Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 4 >> 

Nai Ce Anggit De Weki Serani Agu Widang Situt Woléngd

1Aku hi Paulus, ata bui landing keturu Mori Keraéng, toing méu: mosé koém ného taras ata poli bénta le Mori Keraéng.

2Nahé méu kali paka jinggop agu lembak. Toto kali momangs hitu oné campé tau,

3agu mping koém te mosé hambor agu te nai ca anggit ata poli widang le Nai Nggeluk, kudut manga tédéng kin oné méu.

4Hanang cay kali weki agu cay kali Nai Nggeluk, nenggitu kolé méu tara béntas, kudut cay kali bengkes.

5Cay kali Mori Keraéng, cay kali imbi, cay kali cebong le waé serani,

6cay kali Mori Keraéng ata ciri Ema de sanggén manusia. Hia dé Morin tanan wa, béangn éta, ata gori agu kuasa sanggéd ménan.

7Maik néténg-néténg ité, poli tiba widang oné-mai hi Kristus Yésus.

8Itu tara manga tulis oné Surak Nggeluk, “Du Hia ngo nggere-éta osang langkas, dadé Liha dod ata bui; téing Liha sanggéd widang oné manusia.”

9Jari, émé nggo’o taé: “Ngo nggere-éta”, betuan te laring cain Hia polig wa’u oné osang ata teke-wan de lino ho’o.

10Hia ata poli wa’u nggere-wan, Hia kolé ata poli ngo nggere-éta osang langkas ata céwé langkas oné-mai sanggéd awang, wiga sanggéd tanan wa, béangn éta, penong ali néraN.

11Hia ata widang sanggéd nabit oné manusia: ata iwod Liha téti te ciri rasuls, ata iwod ciri nabis, ata iwod ciri ata wéwad Keréba Di’a hitu, agu ata iwod kolé téti ciri gurus te titong weki serani.

12Pandé so’o Diha kudut jemut taung widang weki serani te gori keturu latangt Mori Keraéng agu te pandé téti étan weki di Kristus.

13Ali hitu, sanggéd taung ité ciri ca anggit kali oné ca imbi, agu baé pa’éln latang te Anak de Mori Keraéng. Ité ciri bisat, ata tambang cuku tambang besikd ného hi Kristus.

14Ité toé ciri ného anak koé kolét, hitut lingu-langu le bombang toing disét joak, ai toing disé situt penong joak pandé wéléng ata.

15Maik céwé di’an, ali mberes cau molor oné momang, beka kéta besik dité oné Hia, ngong hi Kristus ata ciri Tu’a laing dité.

16Le wintuk Diha, péris di’a kéta sanggéd weki agu pandé ndeng taud oné gori keturu. Émé néténg weki gori lorong toing ata di’an, toét-toé sanggéd weki situ uwa ciri tu’as agu mberes létang le momang.

Manusia Weru

17Le ngasang de Morin, aku taé agu si’ang tu’ung oné méu: Néka mosé ného ata siot toé pecing Mori Keraéng agu nuk ata toé manga betuad.

18Nendep nuk disé ga, toé pecing lisé mosé hitut téing de Mori Keraéng, landing le bodok agu ku’akd.

19Nuk disé dempul gi, wiga isé téing wekid lorong belek da’at agu biber kéta naid te pandé sanggéd wintuk da’at.

20Maik Mori Yésus Kristus hitut pecing de méu, toé nenggituy.

21Méu poli dengéd toing Diha. Méu ata lorong Mori Yésus, poli kolé dengén le méu gauk de Mori Keraéng ata manga oné Hia.

22Landing hitu, okés gauk agu ba weki de méu ata laséng olo main, ai sanggéd situ pandé rowak agu wéléng méu.

23Nahé nais agu nuks, célung te ciri weru taung.

24Nahé méu kali mosé ného manusia weru ata poli dédék lorong baté ngoéng de Mori Keraéng, ngong gauk molor, nggeluk agu toé mbéko-mbakot.

25Landing hitu, méu néka manga nggopét cama taus, ai ité asé kaé ca imbi oné hi Kristus.

26Émé rabo méu, néka landing le hitu pa’um oné ndékok: néka tédéng leson kéta rabo

27boto manga sokorn jing da’at.

28Ata laséng tako, néka tako kolés. Céwé di’an hia gempur kéta te gori te ita na’ang bara agu wéngko weki, wiga ngancéng campé ata lénggé.

29Néka manga curup da’at, maik curup di’a kali latang te pandé téti éta mosé disét séngétn, wiga isé tiba widangs.

30Méu néka pandé wéong Nai Nggeluk de Mori Keraéng hitut poli palas méu du leso turung tiba selamak.

31Pandé mora kéta taung sanggéd beti nai, mek agu rabo, léwang agu loér tau, pocu tau ko sanggéd ba weki ata da’atd.

32Maik méu kali poro réncéng koém cama taus, penong ali momang agu ampong cama taus, ného Mori Keraéng poli ampong méun le létang laing hi Yésus Kristus. <<  Efesus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran