Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 

Sidang Oné Yérusalém

1Manga pisa taus ata mai oné mai Yudéa nggere-oné Antiokhia, toing asé-ka’é ca imbi nitu, mai taéd: “Émé méu toé sunatm lorong adak mbaté di Musa, méu toé ngancéng selamakm.”

2Maik hi Paulus agu hi Barnabas léwang kéta agu toé tiba curup disé situ. Cemoln ga wérét kudut hi Paulus agu hi Barnabas agu pisa taus ata bana oné mai weki serani situ ngo cumang rasul-rasul agu sanggéd ata tu’a laing oné Yérusalém kudut tombo mbolot hitu.

3Isé podo le weki seranis haéng pé’ang mai béndar, itu kali lako lut Fénisia agu Samaria agu tombo taung teser data toé Yahudi. Tombo situ pandé nisang nai de asé-ka’é ca imbi nitu.

4Du cai oné Yérusalém, isé curu le weki serani agu le rasul-rasul agu le ata tu’a laing. Itu kali tombo taung sanggéd situt poli pandé de Mori Keraéng lut isé.

5Maik pisa taus isét redu-sina Parisi ata poli imbi hesés agu mai taéd: “Sanggéd ata toé Yahudi paka olong sunats agu paka luts lisé Wintuk di Musa.”

6Itu kali sidangs rasul-rasul agu sanggéd ata tu’a laing kudut caca mbolot hitu.

7Du poli léwang tau sina-cé’é, hesé hi Pétrus agu curup oné isé: “Oé, asé-ka’én, pecing le méu du pu’ungn Mori Keraéng pilé aku oné mai méu, kudut lut aku, wa’u bana kolé tiba Keréba Di’a agu ciri imbis.

8Mori Keraéng ata pecing nai de manusia, téi saka-si latang te isé, ali téi isé Nai Nggeluk cama ného téi oné ité,

9agu Hia toé manga pandé woléng-woléng ité agu isé, du poli pandé nggélok nai disé ali imbi.

10Émé nggitu, co’o tara kudut damang Mori Keraéngs méu, ali na’a mendo oné bokak data nungku situ, ca mendo ata toé ngancéng polan lisé, ko le empo dité agu le weki rud ité?

11Néka hémong, imbi lité lut widang de Mori Yésus Kristus, ité te selamak cama ného isé kolé.”

12Itu kali hema taung sanggéd weki situ, og kali isé séngét hi Paulus agu hi Barnabas tombo sanggéd gantang agu tanda lenget ata pandé de Mori Keraéng lut isé oné bahi-réha wa’u bana.

13Du poli tombon hi Paulus agu hi Barnabas, mai taé di Yakobus: “Oé, asé-ka’én, séngét koé akum:

14hi Simon poli tombo te du pu’ungn Mori Keraéng téi nabit latang te wa’u bana kudut lir oné mai isé, te ciri ro’éng latang te Hia.

15Hitu toé manga botn agu tombo de nabi-nabi ného ata poli tulis:

16Poli hitu Aku te mai kolék agu pandé kolé mbaru di Daud hitut poli rencon, agu pandé di’a hitut rencon, poli hitu hesé koléy,

17kudut sanggén ata bana kawé Mori Keraéngs, ngot sanggéd wa’u situt caro ngasang Dakus, nenggitu reweng de Mori Keraéng ata pandé sanggéd so’o,

18ata poli pecing du pu’ungn.

19Landing hitu nuk daku, ité néka pandé mendo latang te isé oné mai wa’u bana, situt holés nggere-oné Mori Keraéngs,

20maik ité paka tulis surak agu isé tadang koés oné mai io pina-naéng, oné mai ngoéng ata, oné mai nuru de kaka situt mata le hajel agu oné mai dara.

21Ai pu’ung danong main, Wintuk di Musa keréba taung oné néténg-néténg béndar agu dengkir te ho’on Wintuk hitu bacang kin du néténg-néténg leso sabat oné mbaru-mbaru ngaji.”

Wali Nggere-oné Ata Antiokhia

22Poli hitu rasul-rasul agu sanggéd taung ata tu’a laing agu sanggéd weki serani, wérét kudut pilé oné mai isé pisa taun ata kudut jera ngo oné Antiokhia cama laing agu hi Paulus agu hi Barnabas, isé situ hi Yudas ata caron hi Barsabas agu hi Silas.

23Isét sua so’o ata sa’i galan oné mai asé-ka’é situt ca imbi. Nggere-oné isé téi surak ata nggo’oy runingn: “Tabé oné mai ami rasul-rasul agu sanggéd ata tu’a laing agu oné mai sanggéd asé-ka’és kamping méu asé-ka’é oné Antiokhia, Siria agu Kilikia oné mai wa’u bana.

24Polig lami dengéd, rodo manga pisa taus ata oné mai ami, ata toé manga dumpu pedé oné mai amid, poli pandé simpung agu pandé gégé-goa nai de méu ali toing disé.

25Landing hitu poli cenaigm ami kudut pilé agu wuat pisa taun oné mai méu cama-cama agu hi Barnabas agu hi Paulus hitut momang kéta lami,

26isé ata poli oké moséd landing ngasang de Mori Yésus Kristus.

27Jari, ami poli wuat hi Yudas agu hi Silas, ata tombo dungka sanggéd keréba di’a so’o agu méu.

28Ai wérét de Nai Nggeluk agu wérét dami, kudut oné méu néka tanggong do tarad mendo, oné mai sékék ho’o.

29Méu paka néka hang sanggéd siot poli takung imbi pina-naéng, néka hang dara, néka hang nuru de kaka siot mata le hajel agu néka ngoéng ata. Émé méu rinding wekis oné mai ireng so’o, méu pandé di’am. Tabé dami kamping méu.”

30Woko polis mengkekd hi Yudas agu hi Silas ngo oné Antiokhia, nitu isé bénta taung sanggéd weki serani kudut nempung, poli hitu téi surak hitu oné isé.

31Du poli bacangn surak hitu, sanggéd weki serani nisang kéta naid, ai icin pandé lembu.

32Hi Yudas agu hi Silas, woko nabi kolés isé, do kolé pandé lémbud latang te asé-ka’é ca imbi situ agu pandé ndeng imbi disé.

33Woko remo koé isét sua ka’éng nitud, asé-ka’é nitu sondang isé kudut kolé déméng agu hambord ngere-oné isét poli wuatd.

34[Maik hi Silas kali wérét le run kudut kong ka’éng nitun.]

Léwang Taud Hi Paulus Agu Hi Barnabas

35Hi Paulus agu hi Barnabas remo béhéngd ka’éng oné Antiokhia. Isé cama-cama agu ata bana do, toing agu keréba reweng de Mori Keraéng.

36Remon-wa poli hitu, mai taé di Paulus ngong hi Barnabas: “Co’om kolét ga, nggere-oné asé-ka’é ca imbi dité oné néténg-néténg béndar, nia kaut siot poli keréba reweng de Mori Keraéng, kudut lélo, co’o koé mosé disé.”

37Ngoéng di Barnabas poro dadé kin hi Yohanés hitut béntan kolé hi Markus,

38maik hi Paulus si’ang kéta liha curupn, toé di’an dadé kolé ata poli legong isé oné Pamfilia agu toé ngoéngn te lorong gori cama agu isé.

39Hitu campitn léwang tau di Paulus agu hi Barnabas, wiga bégasd. Hi Barnabas dadé ruda hi Markus, lajar cama agu hia nggere-oné Siprus.

40Maik hi Paulus pilé hi Silas du poli sendon le asé-ka’é ca imbi situ oné tabing de Mori Keraéng.

41Hia ngo lako léok tana Siria agu Kilikia cang agu pandé ndeng weki serani nitu. <<  Kisah Para Rasul 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran