Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 12 >> 

Toing Kudut Metek Oné Imbi

1Baling-mai ité manga do saka-si. Mait ga ité, oké taungs mendo agu ndékok situt pandé do’ong ité. Agu paka metek tu’ung te lut rié ho’ot manga bolo-mai ranga dité ga.

2Mait ga, mata dité paka jeténg nggere-oné Mori Yésus, ai Hia dé ata pandé kéngko agu tinu imbi dité pu’ung du wangkan dengkir agu cemoln. Mori Yésus poli ta’ong susa oné haju panggol. Toé rékéng Liha te mata oné panggol hitu pandé ritak laing. Nuk Diha kali cembes latang te mosé nggere-olon. Te ho’on ga, Hia lonto oné racap wanang seriga de Mori Keraéng kudut cama-cama cau adak.

3Damang dé nuk, co’o kétay mendon susa de Mori Yésus te dungkang sanggéd ata ndékok ata lawang Hia, kudut méu kolé néka merik nais agu néka cubam.

4Oné gempur de méu te dungkang ndékok, méu toé manga bowo daras di.

5Néka hémong toing ho’o de Mori Keraéng kamping méu, néhot toing agu Anak Run: “Oé anak daku, néka émo-among kaut toing de Morim. Néka merik nais émé rabo méu Liha;

6ai Mori luca ata situt momang Diha, agu mecék ata situt tibas Liha ciri anak.”

7Émé méu tiba wahéng oné-mai Mori Keraéng, Hia rékéng méu ného anak de Run. Asa weli ga, manga dé’it anak ata toé mecék le eman ko?

8Émé méu toé dé’it hena le wahéng, hitut paka kélo néténg ata, méu ciri anak bera, toé anak wua tuka.

9Nggere-olon ga: Oné-mai ema dading, ité tiba toing agu titong agu hiangs lité, apan kolé latang te Ema dité éta Surga, paka céwé hiang lité kudut haéng mosé tédéng lén.

10Ema dading dité toing agu titong ité ké’ét kaut apa ata di’an lorong nuk de rud. Maik Mori Keraéng wahéng latang te di’a weki rud ité, kudut ité ciri nggeluk cama ného Hia.

11Bo tu’ung du tiba lité wahéng hitu toé manga cembes nai laing, maik cama ného pandé susa. Maik poli hitu, wahéng hitu pandé te mosé ité lorong ngoéng de Morin, agu cir wua hambor oné isét toing agu titong Liha.

12Landing hitu, pandé mberes koé limé hitut les agu tu’us hitut jejery.

13Helek koé salang lakom, boto nggésoy wa’i hitut sengge-soat, maik ciri inay.

14Mping koé te mosé hambor-libur agu sanggén ata, agu tili-mboét kolé te dolong mosé nggeluk. Ai émé toé nggeluk, toé manga cengatan ata ngancéng ita Morin.

15Jerék koém: boto manga cengatan ata mora tabing de Mori Keraéng, te ciri waké pa’it ata pandé rasung laing, wiga mangan ngai-ngaok agu rowak mosé ka’éng cama.

16Néka manga ata siot pandé nelung ko manga belek da’at, ného hi Esau hiot pika hak ngason latang kaut ca piring hang.

17Ai musi-main pecing le méu, hi Esau toé laong tiba berkak, ai hia toé manga sokor te holes kolé oné-mai salan, koném po ndurus waé lu’un nanang te tiba berkak hitu.

Papong Ata Mendon

18Toé cama ného wa’u Israél oné poco Sinai danong, méu te ho’on ga, toé ngo nggere-oné cao-ca ata ngancéng cégot agu api dila-haok, oné ranggeng, nendep, agu buru warat.

19Agu toé kolé ngo oné runing de terompét agu runing ngengut kéta, wiga gesar lisé kudut runing hitu néka manga kolé tombo agu isé.

20Ai isé toé ta’ong séngét perénta de running hitu, ata nenggo’o taén, “Céing kaut ata cégot poco ho’o, ata ko kaka, paka peké le watu dengkir matay.”

21Apa hitut ita le wa’u Israél leng tu’ung rangopn, wiga mai taé di Musa, “Aku rantang agu jejer kétak.”

22Maik méu te ho’on ga, mai cé’é Golo Sion, oné béndar de Mori Keraéng hitut téing mosé, ngong Yérusalém éta Surga ata penong le malékat.

23Méu lut ca impung ata ramé kéta, ngong nekek weki de sanggéd anak ngaso de Mori Keraéng ata manga ngasangd éta Surga. Méu mai kamping Mori Keraéng hitut beté-bicar sanggén ata. Méu mai kamping sanggéd ata nggeluk situt poli pandé besikd.

24Méu mai kamping Mori Yésus, ata Létang témba reké weru, agu kamping daraN hitut poli wecar, ata céwé mberes pa’arn oné-mai dara di Abél.

25Jerék koém, méu paka tiba agu séngét Hia hitut ban curup hitu. Isét ogo te séngét Hiat mai oné lino ho’o ata ba keréba de Mori Keraéng, toé ngancéng célad oné-mai wahéng. Apan kolé ité te ho’on, émé ité hedong oné-mai Hia hitut curup éta-mai Surgan.

26Du hitu danong, rewéng Diha pandé gégo lino ho’o, maik te ho’on Hia téing reké, “Cengkalin kolé, Aku te pandé gégo toé hanang lino, maik awang kolé.”

27Taé “Cengkalin kolé” ngong lino ho’o ata poli dédék te gégoy agu te hésingy, wiga ata retangn kali ga hanang situt toe ngancéng gégos.

28Jari, mait ga ité wali di’a agu ngaji kamping Mori Keraéng, ai ité tiba adak ata toé ngancéng gégoy. Mait ga ité wali di’a agu ngaji te hiang Hia, lorong wintuk ata patun Liha.

29Ai Mori Keraéng dité pandé ampus, ného api hiot pandé muntung. <<  Ibrani 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran