Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 25 >> 

Anak Molas Nggalas Agu Anak Molas Bapa

1“Du hitu latang te Adak Surga ného rapang cepulu taus anak molas, siot emi culu agu ngo curu hiat kopé harat.

2Lima taus oné mai isé ata bapa agu lima taus ata nggalas.

3Anak molas situt bapa ba culud, landing toé améng minad,

4maik anak molas situt nggalas, ba culud agu améng kid minad oné botol.

5Maik ali hiat kopé béhéng kétay toé tara caiy, rendut taungs isé agu lémotd.

6Du wié toko-tereng dengé reweng data kepok: Caig kopé! Curu hia!

7Anak molas situ to’o taungs agu tutung di’a culud.

8Anak molas siot bapa gesar agu anak molas situt nggalas: Téing koé ami cekoén mina de méu, ai tiong te pesas culu dami.

9Landing mai walé de anak molas situt nggalas: Toé ha, boto toé rapak te rug ami agu latang te méu. Komé ngo méu oné ata pika mina agu weli nitum.

10Maik du rémé ngo weli minad, cai kin hiat kopé harat, agu isét poli mengkek di’ad ngo cama agu hias nggeroné ndéi kawing, agu tadu para.

11Poli hitu caid anak molas sio agu mai taéd: Mori, mori, lénga koé ami para!

12Maik mai walé diha: Aku taé agu méu, moro matan, aku toé pecing méuk.

13Landing hitu, ambi-ambi koé, ai toé pecing le méu leson, nenggitu kolé wién.”

Rapang Talénta (Luk 19:12-27)

14“Ai latang te Adak Surga, cama ného cengata ata kudut ngo pé’ang tana pé’angy, bénta taungs liha mendid agu imbi isé te lami sanggéd paéngn.

15Hia cengata téingy liha lima talénta, hiat cengata kolé sua talénta, agu hiat cengata kolé cay, néténg isé téing lorong nggepukd, poli hitu ngog hia.

16Itu kali hidi-hadan ngon mendi hiot tiba lima talénta. Pandé bekas liha séng situ wiga bekad lima talénta.

17Mendi hiot tiba sua talénta, nenggitu kolé pandén wiga beka sua taléntad.

18Landing mendi hiot tiba ca talénta, ngo caké kombek agu nitu liha cehan séng de morin.

19Béhéng kéta wa ga kolég morid mendi situ, itu kali mangan bilang agu isé.

20Mendi hiot tiba lima talénta maiy agu ba bekad lima talénta, mai taén: Mori, lima taléntad téing lité agu aku; lélo, aku poli delék bekad lima taléntad.

21Mai taé de morin ngong hia: Di’a tu’ung pandé de hau, oé mendi daku ata di’a, ata junggu, hau junggum oné wintuk koé, aku te téing hau cau taé ata mésén. Maih, ngo boné agu cama laing oné mosé di’a de morim.

22Itu kali main mendi hiot tiba sua talénta, agu mai taén: Mori, sua taléntad ata imbi akus lité; lélo, aku poli delék bekad, sua taléntad.

23Maig taé de morin agu hia: Di’a tu’ung pandé de hau, oé mendi daku ata di’a agu junggu, hau junggum te cau perkara koé, aku kudut téing hau, cau perkara mésé. Maih, ngo cama laing oné mosé di’a de morim.

24Itu kali main mendi hiot tiba ca taléntay, mai taén: Mori, pecing laku tité, ité manusia ata rani mésé, ata ako oné osang nia baté toé rédé lité, agu nongko nia baté toé weri dité.

25Landing hitu rantangk aku, wiga ceha talénta dité wa tana bonéy: Ho’oy, tiba néngm, ranga rum!

26Maik walé de morin hitu: Oé, hau mendi da’at, ata ngondé, jari polig pecingn le hau, te aku ako oné osang hitut nia baté toé rédé laku, agu nongko oné osang nia baté toé weri laku?

27Émé nggitu, téing koésb le hau séng daku oné iséd pecing pandé bekad, kudut du kolég aku, cengkali tiba agu bekad.

28Landing hitu, emiy talénta hitu, oné mai hian, agu téing oné hiat manga cempulu taléntan.

29Ai néténg ata hitut mangad, oné hia te téing wiga diha héla-haéd. Maik céing ata toé kéta manga apa-apan, situt manga oné hiad, te emi kolés oné mai hiad.

30Aku péncary mendi hitut toé manga betuan, oné nendep ata céwé tuil kéta. Nitu te manga jéjéng agu kérek ngis.”

Beté-Bicar Turung Cemol

31“Émé cai Anak Manusia agu néra mésén, agu sanggéd malékatn cama laing agu Hias, itu Hia te lonto angos lobo serigan.

32Itug kali sanggéd taung uku te liups oné ranga Diha, agu Hia te céhar isé oné mai cengata cama ného ata lami jimbal hiot lir jimbal agu mbé,

33agu Hia te pidiks sanggéd jimbal oné racap wanangn, sanggéd mbé pidik oné racap léon.

34Agu mai curup de raja hitu agu isét oné racap wanang: Mai méu, oé ata berkak le Ema Daku, tiba ga osang ata poli ambin te méu; pu’ung mangan lino ho’o!

35Ai du daremg Aku, téing hangk le méu, du masa waég Aku, téing inungk le méu; lété du weki toé pecingk Aku le méu, dadék le méu nggeroné mbarus;

36du lacog Aku, téing wéngko weki Aku le méu; du betig Aku ngo la’at Aku méu; du oné buig Aku, ngo la’at Aku le méu.

37Mai walé data molor situ ngong Hia, taéd: Mori, oné pisa ami ita Ité darem, mai ami téing hangt, ko masa waé Ité, mai ami téing inung?

38Du nia ami ita Ité weki toé pecing, mai ami téing toko oné mbaru, ko lacot, mai ami téing wéngko weki?

39Du nia ami ita Ité betit ko oné buit, mai ami ngo la’at Itékm?

40Agu mai walé de Raja hitu agu isé: Moro matan, Aku taé agu méu, sanggéd kaut ata pandé le méu latang te cengatan oné mai asé ka’é Daku so’ot lengki da’at, méu poli pandé latang te Akus.

41Agu mai kolé curup Diha agu ata situt oné racap léon: Néka ita wa ranga Dakum, oé méut niur, ngo oné api utung tédéng lén ata poli muing améngn latang te jing da’at agu haé didingn.

42Ai du darem Aku, méu toé téing Aku hang; du masag, méu toé téing Aku waé;

43Du Aku weki toé pecing, méu toé téing Aku osang te tokog; du lacog, méu toé téing Aku towé, du betig agu du oné buig, méu toé ngo la’at Akum.

44Itug kali walé disé ngong Hia, taéd: Mori, du nia ami ita Ité daremt, ko masa waét, ko cama ného weki toé pecing, ko lacot, ko betit, ko oné buit, agu ami toé campé Itékm?

45Itu kali Hia te walé iséy: Aku taé agu méu; moro matan, sanggéd kaut ata toé pandé le méu latang te cengatan oné mai isét lengki da’at so’o, méu toé pandé kolé latang te Aku.

46Agu isé so’o te ngo oné osang wahéng tédéng lén, landing sanggéd ata molor ngo nggeroné mosé tédéng lén.” <<  Matius 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran