Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 15 >> 

Rapang Jimbal Ata Mora (Mat 18:12-14)

1Sanggéd isét tegi béa agu sanggéd ata ndékok, laséngd ngo oné Mori Yésus te séngét toing Diha.

2Itug kali nggerengga’utd ata Parisi agu ata pecing Taurat, mai taéd: “Hia tiba ata ndékoky, agu hang cama agu iséy.”

3Mai Hia tombo rapang ho’o agu isé:

4“Céing oné mai méu ata paéng ceratus jimbaln, émé mora kaut can, toé weli kongd situt ciokmpuluciokd oné oka, ngo kawé di hitut mora dengkir ita néngn?

5Agu émé polig itan liha, naka kéta liha agu na’a lobo békék.

6Agu du cai oné mbarun, hia bénta taungs haé reban agu haé béon, mai taén ngong isé: Kais koé nais cama laing agu aku, ai jimbal daku ho’ot mora, ita kolé gi.

7Aku taé agu méu: Nenggitu kolé néng naka éta Surga, landing tesern cengata ata ndékok, céwé naka oné mai landing ata siot ciokmpuluciok ata molor, ata toé sékékd te tesers.”

Rapang Latang Te Dirham Ata Mora (Luk 15:8-10)

8“Ko iné-wai nia dé’it hitut manga cepulud dirham, émé mora can néngn, toé tutung culun agu roi mbarun hilit kéta kawén néngn dengkir itan liha?

9Agu du itan liha, hia bénta taung haé molasn agu haé béon, agu mai taén: Nisang koé nais cama laing agu akum, ai dirham hiot morag, polig ita kolén.

10Aku taé agu méu: Nenggitu kolé nakad sanggéd malékat de Mori Keraéng, landing tesérn cengata ata ndékok.”

Rapang Latang Te Anak Ata Mora

11Curup kolé le Mori Yésus: “Manga cengata, suad anakn ata rona.

12Mai taé dihat cucu ngong eman: Ema, téingsg ranga dakud bora dité, situt maki dakud. Itug kali emad patis bora don situ oné isé.

13Pisa leso wa ga, anak koé cucu hitu pika taungs ranga dihad, poli hitu ngo tana pé’angy. Nitu hia mbolohaés boran situ, agu mosé wan ca, étan ca.

14Du taungs néngn ga, tuag darém mésé oné tana hitu, hia ga wangkag heperhamatn.

15Itug kali ngon agu hang nggajing oné ca ata oné tana hitu. Ata hitu jera hia ngo oné uman te lami elan.

16Hia nanang te hang repang pakang de ela situ, maik céing ata téingn agu hia.

17Itug noingn liha mosé koén, mai taén: Do kéta ata hang nggajing oné ema daku, hitut héla haéd hangn, maik aku cé’é ho’o mata le daremk.

18Aku te to’o agu ngo oné emag, agu taé agu hia: Ema, aku poli pandé ndékok latang te Surga agu latang te ité,

19aku toé patun kolé te caro anak diték; ciri koé aku cengata ata hang nggajing diték.

20Itug kali to’on agu ngo oné eman. Du hia ngai déun, poli itan le eman; itug kali kendut nain ali wéong bail. Eman hitu mburuk ngo cumang hia, poli hitu nggépo agu omo néngn hia.

21Mai taé de anak koé hitu ngong hia: Ema, aku poli pandé ndékok latang te Surga agu latang te ité; aku toé patun kolé te caro anak diték.

22Maik eman hitu taé taung agu mendin: Gélang ba cé’é ho’o juba ata di’an kéta, cuki oné hiay, agu puci oné limén kila, agu sepatu wa wa’in.

23Agu emi anak japi hiot mbuheln, mbeléy agu ité hang ramé-ramét.

24Ai anak daku ho’o néhot poli matan, maik mosé koléy, hiat poli moran, ita koléy. Itug kali raméd ga.

25Maik anak hitut ngason lau umay, agu du wé’én, cai ruis mbaru, dengé liha tebang sunding, déré, agu pemaka.

26Mai hia bénta cengata mendi, réi liha: apa betuan ho’o bao gé?

27Mai walé de mendi hitu: Kolég asém, agu emam ga, mbelé anak japi ata mbuheln, ai ita kolé néngn, ngai géal kin mosén.

28Rabog anak hitut ngaso, agu toé gorin te ngo boné. Itu kali ngo pé’ang eman, agu curup di’a-di’a agu hia.

29Maik hia walé agu eman, taén: Ntaungn lau-liwan sina, aku tiba taé dité ema, agu toé dé’it manga lagé perénta ditég, maik aku toé dé’it manga téing lité tamat. can mbé anak, te ramé-ramé agu haé rebag.

30Maik hitud cain anakm hitut poli mbolohaés bora dité ema agu inéwai mbérong, mbelé kéta anak japi ata mbuheln te hia.

31Mai taé de eman ngong hia: Anak daku, bo hau cama laing mtaung agu akuh, agu sanggéd bora daku de haus morid.

32Naun kéta muing ité pandé ramé agu nakat, ai asém hitu néhot poli matan, maik mosé koléy, hia poli moran, maik ita koléy.” <<  Lukas 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran