Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 12 >> 

Ata nungku Ako Gandum Du Leso Sabat (Mr 2:23-28; Luk 6:1-5)

1Du hitu du leso Sabat, Mori Yésus lako oné uma gandumy. Ai le doing darems ata nungkun, mais isé akos gandum situ agu hangs lisé.

2Ita hitus, mai taé data Parisi ngong Hia: “Lélo ga, ata nungku Dité pandé ata ireng laingn du leso Sabat.”

3Mai walé de Mori Yésus ngong isé: “Toé bacang le méu, apa ata pandé di Daud, du hia agu isét haé lakon darems,

4co’os isé ngo oné mbaru de Mori Keraéngd agu co’os isé hang roti takung ata toé ngancéng te hang, koném liha ko isét haé lakon kolé, bom lisét imam kali?

5Ko toé bacang le méu oné Kitab Taurat, te du leso sabat, imam lagé perénta leso sabat oné Mbaru de Mori Keraéng, maik toé manga sala laingd?

6Aku taé agu méu: Cé’é ho’o manga ata céwé kuasan oné mai Mbaru de Mori Keraéng.

7Émé pecing kéta le méu betuan reweng ho’o: ‘Ata nanang laing Dakun hanang mohas, toé takung’, tantu méu dé toé wahéng ata situt toé manga salad.

8Ai Anak Manusia Mori de leso Sabat.”

Mori Yésus Pandé Ina Ata Du Leso Sabat (Mr 3:1-6; Luk 6:6-11)

9Du kolé nitu main, Mori Yésus ngo oné mbaru ngaji diséy.

10Nitu manga cengata ata mata limé cecupun. Mai réi disé ngong Hia: “Ngancéng ko toé pandé ina ata du leso Sabat?” Nuk disé kudut ngancéng hena le salan Hia.

11Maik mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Émé cengatan oné mai méu manga paéng can jimbal agu jimbal hitu pa’u oné ngeroy du leso sabat, toé weli karét agu téti na’a be pé’ang le méu ko?

12Toé weli manusia ata céwé mésén oné mai jimbal? Itu tara ngancéng pandé ata di’an du leso Sabat.”

13Maig taé de Mori Yésus ngong ata hitu: “Lendor limém!” Itug kali lendor limén, rodo di’ag kaut limén hitu, agu di’a muing ného limé cecupun.

14Itu kali ngo bepé’angd ata Parisi situ agu ca nais te ala Hia.

15Maik pecing le Mori Yésus nai da’at disé situ, itug kali hésing nitu main.

Mori Yésus Mendi De Mori Keraéng

(12-15b) Do kéta ata lut Mori Yésus agu pandé di’a taung isé Liha.

16Hia ré’ing tu’ung isé te tombo céing Hia,

17kudut rapakn reweng ata caing le nabi Yésaya:

18“Lélo ga, hitu Mendi ata pilé Rug ata momang Laku, hitut oné, Hia henan wakar Daku; Aku te na’a Naig nggeréta Hia, agu Hia caing bati agil oné uku do.

19Hia toé manga léwang agu toé manga ciék, agu ata toé manga dengé reweng Dihad oné salang-salang.

20Helung hiot tepo ndéo-ndaong, toét pandé kémpuk Liha, agu sumbu hiot saném dilan toét pandé pesay Liha, dengkir agu pandé komén Liha perénta hitu.

21Agu oné Hias kali demingd sangged uku do.”

Mori Yésus Agu Béélzébul (Mr 3:20-30; Luk 11:14-23; 6:43-45)

22Poli hitu dadé lisé oné Mori Yésus cengata ata rasung le jing da’aty. Ata hitu buta agu dopely, mai Mori Yésus pandé inay wiga hiat dopel hitu ngancéng curupy agu ita atay.

23Itug kali lenget kéta taung ata do situ, mai taéd: “Hia ho’o am Anak di Daud.”

24Landing woko dengé lata Parisi, mai taé disé: “Ai li Béélzébul tu’a de jing da’at, tara nganceng mbérd Liha jing da’at.”

25Maik Mori Yésus pecing nai disé, maig taén ngong isé: “Néténg-néténg pemerénta ata poli bikén toét-toé ampusy, agu néténg béndar ko mbaru kilo ata poli biked, toé ngancéng ta’angd.”

26Nenggitu kolé émé jing da’at mbér jing da’at, hia kolé te mbihi-mbehar agu dungkang kolé weki run; co’od ngancéng ta’ang pemeréntan?

27Jari, émé Aku mbér jing da’at le kuasa de Béélzébul, le kuasa diongs ata lut méu mbér hia? Landing hitu iséy ata ciri bicar laing méu.

28Landing émé Aku mbér jing da’at le kuasa de Nai de Mori Keraéng, cetu’un perénta de Mori Keraéng polig mai cé’é méun.

29Ko co’oy ata ngancéng ngo oné mbaru de cengata ata rani agu purak taungs cecan, émé toé olo pungkut liha ata hitut rani? Du poli pungkutn liha ga, itu pong ngancéng purakn mbaru hitu.

30Céing ata toé nai ca anggit agu Akun, hia lawang akuy agu céing ata toé tuka ca léléng agu Aku, hia pandé bike agu behas.

31Landing hitu Aku taé agu méu: “Sanggéd ndékok agu mbéis manusia, ngancéng ampongd, maik mbéis Nai Nggeluk toé kéta ngancéng ampongd.

32Émé manga cengata ata curup te lawang Anak Manusia, hia ngancéng ampongy, maik émé hia lawang Nai Nggeluky, hia toé kéta ampongy, oné lino ho’o toé, agu oné lino tai kolé toé.

33Émé can pu’u haju di’an taé de méu, di’an kolé dé wuan, - émé ca pu’u haju toé di’an taé de méu, toé de di’an kolé wuam, ai oné mai wuan haju hitu pecing kolé lata pu’un.

34Oé méut waé de ular mbangi, co’o méu ngancéng pa’u go’ét ata di’an, égém weki rus méu da’ats! Ai situt go’ét de mu’u, tua oné mai tukad.

35Ata weki di’a, losa ata di’ad oné mai naid, maik ata weki da’at, da’at kolé apa ata losad oné mai naid.

36Maik aku taé agu méu: néténg curup ata pinanaéngd, situt curup lata, paka tura rajad liha du leso beté bicar.

37Ai lorong le go’étm hau, te tiba molorh, agu lorong go’étm kolé hau te tiba wahéngh.”

Tanda Di Yunus (Luk 11:29-32)

38Lété hitu, mai taé data pecing Taurat agu ata Parisi ngong Mori Yésus: “Tuang Guru, ami ngoéng te lélo can tanda oné mai Ité.”

39Maik mai taé Diha ngong isé: “Ata uwa weru so’o da’at agu toé junggu, soléng kéta can tanda. Landing oné isé toé kéta ngancéng téing tanda, remo tanda di Yunus.

40Ai ného hi Yunus ka’éng oné tuka de ikang telu wié telu leso, nenggitu kolé néng Anak Manusia, te ka’éng oné tuka de lino telu wié telu leso.

41Du leso beté-bicar, ata Niniwé te to’o cama agu uwa ho’os te sakasi lawang isé. Ai ata Niniwé situ tesers du poli dengé keréba di Yunus, agu moron, Hiat manga cé’é ho’o céwé mésé oné mai hi Yunus!

42Du leso beté bicar, sengaji inéwai hitut lé mai, te to’o agu ata uwa ho’oy agu te sakasi te lawang isé. Ai sengaji hitu mai pé’ang mai binting awangn te séngét nggalas nai di Salomo, moro matan, hiat manga cé’é ho’o céwé mésén oné mai hi Salomo!”

Tua Koléy Jing Da’at (Luk 11:24-26)

43“Émé losa jing da’at oné mai manusian, hia mbéo-mbaot lakon kawé du osang situt nggelang te kawé baté ka’éngn. Maik toé ngai dumpun liha.

44Itug kali mai taén: Aku te kolék oné mbaru hiot ledong daku. Itu kali ngon, agu ita mbaru hitu, toé manga ka’éng atan, roi di’a agu iruk di’a.

45Itug kali ngo kolén agu sawal kolés liha pitu jing da’at ata céwé da’at oné mai hia, agu ngo bonés agu ka’éng nitus. Cemoln ga, weki data hitu céwé da’at oné mai weki laring cain. Nenggitu kolés jirid ata da’at so’o.”

Mori Yésus Agu Asé-Ka’én (Mr 3:31-35; Luk 8:19-21)

46Du lari curup Mori Yésus agu ata do situ, endén agu asé-kaén hesé kid bepé’ang agu isé nanang te cumang Hias.

47Mai taé de cengata ngong Hia: “Lélo, endém agu asé-ka’ém manga pé’ang tanas nanang cumang agu Ités.”

48Maik mai walé de Mori Yésus agu ata hitut ba tombo oné Hia: “Céing néng endé Daku? Agu céings néng asé-ka’é Daku?”

49Maik taén cang toso nggeroné ata nungkun: “Ho’o endé Daku, agu sanggéd asé-ka’é Daku.

50Ai céing kaut ata pandé lut ngoéng de Ema Daku hitut éta Surga, hia asé ka’é Daku ata rona, hia wetag, agu hia endé Daku.” <<  Matius 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran