Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 1 >> 

Tabé

1Oné-mai hi Paulus, rasul di Kristus Yésus lorong ngoéng de Mori Keraéng, latang te sanggéd weki serani oné tana Éfésus agu sanggéd ata imbi oné hi Kristus Yésus.

2Widang agu hambor-libur oné-mai Mori Keraéng, Ema dité, agu oné-mai Mori Yésus Kristus loréng méuy.

Bora Disét Poli Piléd

3Naring ga Mori Keraéng agu Ema Mori dité hi Yésus Kristus. Hia, ngong hi Yésus Kristus poli berkak itén le sanggéd widang nggeluk oné Surga.

4Ai létang laing Hia, Mori Keraéng poli pilé ité be bolon dédék lino, kudut ité ciri nggeluk agu toé manga celad.

5Ali momang Diha, sanggéd ité poli wérétd te ciri anak Diha pu’ung du wangkan lut hi Yésus Kristus, ai hitu muing ngoéng Diha.

6Naring ga Mori Keraéng hitut mengit, ai létang laing le Anak MomangN, Hia momang tu’ung itéy.

7Ai landing le mata di Kristus, ité célad le Mori Keraéng, ngong Hia poli ampongd sanggéd ndékok dité.

8Pandé hitu Diha, ai Hia momang tu’ung itéy agu momangN hitu pati do latangt ité oné sanggéd nggalasN agu anorN.

9Lorong ngoéng de weki Run, Mori Keraéng poli si’ang oné ité latang te sanggéd situt pété ceha; lut nanéng agu lilekN. Poli wérétN Liha, nanéngN hitu te ciri jepeky oné hi Yésus Kristus.

10Ho’oy nanéngN hitu: sanggéd caoca, éta Surga ko oné lino, nai ca anggit agu hi Yésus Kristus tu’ad sanggéd caoca.

11Taé muing laku “oné hi Kristus”, ai ami poli tiba mbaté oné-mai Hia – ité ho’ot pu’ung du wangkan poli pilé Liha lorong ngoéng agu wérét de Mori Keraéng ata dédékd sanggéd cao-ca. –

12Wiga ité ata laring cain kéta bengkes oné hi Kristus, naring Mori Keraéng landing mengit Diha.

13Méu kolé ciri ro’éng Diham, ai méu poli dengé pedé molorN, ngong Keréba Di’a ata pandé selamak méu. Méu imbi oné Mori Yésus, landing hitu Mori Keraéng palas méu le Nai Nggeluk hitut poli rekéN.

14Nai Nggeluk hitu dé pa’arn mbaté dité, dengkir agu tiba sambé wiga ité ciri paéng de Mori Keraéng latang te naring mengit Diha.

Ngaji Di Paulus

15Landing hitu, du poli dengén laku imbi de méu oné Mori Yésus agu momang de méu latang te sanggéd weki serani,

16aku kolé toé ké’ét te téti wali di’a landing méu. Aku nuk mtaung méu oné ngajig.

17Tegi kolé laku oné Mori dité Yésus Kristus, kudut Hia widang koé Nai Nggeluk te si’ang Mori Keraéng oné méu wiga méu pecing tu’ung Hiam.

18Aku gesar oné Mori Keraéng, kudut Hia pandé gérak nais, kudut méu ngancéng idep apa ata deming le méu oné-mai Mori Keraéng hitut poli bénta méuN. Te baé kolé le méu, co’o kéta penongn berkak ata manikn hitut poli ambin le Mori Keraéng latang te sanggéd weki serani.

19Lengn kolé mésén gori de Mori Keraéng ata penong kuasa oné weki dité ata imbi Hia. Kuasa de Mori Keraéng hitu cama ného kuasa hiot toé cung,

20hitut papé Liha du pandé to’o kolé hi Kristus oné-mai ata mataN agu téing osang baté lontoN oné racap wanang Diha éta Surga.

21Kuasa di Kristus hitu céwé langkas oné-mai sanggéd pemerénta ata cau kuasa, ata cau adak agu ata tu’a laing, ko céing kaut ata ciri tu’a laing, toé hanang mosé oné uwa te ho’on, maik agu mosé nggere-olon kolé.

22Sanggéd cao-ca poli kodad le Mori Keraéng na’a be wa-mai wa’i di Kristus agu téing hi Kristus oné weki serani te ciri Tu’a oné-mai sanggéd caoca.

23Weki serani situ ngong weki di Kristus, ata pandé jepek Liha te rapakd sanggéd cao-ca nia kaut wan. <<  Efesus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran