Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 11 >> 

Hi Pétrus Papong Cebong Di Kornélius Oné Yérusalém

1Rasul-rasul agu sanggéd asé-ka’é situt ca imbis oné Yudéa dengé te uku bana kolé tiba reweng de Mori Keraéngs.

2Du cain hi Pétrus oné Yérusalém, sanggéd taung ata Yahudi ata poli imbi Mori Yésus, woléng tau nukd agu hia.

3Mai taé disé: “Hau poli ngo oné mbaru data toé sunat agu hang cama-cama agu iséh.”

4Maik hi Pétrus tombo si’ang kéta sanggéd cao-ca, pir ca-cas, mai taén:

5“Aku lari ngajig oné béndar Yopé, rodo penong kaut déwa daku ali kuasa nggeluk agu aku urék: Manga ca ného towé ngéngga ata wéo oné patd bincungn, wa’u éta mai awangn haéng olo mai ranga daku.

6Lélo di’a-di’a kéta laku, agu bonén ita laku, sanggéd kaka wa’i pat agu kaka mila agu kaka horos wa tana, agu kaka lélap.

7Dengé kolé laku reweng ata curup agu aku: To’o ga Pétrus, mbelés agu hangs ga!

8Maik mai taé daku: Toé o Mori, ai toé dé’it manté laku hang ata ireng agu rinek.

9Maik latang te sua ngkalin, reweng éta mai Surga, taé agu aku: Apa ata kopn le Mori Keraéng, néka manga taé ireng kaut le hau!

10Uré hitu telungkalin, poli hitu poto kolé taungs nggere-éta awang.

11Du hitu muing dumuk hesé ata telus olo mai mbaru baté ka’éng dami, isé mai cumang akus oné mai Kaisaréa.

12Mai taé de Nai Nggeluk agu aku: Ngo ga cama laing agu isé agu néka pandé woléng-woléngs le hau! Asé –ka’é daku situt enem-tau lut akus. Ami ocok oné mbaru data situkm,

13agu hia tombo agu ami, co’o hia ita cengata malékat hesé oné mbarun agu taé oné hia: Jera ata, ngo oné Yopé kudut curu hi Simon ata te caron hi Pétrus.

14Hia te ba keréba di’a latang te méu agu sanggéd haé mbarus te selamakm.

15Du pu’ung tombog aku, wa’u éta mai Nai Nggeluk oné isé, cama ného oné ité danong.

16Du hitu nuk kolé laku latang te curup de Mori Yésus: Hi Yohanés cebong ata le waé, maik méu te cebong le Nai Nggelukm.

17Jari, émé Mori Keraéng téi nabit ata camas oné isé ného oné ité, du ité imbi oné Mori Yésus Kristus, wiga co’o laku ré’ingn Hia?”

18Du dengén lisé tombo hitu, itus kali toé ngaokd, agu naring Mori Keraéngs, mai taéd: “Jari latang te wa’u bana kolé Mori Keraéng téing teser kudut titong nggere-oné mosé tédéng lén.”

Hi Barnabas Agu Hi Saulus Ngo Oné Antiokhia

19Lari nggitun asé-ka’é ca imbi siot wécak ali pandé da’at hiot poli mbelé hi Stéfanus, losi haéng oné Fénisia, Siprus agu Antiokhia, maik isé wéro Injil oné ata Yahudi kanang.

20Maik oné mai isé manga pisa taus ata Siprus agu ata Kiréné ata poli imbid, cai oné Antiokhia agu tombo oné sanggéd ata curup Yunani agu keréba latang te Mori Yésus.

21Kuasa de Mori Keraéng loréng iséy, wiga do kolé ata imbi agu holés nggere-oné Mori Keraéngs.

22Keréba latang te isé situ dengé kolé le weki serani oné Yérusalém, itu kali weki serani situ wuat hi Barnabas ngo oné Antiokhia.

23Du cain hi Barnabas agu ita widang de Mori Keraéng latangt isé, nisang kéta nain. Hia toing isé, kudut sanggéd isé mai wa mai nain junggu oné Mori Keraéng,

24ai hi Barnabas cengata ata di’a, penong le Nai Nggeluk agu imbi. Wiga do kéta ata imbi Mori Keraéngs.

25Poli hitu ngo hi Barnabas oné Tarsus, kudut kawé hi Saulus, agu du poli cumang agu hia, dadé liha nggere-oné Antiokhia.

26Isé ka’éng cama-camas agu ata serani nitu tédéng ca ntaung, cang agu toing atas. Oné Antiokhia hitu laring cain caro lata, sanggéd ata nungku situ ata Kristén.

27Du hitu pisa taus nabi mai oné mai Yérusalém, ngo oné Antiokhia.

28Cengata oné mai isé ata ngasangn hi Agabus to’o ali kuasa de Nai Nggeluk, mai taé diha, oné temu tana lino te cai darem mésé. Jarin darem mésé hitu oné uwa di Klaudius.

29Og kali sanggéd ata nungku ca nais kudut katu campé disé lorong manga néténg weki agu katu lisé latang asé-ka’é situt ca imbi oné Yudéa.

30Campé disé situ katu oné sanggéd taung ata tu’a laing, lut hi Barnabas agu hi Saulus. <<  Kisah Para Rasul 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran