Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 >> 

Naka Tiba Mori Yésus Oné Yérusalém (Mr 11:1-10; Luk 19:28-38; Yoh 12:12-15)

1Du Mori Yésus agu ata nungkun cai ruis Yérusalém agu cai oné Bétfagé hitut manga éta golo Zaituny, jera le Mori Yésus sua taus ata nungkun,

2agu pedén: “Ngo oné béo hiot bolo mai méu hitu, ai nitu dumpu le méu, ca keledai kina ata liwing kin agu anakn élor ruis hiay. Cacay keledai hitu agu arus ba ngger cé’é Akus.

3Agu émé manga ata tenga méun, taé kaut: Lut le sékékn Mori. Toé béhéng Liha ba koléd.”

4Mangad apa situ kudut rapakd curup siot caing le nabi:

5“Taé agu molas Sion: Lé1o, rajam mai cé’é hauy Hia élus agu lembakn, léti ca keledai kina, agu ca keledai tékék mendo ata laing uwan.”

6Itus kali ngod ata nungkun situ, agu pandé ného baté wuat de Mori Yésus oné isé.

7Aru lisé keledai kina hitu, agu anakn, poli hitu lapak laings nggebar disé, itug létin étan Mori Yésus.

8Ata do situt monggur-kouk kétas, wisi towéd oné salang, mangas ata ti’or saung hajud na’a oné salang.

9Lawa do situt lako bolo mai Mori Yésus agu ata lut musi main rai-raos kétas, agu taéd: “Hosana latang te Anak di Daud berkaky Hia mai le ngasang de Morin, hosana éta osang ata langkas kéta!”

10Agu du Hia ngo oné Yérusalém, rai-raos kéta oné béndar hitu, agu mai taé data: “Céing kéta ata ho’o?”

11Mai walé data do situ: “Ho’oy nabi Yésus oné mai Nazarét, tana Galiléa.”

Mori Yésus Pandé Nggeluky Mbaru De Mori Keraéng (Mr 11:15-19; Luk 19:45-48; Yoh 2:13-16)

12Itu kali Mori Yésus ngo oné Mbaru de Mori Keraéng agu wéling taungs isét manga dagangd oné natas Mbaru de Mori Keraéng. Pandé waléks Liha méja-méja paluk doi agu bangku disét pika tekur jawa,

13mai taén agu isé: “Manga tulis: Mbaru Daku, mbaru te ngaji. Maik le méu ciri kaut cewo data tako laingy.”

14Itu kali: maid isét buta agu isét senggot oné Hia, oné Mbaru de Mori Keraéng, agu pandé ina taungs Liha.

15Maik du imam-imam kepala agu isét pecing Taurat ita tanda lenget situt pandé Diha agu anak koé situt raos oné Mbaru de Mori Keraéng: “Bong latang te Anak di Daud!” Heres kéta taungs nai disé,

16itu kali mai taéd agu Hia: “Dengé Lité apa situt taé de anak koé so’o?” Mai taé dé Mori Yésus agu isé: “Dengé Laku; toé dé’it bacang le méu: oné mai mu’u de anak wara agu anak koé ata rémé cucud Ité poli ambi naring?”

17Itu kali Hia pencang isén agu ngo bepé’ang mai béndary, ngo nggeroné Bétaniay agu toko nitun.

Mori Yésus Mawang Haju Aray (Mrk: 12-14, 20-26)

18Le gula ucap du kolé nggeroné béndarn noing’g darem le Mori Yésus.

19Oné ruis salang ita Liha pu’u haju ara, itu kali ngo nitun, maik toé manga ita apa-apan Liha oné pu’u haju ara hitu, hanang saungn kali. Mai taén ngong haju hitu: “Hau toé kéta ngancéng wua koléh tédéng lém!” Agu du hitu kéta muing dangon haju ara hitu.

20Ita hitu ata nungkun lenget taungs, mai taéd: “Co’o kaut tara rodo dangon haju ara hitu?”

21Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Aku taé agu méu, moro matan, émé méu imbi agu toé manga rambang nais méu, toé hanang ngancéng pandé apa ata pandé Daku agu haju ara hitu, maik ngancéng kolé méu émé taé agu poco ho’o: hésing ga agu wéwéng nggeroné tacik! Jariy apa hitu.

22Agu apa kaut ata tegi de méu oné ngaji, agu imbi tu’ung kéta, mangay kali tiban le méu.”

Réi Latang Te Kuasa De Mori Yésus (Mr 11:27-33; Luk 20:1-8)

23Itu kali ngon Mori Yésus oné Mbaru de Mori Keraéng agu rémé di’an toing nitun Hia, mais imam-imam kepala agu tu’a-tu’a de uku Yahudi oné Hia, mai taéd: “Le kuasa diong tara pandéd Lité paté situ? Agu céing hitut téing kuasa hitu oné Ité?”

24Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Aku kolé téi can réi agu méu, agu émé téing walén le méu agu Aku, Aku te toi agu méu kolé le kuasa diong pandéd Laku paté hitu.

25Nia main cebong di Yohanés? Oné mai surga ko oné mai ata manusian?” Téntang lisé cama isén, agu mai taéd, “Émé nggo’o taé Dité; Oné mai surgan, Hia te taé agu ité: Émé nggitu, apay rajan tara toé imbi hia le méu?

26Maik émé nggo’o taé dité: Oné mai manusian, ité rantang rondong lata do, ai sanggéd ata baé hi Yohanés ho’o cama ného nabiy.”

27Itu kali mai taéd ngong Mori Yésus: “Toé baé lami.” Maig taé de Mori Yésus agu isé: “Émé nggitu, Aku kolé toé toi agu méu, le kuasa diong Aku pandéd sangged situ.”

Rapang Latang Te Sua Taus Anak

28“Maik co’o nuk de méu latang te ho’o: Manga cengata ata suad anak ata ronan. Hia ngo oné anak ngason, mai taén: Nana ngo duat koé hau leso ho’o oné uma anggor.

29Mai walé de anak hitu: Toé gorig. Maik bemusi main teser agu ngon.

30Itu kali ngo oné anak ata suan, agu jéra kolé nenggitu. Agu walé de anak hitu: Yo, ema. Maik poli hitu hia toé ngoy.

31Céing weli oné mai isét sua situ ata pandé lorong wintuk de emad?” Mai walé disé: “Hiat laring cain.” Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Aku taé agu méu, moro matan, ata tegi béa agu inéwai mbérong bolo mai méu ngo oné Mbaru de Mori Keraéng.

32Ai hi Yohanés mai kudut karong salang ata molor agu méu, maik méu toé goris te imbi hiam. Maik ata tegi béa agu inéwai mbérong imbi hias. Agu méu, koném itas, maik poli hitu méu toé goris te teserm agu toé kolé goris te imbi hiam.”

Rapang Isét Ciwal Oné Uma Anggor (Mr 12:1-12; Luk 20:9-19)

33“Séngét koé ca rapang pali bana: Manga cengata mori tana, duat uma anggory agu pandé kena léok main. Hia caké lewo, te kerak anggor agu hesé ténda éta te lami uma hitu. Poli hitu hia téing célong agu isét duat liha uma hitu, poli hitu hia ngo oné tana banay.

34Du tiong cai cekéng puad, hia jera mendin ngo oné isét duat kudut tiba cir ranga dihad.

35Maik isét duat situ dekos mendi situ: ongga lisé cengata, mbelés iwod agu ata iwod kolé peké le watus.

36Poli hitu mori hitu jera kolé mendi cebana, ata céwé do oné mai situ tekolo, maik isé so’o pandé kolé cama ného haéd lisé.

37Turung cemoln hia jera anakn oné isé, taén: Anak rug sengang lisé.

38Maik du isé situt duat ita lisé anakn hitu, mai taéd cama taud: Hiap ata tiba mbaté, wajo mbelé kolé hia lité, kudut mbatén ciri dités morid.

39Dekoy lisé agu wéwéng bepé’ang mai uma anggor hituy, poli hitu mbeléy.

40Du main keraéng hitut morin uma anggor, co’os pandéd liha isé situt duat?”

41Mai taé disé agu hia: “Pandé ampus kéta taungs liha ata da’at situ agu uma anggorn téing séwa lata banas, hitut cird téing agu hias du hitug cekengd.”

42Mai taé de Mori Yésus agu isé: “Toé dé’it bacang le méu oné Surak Nggeluk: Watu hiot oké lata pandé mbaru, polig ciri watu landukn: apa situt jari oné mai Mori, ca pandé ata lenget laing oné mata dité.

43Landing hitu aku taé agu méu, te Perénta de Mori Keraéng kudut emiy oné mai méun, agu kudut téing oné ca uku ata cir wuan Perénta hitu.

44[Agu céing-céing ata pa’u béta mai watu hitun, hia rewuty agu céing ata hena le watu hitun, hia méruky.]”

45Du imam-imam kepala agu ata Parisi dengé rapang hitu, de Mori Yésus, baé lisé, te ngong isé hitu Diha betuan.

46Itu isé lémét te deko Hias, maik isé rantang ata do, ai rékéng data do situ, Hia Nabiy. <<  Matius 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran