Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 15 >> 

Perénta Dé Mori Keraéng Agu Adak Yahudi (Mr 7:1-23)

1Poli hitu mai pisa taus ata Parisi agu ata pecing Taurat oné mai Yérusalém kamping Mori Yésus, agu mai taéd:

2“Co’o ata nungku Dité tara lagé adak de empo ditéd? Isé toé samo liméd du turung hang.”

3Maik walé de Mori Yésus ngong isé: “Co’o méu kolé tara lagé perénta de Mori Keraéngs, soho kaut adak de empos?

4Ai taé de Mori Keraéng: Hiang ga endém agu emam, agu céwén kole: Céing-céing ata mawang eman ko endén toét toé mata le pakiy.

5Maik taé de méu: céing kaut ata taé ngong eman ko endén: sanggéd campé ata, paka tiba le méu oné mai akun, hitus takung latang te Mori Keraéng,

6ata hitu toé sékékn kolé te hiang eman agu endén. Ali hitu okes le méu reweng de Mori Keraéng, landing kaut le lut adak de rus.

7Oé ata pisik! Kopn tu’ung curup di nabi Yésaya latang te méu:

8Wa’u so’o bong Aku éta lobo wiwird, maik naid tadang oné mai AkuD.

9Oké bod ngaji disé kamping AkuD, égém toing hitut wintuk disé perénta de manusia.”

10Og béntad le Mori Yésus ata do situ, agu mai taén ngong isé:

11“Séngét agu idep koé oné nais: Toé hang ko waé inung ata pandé rinek, maik apa hitut loa oné mai mu’un, hituy ata pandé rinek laing.”

12Itu kali maid ata nungkun agu réi Hia: “Mori, baé lité, curup Dité hitu pandé kéré kéta naid isét Parisi?”

13Mai walé de Mori Yésus: “Sanggéd po’ong ata toé weri le Ema Daku ata ka’éng éta Surga, kudut kebut agu waké-wakéd.

14Kongd isé situ: Isé ata buta, todang cama butad. Émé ata buta todang cama butad, toét-toé, isét sua pa’u oné ngalis.”

15Maig taé di Pétrus agu Hia: “Si’ang koé rapang hitu agu ami.”

16Mai walé de Mori Yésus: “Toé tara pecing kin le méu ko?

17Toé baé le méu, sanggéd apa ata hang agu inung dité, nggerewa tukas agu oké oné kakus?

18Maik apa ata losa oné mai mu’ud, mai wa mai naid, hitu te pandé rinék atas.

19Ai oné mai naid tekad sanggéd nuk da’at, mbelé ata, loma, mbérong, tako, wada nggopé-nggapét, agu mbécik.

20Ho’os de ata pandé rinek. Maik hang le limé saki, toé manga pandé rinek ata laingn.”

Iné-Wai Kanaan Ata Imbi (Mr 7:24-30)

21Itug kali ngo nitu main Mori Yésus hésing oné tana Tirus agu Sidony.

22Main cengata inéwai Kanaan oné tana hitu agu ciékn: “Ba’éng koé aku, yo Mori, Anak di Daud, ai anak inéwai daku iling le jing da’aty agu leng kéta séréngn.”

23Landing toé kéta rimba le Mori Yésus. Og maid ata nungkun agu tegi oné Hia: “Co’om jera ngoy, ai hia lut ité agu ciék keta kin.”

24Mai walé de Mori Yésus: “Wuatg Aku hanang latang te jimbal-jimbal siot mora oné mai ata Israéld.”

25Landing inéwai hitu mai ruis agu suju Hia mai taén: “Mori, campé koé aku.”

26Maik mai walé de Mori Yésus: “Toé patun emi roti latang te anak koé, wéwéng oné acuy.”

27Mai taé de inéwai hitu: “Tu’ung Mori, maik acu hitu hang tora ata pa’u éta mai méja de morin.”

28Og walén le Mori Yésus agu mai taén ngong hia: “Oé endé, mésén tu’ung imbi de hau, itu tara jarin, ného baté tégim.” Agu du hitu muing inan anakn.

Mori Yésus Pandé Inas Ata Beti

29Du ledong tana hitu, Mori Yésus lako loléng sano Galiléay agu ngo éta golo agu lonto nituy.

30Remon wa, do ata cewur mai oné Hia, berotong ata péko, ata senggét, ata buta, ata dopel agu dod kolé ata beti bana, pehers lisé wa wa’i de Mori Yésus itu kali pandé ina kéta taungd Liha.

31Wiga lenget kéta taungs ata do situ ai ita ata dopel ngancéng tombos, ata senggét inas, ata péko lakos, ata buta ngancéng itas, agu sanggéd isé, naring ngasang de Mori Keraéng data Israél.

Mori Yésus Téing Hang Pat Sebu ata (Mr 8:1-10)

32Itu kali bénta taungs ata nungkun Mori Yésus agu mai taén: “Wéong kéta nai Daku le momang ata do so’o. Telug leso isé lut Akus maik toé manga hangd. Aku toé gorig te jera isé kolé déméng daremd, rantang boats oné salang.”

33Mai taé data nungkun ngong Hia: “Co’oy oné osang lentong ho’o ité ngancéng dumpu roti te téing lawa do so’o?”

34Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Pisa mongkod roti de méu?” Mai waléd: “Pitu mongkod, agu manga kolé pisa mongkod ikang koé.”

35Itu kali susungd ata do situ le Mori Yésus, lonto wa tana.

36Poli hitu emis Liha roti pitu mongko agu ikang situ, ngaji wali di’a, pu’ils agu téing oné ata nungkun, mai ata nungkun gatang lawa do situ.

37Sanggéd lawa do situ hang wiga becurd. Poli hitu ligots ata récid, penong pitu langkangd.

38Lawa situt hang pat sebu ata ronad, toé rékéng inéwai agu anak koéd.

39Og jera lawa do situ le Mori Yésus te kolé. Hia léti wangka agu ngo oné tana Magadan. <<  Matius 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran