Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 28 >> 

To’on Mori Yésus (Mr 16:1-8; Luk 24:1-12; Yoh 20:1-10)

1Du laun leso Sabat, le gula ucap, du leso laring cain minggu hitu, ngo hi Maria Magdaléna agu hi Maria bana, te lélo boa hitu.

2Itu wan cai nupung mésé, ai cengata malékat de Mori wa’u éta mai awangn agu dur watu hituy agu nggoléngy liha, poli hitu lonto bétan.

3Rangan cama ného hilaty agu ceca pakén mbot mana kampas bombong.

4Isét lami situ ndéwer taungs wekid le rantang agu cama kaut kudut matas.

5Maik malékat hitu taé agu inéwai situ: “Néka rantang méu; ai baé laku méu, kawé Mori Yésus, hiot wéo oné panggol.

6Hia toég manga cé’é ho’on, ai Hia poli to’o kolén, cama ného hiot poli tombo le Run. Mai, lélo damang osang baté lolingn.

7Agu gélang koé ngos te tombo agu rasul-rasul te Hia polig to’on oné mai ata mata. Cai olo Hia po méu lé Galiléa; nitu méu te itan Hia. Tadan, polig dé taén Laku agu méu.”

8Gelang-gélangs isé koléd oné mai boa hitu, déméng agu rantangd, maik kais kéta naid agu tendi kétas mburukd te tombo agu rasul-rasul de Mori Yésus.

9Calak doing, Mori Yésus cumang dungka agu isé mai taén: “Tabé latang te méu.” Isé ngo ruis Hia agu nggao wa’in agu suju Hias.

10Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Néka rantang. Ngom ga, agu tombo oné asé-ka’é Daku, kudut isé ngo oné Galiléas, agu nitus isé te tiba Akus.”

Nggopét Disét Adak Agama

11Du isé ngai oné beréha salangd, mais pisa taus oné mai isét lami ngo nggere-oné kota agu tombo taung sanggéd apa ata poli itad lisé agu imam-imam kepala.

12Agu du poli bantang agu iséd taung tu’a, tepo kaut lisé, og téing séng do-do kauts serdadu-serdadu situ,

13agu mai taéd: “Méu paka tombo, te rasul-rasul Diha mai le wiés agu tako Hia du méu lari tokos.

14Agu émé dengé keréba ho’o li Pilatus, ami te tombo agu hia, wiga méu toé manga co’o laings.”

15Isé tiba séng situ agu pandé lorong ného baté pedé disé oné isé. Agu tombo ho’o wéro-émbon oné sanggén ata Yahudi dengkir te ho’on.

Wuat Rasul-Rasul Te Keréba Injil

16Og ngod rasul situ campulu ca oné Galiléas, oné golo hiot poli toi le Mori Yésus agu isé.

17Du ita Hiad isé, suju Hia, maik manga pisa taus ata sesenga’is.

18Mori Yésus mai ruis isé agu mai taén: “Oné Aku poli téing kuasa, oné Surga agu oné lino.

19Landing hitu ngom ga, pandé koé ciri ata nungku Dakus sanggéd ata agu cebong koé isé le méu, le ngasang de Ema, agu de Anak, agu de Nai Nggeluk,

20agu toing koé isé te pandé sanggéd apa ata poli jera Laku agu méu. Agu paka idep di’a le méu, Aku loréng méu mtaungk dengkir cemoln lino.” <<  Matius 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran