Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 14 >> 

Alan Hi Yohanés Cebong (Mr 6:14-29; Luk 9:7-9)

1Lété hitu dengé tombo latang te Mori Yésus li Hérodés raja tana hitu.

2Maig taén agu pegawén: “Ho’og hi Yohanés Cebong; hia poli mosé kolén oné mai ata matan, wiga le hitu kuasa situ manga oné Hias.”

3Bebolon hi Hérodés poli jera deko hi Yohanés, langki agu buiy liha, landing le campit hi Hérodias wina di Pelipus asé-ka’én.

4Ali curup dé’it liha Yohanés, taén: “Toé kéta kopn ité emi hi Hérodias!”

5Alim po nanang te mbelé li Hérodés, maik hia rantang ata do, ai lélon lisé hi Yohanés cama ného nabiy.

6Maik du leso ramé loas di Hérodés, saéy anak inéwai di Hérodias oné beréha isé agu pandé lérém hi Hérodés,

7wiga sumpan, te téing hia, apa kaut ngoéngn.

8Du poli rekun le endén, mai taé de anak molas hitu: “Téing aku muing ulu di Yohanés Cebong lobo kepar ho’o.”

9Og wéong kéta nain raja, maik soho kaut sumpan, agu landing mekan situ, perénta kaut liha te téingn.

10Itu kali jera liha kepu bokak di Yohanés oné bui

11agu ulu di Yohanés ba lata lobo kepar, poli hitu téing oné anak molas hitu, itu ban néngn kamping endén.

12Poli hitu mais ata nungku di Yohanés te téti rapun agu te boaky. Itu kali ngod isé te tombo agu Mori Yésus.

Mori Yésus Téing Hang Lima Sebu Ata (Mr 6:30-44; Luk 9:10-17; Yoh 6:1-13)

13Du poli dengén le Mori Yésus keréba mata di Yohanés, itug kali hésingn Hia nitu main, agu kudut ka’éng hanang koén, léti wangka te ngo oné osang lingi-lengot. Maik dengé lata do, itus kali lut Hiad, loléng tana masa, oné mai béo disé.

14Du wa’un Mori Yésus, itas Liha ata do situ monggur-kouk, itug kali pa’u nain le momang iséy agu Hia pandé inas isét beti.

15Du redu manén tana, ngos ata nungkun oné Hia agu mai taéd: “Osang ho’o lingi-lengot bailn, agu manég tana. Jeras ata do so’o te kolés, kudut isé ngancéng weli hang oné béo-béo.”

16Maik taé de Mori Yésus agu isé: “Néka kolés isé, paka le méus téi hangd.”

17Mai walé disé: “Ata mangan oné ami, hanang lima mongkod roti agu suad ikang.”

18Mai taé de Mori Yésus: “Ba cé’é Akus le meu!”

19Itug kali jerad Liha ata do situ lonto lobo remang. Agu du poli emid Liha lima roti agu suad ikang situ, congay Mori Yésus nggeréta awang agu wan berkak, poli hitu pu’ild Liha roti situ agu téing oné ata nungkun, itus kali ata nungkun pati péar latang te ata do.

20Agu isé situ hang wiga becurd. Poli hitu ligots lisé roti ata récid, penong campulusua langkangd.

21Ata ronad kanang ata hang nitu lima sebu atas, toé bilangs inéwai agu ata koéd.

Mori Yésus Lako Lobo Waéy (Mr 6:45-52; Yoh 6:16-21)

22Poli hitu Mori Yésus gélang-gélang jera ata nungkun te léti wangka, agu ngo pado-olo isé besina mai itu, Hia jera lawa do situ te kolés.

23Agu du poli jera koléd ata do situ Liha, Mori Yésus ngo éta goloy, te ngaji hanang koén. Du wiég tana, Hia hanang koén nitu.

24Wangka data nungkun manga pisa kilog tadangn oné mai tana masan agu gégé-goay le bombang, ai buru olo mai.

25Anggat ongga telu le wié, mai Mori Yésus nggeroné isé, lako lobo waéy.

26Du itad lata nungkun, Mori Yésus lako lobo waéy, ného wetérs isé agu noangd: “Poti hitu!” Itus kali ciékd taung le rantang.

27Maik gélang-gélang Mori Yésus taé agu isé: “Néka simpung! Aku ho’o, néka rantang!”

28Mai taé di Pétrus agu walé curup Diha: “Mori, émé tu’ung Ité hitu, jera koé aku nggeresina Iték, lako lobo waé.”

29Mai taé dé Mori Yésus: “Mai ga!” Og wa’un hi Pétrus oné mai wangka agu lako lobo waé té cumang Mori Yésus.

30Landing du doing liha wéwét le buru, rantang hia agu pu’ung delepn, og ciékn: “Mori, campé koé aku!”

31Gélang-gélang los limén Mori Yésus, cau hia agu mai taén: “Oé ata toé danga imbi, co’o tara toé metek naim?”

32Itu kali isé tuké nggeréta wangka agu lik kolég buru hitu.

33Agu sanggéd isét oné wangka suju Hias, mai taéd: “Tu’ung-tu’ung kéta Ité Anak de Mori Keraéngt.”

Mori Yésus Pandé Ina Ata Beti Oné Génésarét (Mr 6:53-56)

34Du caid besina isé wa’u oné Génésaréts.

35Woko baé Mori Yésus lata do oné béo hitu, tombo lisé temu tana hitu. Itug kali dadéd lisé sanggéd ata beti nggere-oné ranga Diha.

36Sawal lisé, cala sendo koé te cabi lindi juban. Agu isét cabi juban ina kéta taungs. <<  Matius 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran