Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 4 >> 

1Oé tuang-tuang, agil koém agu molor koém, agu mendis; nuk dé, méu kolé manga tuangs éta Surga.

2Seber koém oné ngaji, agu mai nitu main, wela koém ali wali di’a.

3Ngaji kolém latang te ami, kudut Mori Keraéng wuka para latang te keréba dami, wiga ami ngancéng tombo latang te pété ceha di Kristus, ai landing hitu tara buig aku.

4Ali hitu aku ngancéng gétas kéta ného ata paka keréban.

5Mosém ga ali dod mbekom latang te ata pé’ang, paké di’a émé manga sokor.

6Poro curup de méu penong ali momang, néka balas, wiga pecing le méu, co’o le méu walén agu néténg-néténg ata.

Tadun Agu Tabé

7Sanggéd keréba latang te aku kudut toi agu méus li Tikhikus, asé-ka’é dité ata momang, mendi ata junggu agu haé reba ata mintur laing oné Morin.

8Hia jera laku ngo oné méuy, betuan ga kudut pecing le méu keréba latang te ami agu kudut hia lémbu nai de méu.

9Hia jera laku cama laing agu hi Onésimus, asé-ka’é ca imbi dité hitut junggu, agu momang, cengata oné-mai bahi-réha méu. Isé kudut toi taung agu méu sanggéd cao-ca ata jari cé’é ho’o.

10Tabé latang te méu oné-mai hi Aristarkhus, haé réba ata bui agu aku, agu oné-mai hi Markus bangkong di Barnabas – latang te hia méu poli tiba pedé, tiba koé hiam, émé hia mai oné méuy –

11agu oné-mai hi Yésus ata ngasangn hi Yustus. Hanang isét telu so’o, oné-mai isét poli sunat ata ciri haé reba ca gori daku latang te Adak de Mori Keraéng, isé situ poli ciri ata lémbu latang te aku.

12Tabé oné-mai hi Épafras latang te méu; hia cengata oné-mai méu, mendi di Kristus Yésus, ata pépok mtaung oné ngajin, latang te méu, kudut méu mberes kis hesés, ného ata tu’am agu imbi tu’ung oné sanggén cao-ca lorong ngoéng de Mori Keraéng.

13Ai aku ngancéng téing saka-si latang te hia, te hia nai-koén latang te méu agu latang te isét oné Laodikia agu oné Hiérapolis.

14Tabé latang te méu oné-mai doktér Lukas ata momang agu oné-mai hi Démas.

15Tombo koé le méu tabé dami, latang te asé-ka’é ca imbi oné Laodikia; nggitu kolé agu hi Nimfa agu sanggéd ata serani oné mbaru diha.

16Agu émé poli bacangn surak ho’o oné bahi-réha méu, gejur koém, kudut bacang koléy oné weki serani Laodikia agu kudut surak latang te isét Laodikia ngancéng bacang kolé oné méuy.

17Agu tombo koé oné hi Arkhipus: Lélo di’a-di’a, kudut mintur laing hitut tiba de hau oné-mai Morin pandé di’a-di’ay.

18Tabé oné-mai aku hi Paulus. Tabé ho’o tulis laku ali limé rug. Nuk koé lampang dakum. Widang loréng méuy. <<  Kolose 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran