Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 17 >> 

Mori Yésus Bong Éta Pocoy (Mr 9:2-13; Luk 9:28-36)

1Enem leso wa ga, Mori Yésus dadé hi Pétrus, hi Yakobus agu asén hi Yohanés, agu cama laing agu iséy Hia ngo éta poco langkas. Nitu isé hanang koéd.

2Wa kéta ranga diséy, rodo caling kaut tara de Mori Yésus, rangan cias mana mata leso, agu juban ciri bakok dirap cama ného ciang.

3Agu itag lisé hi Musa agu hi Élia rémé tombod agu Hia.

4Mai taé di Pétrus ngong Mori Yésus: “Mori, mosé di’a tu’ungk ami ata manga oné osang ho’o. Émé ngoéngd ité, koném pandé cé’é ho’o laku telun sékang, can latang te Ité, can latang te hi Musa agu can latang te hi Élia.

5Agu rémé di’an hia curup rodo tuay rewung ata néray, tugep isé agu oné mai rewung hitu dengé reweng, ata nenggo’o taén: ‘Ho’oy anak momang Daku, agu Hia ata henan Laku, séngét koé Hiam.”

6Dengé kaut hitu, rodo toko cemut taungs rasuln, agu rantang kétas.

7Og kali main Mori Yésus agu dep isé, mai taén: “Hesém ga, néka rantang!”

8Agu du ngadakd isé, toég manga ita cengatan lisé, hanang Mori Yésus kali ga.

9Du kolé éta mai pocod, pedé le Mori Yésus agu isé: “Néka kéta tombo agu ata le méu, apa ho’ot ita de meu oné céing kaut émé toéd to’o kolé oné mai ata matan Anak Manusia.”

10Mai réi data nungkun agu Hia: “Émé nenggitu, co’o tara taé disét Pecing Taurat, hi Élia paka mai oloy?”

11Mai walé de Mori Yésus: “Tu’ung hi Élia kudut maiy agu te olé sanggéd kéta taung.

12Agu Aku taé agu méu: Hi Élia polig main, maik ata toé pecing hia, agu sara naid kéta ata pandé agu hia. Nenggitu kolé anak Manusia agu te pandé susay lisé.”

13Du hitug pecing le rasul de Mori Yésus te Hia tombo ngong hi Yohanés Cebong.

Mori Yésus Pandé Ina Cengata Anak Ata Ru’u Monay (Mr 9:14-29; Luk 9:37-47)

14Du Mori Yésus agu ata nungkun ngo kolé oné beréha ata do situs, maiy cengata ata cumang Mori Yésus agu io liha,

15mai taén: “Mori, ba’éng koé anak daku. Hia hena le ru’u monay, agu leng bail séréngn. Dongkalin hia pa’u oné api ko oné waéy.

16Aku poli dadé hia oné ata nungku Dité, landing toé ngancéng lisé pandé inan.”

17Maig taé de Mori Yésus: “Oé, méu ho’ot toé imbi agu ata wéléng, cai nia kolé di Aku paka ka’éng agu méug? Du nia kolé di Aku paka lembak agu méug? Dadé cé’é anak hitu.”

18Agu kenta da’atn le Mori Yésus ré’ing hia, itu tara pé’angn jing hitu oné mai hian agu anak hitu ina léléng lut muingy.

19Poli hitu ata nungku de Mori Yésus mais rémé du hanang koéd agu Hia, réig lisé: “Co’o tara toé ngancéng mbérn lami jing hitu?”

20Mai walé Diha agu isé: “Ai méu toé danga imbi. Aku taé agu meu: Moron, émét nggo’o koé méu manga imbis tamat ného lincé sawé mésen, méu ngancéng taé ngong poco ho’o: Hésing cé’é mai ho’o, ngo nggeresina ituh, ngasang hésing dé poco hitu, agu toé manga ata toén latang te méu

21[Ného nggo’o, toé ngancéng mbérn, bom le ngaji agu puasay.]”

Réba Te Suan Mosé Céncés De Mori Yésus (Mr 9:30-32; Luk 9:43-45)

22Du hitu Mori Yésus cama-cama agu ata nungkun oné Galiléas, taé Liha kamping isé: “Anak Manusia kudut téing oné limé de manusia

23agu isé kudut mbelé Hias, maik oné leso te telun Hia mosé koléy.” Wiga sanggéd ata nungkun situ kémas kéta naid.

Mori Yésus Bajar Béa Te Mbaru de Mori Keraéng

24Du caid Mori Yésus agu ata nungkun oné Kapérnaum maiy ata tegi béa Mbaru de Mori Keraéng oné hi Pértus agu taén: “Co’o Gurum, tara toé bajar béan?”

25Walé liha: “Ma’u, itan muing te bajars,” agu du ngo oné mbarun hi Pétrus curu muing le réi le Mori Yésus: “Co’oy le nuk de hau Simon? Oné mai céin dé raja-raja oné lino ho’o tegi béa agu taki? Mai oné mai ro’éngd ko mai oné mai ata bali tanan?”

26Walé li Pétrus: “Mai oné mai ata bali tanan!” Maik taé de Mori Yésus agu hia: “Ngong toé oné ro’éngn.

27Maik kudut ité néka rabos isé, ngo ga, oké pékang oné sano. Ikang ata haéng laring cain le hau, cau agu céngka mu’un, manga kali itan le hau séng bonén. Emi séng situ agu bajar oné isé latang te ranga Dakud agu te méu.” <<  Matius 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran