai ného hi Yanés agu hi Yambrés, bodok disé baé taung le sanggén ata.

Imbi Hitu Todo One Susa Agu One Bacang Surak Nggeluk

10Hau poli lorong toing dakuh, co’oy mosé, ba weki, imbi, lembak, momang, agu seber daku.

11Hau poli lorong susa agu wahéng cama ného hitut ta’ong daku oné Antiokhia agu oné Ikonium agu oné Listra. Sanggéd taung wahéng situ tibas laku. Maik Mori poli pandé selamak aku oné-mai sanggéd situ.

12Bo tu’ung, néténg ata siot ngoéng mosé lorong ngajis oné hi Kristus Yésus te hena le wahéngs.

13Nakat ata da’at agu ata nggopét te tambang da’ats, isé te wéléngs agu pandé wéléngs lata.

14Maik hau poro kong kim cau molorm, ata poli imbi le hau ali nuk mtaung ata siot poli toing haud.

15Nuk koé kolé, pu’ung du koém hau poli pecing Surak Nggeluk ata ngancéng téing nggalas agu hau, agu titong hau nggere-oné selamak lorong imbim oné hi Kristus Yésus.

16Sanggéd taung Surak Nggeluk pandé gérak le Mori Keraéng agu papé latang te toing, kudut pandé si’ang ata salad, kudut pandé di’a ba weki agu kudut toing ata oné molor.

17Ali hitu nété-néténg manusia paéng de Morin, pandé jemut latang te sanggéd pandé di’a. <<  2 Timotius 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran