Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 25 >> 

Hi Paulus Oné Ranga Di Féstus; Mboték Oné Kaisér

1Telu leso du poli cain oné tana hitu, ngo hi Féstus oné mai Kaisaréa nggere-oné Yérusalém.

2Nitu imam-imam kepala agu sanggéd ata Yahudi situt tu’a laing, mai cumang hias agu baro latang te hi Paulus

3Oné hia tegi lisé can tabing ata pandé calang hi Paulus kudut jera hi Paulus ngo oné Yérusalém. Ai isé lari bantang kudut mbelé hia oné bahi-réha salang.

4Maik walé li Féstus te hi Paulus kong kin bui oné Kaisaréa agu te weki run hia nanang gélang kolén.

5Mai taén: “Ali hitu céwé di’an sanggéd ata cau kuasa oné mai méu, cama-cama ngo agu aku, agu tombo taung baro kamping hia, émé manga salan.”

6Hi Féstus ka’éng toé lebi oné mai alo ko cepulu leso oné Yérusalém. Poli hitu hia kolé nggere-oné Kaisaréa. Ného diangn hia sidang toto bicar, agu jera dadé hi Paulus.

7Du cai nitun hi Paulus sanggéd ata Yahudi situt mai oné mai Yérusalém hesé léok hias agu isé do kéta barod ata pandé mendo hia, landing toé ngancéng téi tanda lisé.

8Hi Paulus kali kambé weki run, mai taén: “Aku toé manga sala koé cekoén koném latang te wintuk Taurat data Yahudi ko latang te Mbaru de Mori Keraéng ko latang te Kaisér.”

9Maik hi Féstus hitut kudut emi nai data Yahudi, mai taén: “Cala gorim hau ngo oné Yérusalém, kudut hau beté-bicar nituh, oné ranga daku latang te bicar ho’o?”

10Maik mai taé di Paulus: “Ho’op aku hesé cé’é ho’o oné ranga de Kaisér agu cé’é ho’ok aku paka agilk. Cama ného ité pecing tu’ung aku toé kéta manga sala cekoén kamping ata Yahudi.

11Jari émé manga salag aku, agu pandé da’at ata cama rinca agu pandé mata, aku gorig te mata, maik émé apa ata baro disé kamping aku toé molord, toé manga cengatan ata manga hak te téi aku oné limé disé. Aku mboték nggere-oné Kaisér!”

12Woko poli bantang agu sanggéd isét adak, mai walé di Féstus: “Hau poli mboték nggere-oné Kaisér, jari hau paka ngo oné ranga de Kaisér.”

Hi Paulus Oné Ranga Di Agripa Agu Hi Bérniké

13Pisa leso wa poli hitu, mai Raja Agripa agu hi Bérniké nggere-oné Kaisaréa kudut mai lejong tanda hiang hi Féstus.

14Ai pisa leso isé ka’éng nitu, hi Féstus tombo taung bicar di Paulus agu raja hitu, mai taén: “Cé’é ho’o manga cengata ata bui ata legong di Féliks.

15Du aku manga oné Yérusalém, Imam-imam kepala agu Tu’a-Tu’a data Yahudi baro kamping ata hitu agu tegi kudut hia paka buiy.

16Aku walé agu isé, toé laséngd ata Roma te téi cengata ata bicar bebolon hia cumang agu isét baro hia agu paka téi leson te kambé weki run latang te baro hitu.

17Landing hitu isé mai cé’é ho’os cama laing agu akus. Ného diangn aku pandé sidang beté-bicar agu jera mai cé’é ranga dakuy.

18Maik du isét baron hesé lupi hias, isé toé ngancéng caro can kaut pandé da’atn, ného kéta hitut poli taksér laku.

19Maik isé hanang léwang-tau agu hia campit agama disé, agu latang te cengata ata ngasangn Mori Yésus ata poli rowan, maik hi Paulus taé dungka agu isé Hia moséy.

20Ai aku sihing co’o laku pandén bicar nenggo’o, aku réi hia, cala ngoéngn hia ngo oné Yérusalém kudut beté nitu kaut bicarn.

21Maik hi Paulus mboték. Tegi liha kudut kong ka’éng oné buin hia agu géréng dengkir beté bicarn le Kaisér. Landing hitu aku jera bui hia dengkir aku ngancéng katu hia nggere-oné Kaisér.”

22Mai taé di Agripa ngong hi Féstus: “Weki rug aku nanang te séngét ata hitu.” Mai walé di Féstus: “Diang ite ngancéng séngét tombo diha.”

23Ného diangn, mai hi Agripa agu hi Berniké déméng agu angosd agu du poli ngo oné lo’ang beté-bicar cama-cama agu kepala tentera agu sanggéd taung ata tu’a laing oné mai béndar hitu, hi Féstus perénta kudut dadé hi Paulus wa ranga disé.

24Mai taé di Féstus: “Lo keraéng raja Agripa agu sanggéd taung weki ata manga rangad agu ami. Lélo ata ho’o ata hiot baro le sanggén ata Yahudi, siot manga oné Yérusalém ko so’ot manga cé’é ho’o. Isé poli mai wa ranga dakud agu cang agu ciékd, te hia néka béhéng kolé mosén.

25Maik baé laku, te hia toé manga pandé can sala ata henan te wahéng mata muingy agu ai hia mboték nggere-oné ranga de Kaisér aku poli wérét kudut jera hia cumang agu Kaisér.

26Maik toé manga can ata petok kéta kudut tulis laku nggere-oné ranga de Kaisér latang te hia. Itu tara aku pandé cumang hia cé’é ho’o oné ranga de méu, céwén kéta ité keraéng raja Agripa, kudut émé poli dengé tombon lité aku ngancéng tulis surak.

27Ai lorong ita daku, toé kéta manga oné uték dakun kudut jera cengata ata bui agu toé manga baro latang te hia.” <<  Kisah Para Rasul 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran