Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 2 >> 

Toing Kudut Ca Nai Agu Jinggop Ného Hi Kristus

1Ali nai ca anggit agu hi Kristus, méu tiba mberes, lémbu le momangN agu ciri ca nai oné Nai Nggeluk, wiga méu momang agu mohas taum.

2Landing hitu, nenggo’oy dé ba weki de méu kudut pandé jepek nisang nai daku: méu paka nai ca anggit, tuka ca léléng oné ca momang, ca wakar agu ca salangm.

3Méu néka kawé kaut sékék de ru ko naring ata oké-bon. Maik, poro ali jinggop de méu, hiat cengata lélo ata bana céwé mésé oné-mai weki run.

4Néka manga ata nuk kaut sékék de run, maik nuk kolé sékék data bana.

5Oné mosé cama-cama, paka manga oné méu nuk nai ného ata manga oné hi Kristus Yésus:

6Hia koném po ca tara agu Mori Keraéng, maik toé rékéng Liha ca tara agu Mori Keraéng hitu, cama ného paéng Run hiot paka mo’engy.

7Maik, Hia poli pandé wa’u wa weki Run, agu ba tara de mendiy te ciri manusiay.

8Oné taraN ného manusia, Hia poli pandé wa’u wa weki Run, lorong ngoéng de Mori Keraéng, ngot dengkir mataN oné haju panggol.

9Itup tara téti étan Hia le Mori Keraéng agu widang oné Hia ngasang bétan sanggéd ngasang.

10Kudut hiang ngasang de Mori Yésus, sanggéd ata manga éta awang, oné lino ko be wa-mai lino, tikul taungs.

11Sanggéd taung isé, imbi te Hi Yésus Kristus hitu Mori, wiga bongn ngasang de Mori Keraéng, Ema!

Néra Te Pandé Gérak Lino

12Asé-ka’én, ata momang laku! Ného danong méu lorong mtaungm aku, landing hitu kong jepek kin selamak de méu ali jejer agu rantang Mori Keraéng, toé hanang ného du manga kig aku, maik céwén kéta ho’o ga du aku toé manga agu méuk.

13Weki run kéta Mori Keraéng ata widang oné méu, ot téti nai ot ngancéng pandé cembes nai Diha.

14Pandé ga sanggéd cao-ca néka ali ndu’us agu léwang tau.

15Ali hitu, méu ciri anak de Mori Keraéng ata toé copél agu toé manga celas ného ata nai da’at agu ata wéléng de uwa ho’o, wiga méu manga néram te gérak oné bahi-réha isé, ného néra de ntala,

16ai méu ba keréba reweng ata téing mosé. Wiga aku ngancéng bombong-rak du leso cai kolén hi Kristus, ai toé oké bon nomber-dara agu ta’ong susa daku.

17Maik koném po bowoy dara daku du takung agu du ngaji lorong imbi de méu, aku nisang kéta nai cama laing agu méu.

18Méu kolé paka nisang-nai nenggitum cama laing agu aku.

Hi Timotéus Agu Hi Épafroditus

19Le bengkes campé de Mori Yésus, aku wuat hi Timotéus te gélang ngo oné méu, kudut temer kin nai daku ali dengé keréba latang te méu oné-mai hia tai.

20Toé manga cengatan kolé ata nai ca anggit, tuka ca léléng agu aku ata tu’ung-tu’ung kéta te nuk sékék de méu.

21Ai sanggéd taung ata iwod nuk kaut sékék de weki rud, toé nuk sékék di Kristus Yésus.

22Pecing le méu, polig si’angn junggu di Timotéus agu hia poli campé akun oné gori keturu Keréba Di’a cama ného anak ata campé eman.

23Du poli si’angn co’oy lakon perkara daku, hiay dé ata wuat laku kudut gélang ngo oné méu.

24Imbi laku, le campé de Morin te weki rug kolék aku gélang kudut ngo la’at méu.

25Lari nggitun, rékéng laku te jera kolé nggere-oné méu hi Épafroditus, ata poli wuat le méu danong latang te keturu aku. Hia poli ciri haé reba ca imbi daku agu haé reba ca gori daku.

26Hia kembung kéta sanggés taung méu agu wéong kéta nain, ai dengé le méu beti diha.

27Bo tu’ung hia beti kudut matay, maik Mori Keraéng momang kin hia; toé hanang hia, maik aku kolé, kudut néka tambang koléy wéong nai daku.

28Itu tara gélang-gélang kaku te wuat hia, ai émé méu ita hiam, méu ngancéng nisang kolé nais agu rehong koé wéong nai daku.

29Jari, tiba koé hia ali cembes-nai oné ca imbi agu Morin. Hiang ga sanggéd ata situt ného hia.

30Ai hia kudut matay landing gori latang te hi Kristus; hia ngoéng te oké mosén latang te pandé penong situt toé rapak oné gori keturu de méu latang te aku. <<  Filipi 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran