Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 10 >> 

Mori Yésus Bénta Campulu Sua Rasul (Mr 3:13-19; Luk 6:12-16)

1Mori Yésus bénta ata nungkun situt campulu sua agu téing kuasa agu isé latang te mbér jing da’at agu kudut pandé ina beti agu lendé.

2Ho’os ngasang de rasul situ: Te can hi Simon ngasang banan hi Pétrus agu hi Andréas asén, hi Yakobus agu asén hi Yohanés anak di Zébédéus,

3hi Pelipus agu Bartoloméus, hi Tomas agu hi Matius ata tegi béa, hi Yakobus anak di Alféus, agu hi Tadéus,

4hi Simon ata Zélot, agu hi Yudas Iskariot hiot tai pika Hiay.

Mori Yésus Wuat Rasul Situt Campulu Sua (Mr 6:6b-13; Luk 9:1-6)

5Rasul situt campulu sua wuat le Mori Yésus agu mai pedén ngong isé: “Méu néka pa oné salang data banam, ko néka mpéong oné béo data Samaria,

6maik ngo kali oné jimbal situt mora oné mai weki Israéld.

7Ngom ga, agu tombo le méu: Adak Surga ruis gi.

8Pandé inas ata beti; pandé mosés ata mata; pandé di’as ata boké agu mbérs jing. Poli tiba bod so’o le méu, itu tara téi bod kolé le meu.

9Méu néka ba émas ko pérak ko tembaga oné kendiks.

10Méu néka ba bokong oné salang, néka ba suan baju, sepatu ko dongkar, ai ata pala patun te tiba lahén.

11Émé ngo méu oné béndar ko béo, kawé le méu nitu ata hitut patun, agu ka’éng oné hia dengkir méu ngo kolém.

12Émé ocok méu oné mbaru data, téing tabé le méu isé.

13Émé naun isé te tiba, tabé hitu wa’u oné iséy. Émé toé, tabé de méu kolé oné weki rus.

14Agu émé toé tiba di’a méu lata, agu toé séngét curup de méus, ngo méu ga, agu legong le méu mbaru ko béo hitu agu péntang kebok wa wa’is.

15Aku taé agu méu: Moro matan, du leso beté-bicar tana Sodom agu Gomora, céwé géal tanggongn itu po de bendar hitu.

Kélo-Balé Tai Agu Tura Te Imbi Mori Yésus (Mr 13:9-13; Luk 12:2-9; 21:12-19)

16Lélo, Aku wuat méu cama ného jimbal ngo oné bahi-réha Srigala, landing hitu méu porong nggalas ného ular, tipek ného tekur jawam.

17Landing jaga di’a-di’a agu ata, ai manga ata te téing méu oné isét Adak Agama, agu isé te luca méu oné mbaru ngaji.

18Agu landing kaut Aku, méu todang ba oné ranga disét cau kuasa agu raja-raja ného ca sakasi latang té isé agu té sanggéd uku ata toé pecing Mori Keraéng.

19Émé téing méu lisé, néka simpung te co’oy, te apa kétag le méu walén, ai sanggéd situ manga kali widang oné méun du hitu muings.

20Ai toé méu hitut curup, maik Nai de Emas. Hia hitut curup oné mai nai de méu.

21Ata te téing asé-ka’én te ala, nenggitu kolé ema latang te anakn, agu anak-anakn lawang ata tu’ad, agu te mbelé isés.

22Méu te kodo le sanggén ata, landing kaut le ngasang Daku, maik isét ta’ong dengkir cemoln selamakd moséd.

23Émé pandé kélo-balé lata méu oné ca béo, losi méu oné béo bana, ai curup tu’ung Daku agu méu: Du toéd laboks le méu lakod béndar data Israél, polig main Anak Manusia.

24Ca murid toé ngancéng labi oné mai gurun, ko ca mendi oné mai morin.

25Remo émé ca murid cirik cama agu gurun, agu ca mendi cirik cama agu Morin. Émé ata ngara mbaru caron lisé Bélzébul (tu’a de jing da’at), apan kolé isét ka’éng ca mbaru.

26Jari, néka rantang méu agu isé ai toé manga can raja ata toé téa oné géraks, agu toé manga can ata cehas ata toé pecings.

27Apa ata curup Daku agu méu oné nendep, paka curups le méu oné géraks, agu apa ata saok molé oné tilu, tombos ga situ éta mai lobo mbaru.

28Agu néka rantang méu agu isét ngancéng ala weki, maik toé manga kuasad te ala wakars, rantang kéta kali Hiat manga kuasan te calang wakar agu weki oné api neraka.

29Toé weli kaka cik pika suan ce rimis? Landing toé kéta can oné mai isé te pa’u oné linos, bepé’ang mai ngoéng de Emas.

30Agu méu, wuk éta ulus kolé ngancéng bilang taungd.

31Landing hitu néka rantang méu, ai méu céwé mésén oné mai cik do situ.

32Céi-céing ata situt tiba Aku oné ranga de manusia, Aku kolé te tiba hiak oné ranga de Emag éta Surga.

33Landing céi-céing ata pali Akun oné ranga de manusia, Aku kolé néng te pali hiak oné ranga de Emag éta Surga.”

Mori Yésus Ba Biké; Co’oy Lorong Mori Yésus

34“Néka nggo’o nuk de méu, te mai Daku oné lino kudut ba hambor. Mai daku toét ba hambor, maik ba sempilang.

35Ai Aku kudut pandé behas anak ata rona agu eman, anak inéwai agu endén, woté agu inangn,

36agu bali data, hitus isét cama mbarud.

37Céi-céing ata céwé momang eman, ko endén itu po Aku, hia toé patun latang te Aku; agu céing kaut ata céwé momang anak ata ronan ko anak inéwain po Aku, hia toé patun latang te Aku.

38Céi-céing ata toé pola panggoln agu toé lut Aku, hia toé kopn latang te Aku.

39Céi-céing ata momang nain, hia te mamur nawan, agu céing ata mamur nawan landing Aku, hia te mo’éng mosén.

40Céi-céing ata tiba méu, hia tiba Akuy, agu céing ata tiba Akuy, hia tiba Hiat wuat Akuy.

41Céi-céing ata tiba nabi, ného nabiy, hia te tiba lahé de nabiy, agu céing ata tiba ata molor ného ata molory, hia te tiba lahé data molory.

42Agu céing kaut ata téing waé ces ce gelasn kaut latang te cengata oné mai isét panga-wa so’o, landing hia ata nungku Dakuy, Aku taé agu méu: Moro matan, toé mora lahén latang te hia.” <<  Matius 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran