Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 9 >> 

Pandé Ina Ata Péko (Mr 2:1-2; Luk 5:17-26)

1Du poli hitu Mori Yésus léti perahuy agu ngo besinan. Itu kali cain Hia oné béndar de Run.

2Itu kali berotong lata cengata ata péko wa ranga Diha ata ngai halas kin oné wongkan. Du ita le Mori Yésus imbi disé, mai taén ngong ata péko hitu: “Imbi kaut le hau anak, ndékokm polisg ampongd.”

3Maik nggutd pisa taus ata pecing Taurat oné naid, taéd: “Hia ho’o é, mbécik Mori Keraéngy.”

4Maik baé le Mori Yésus get nai disé, mai taén: “Co’o tara nuk ata da’ats méu oné nais?

5Nia ata céwé émongn; taé: Polisg ampongd ndékokm, ko taé: To’oh ga, agu lakoh ga?

6Maik kudut baé le méu, te oné lino ho’o Anak Manusia manga kuasan te ampong ndékok.” Mai taén ngong ata péko hitu: “To’oh ga, ba wongka tokom agu kolé mbarum!”

7Itu kali to’on ata hitu agu kolén.

8Wiga ata do situt ita pandé hitu, rantangs, itu kali naring Mori Keraéngd ata poli téing kuasa nenggitu oné manusia.

Hi Matéus Ata Tegi Béa Lut Mori Yésusy (Mr 2:13-17; Luk 5:27-32)

9Du poli ngo nitu main Mori Yésus, ita Liha cengata, ata ngasangn hi Matéus, lonto kin oné mbaru tegi béa, mai taéN ngong hia: “Lut Akuh.” Itu kali hesén hi Matéus agu lut Hiay.

10Ného cepisan du Mori Yésus hang oné mbaru di Matéus, do kétas isét tegi béa agu ata ndékok agu hang cama-cama agu Hia agu ata nungkun.

11Du itas lata Parisi wintuk hitu, mai taé disé ngong ata nungku de Mori Yésus: “Co’o tara hang cama-cama agu ata tegi béa agu ata ndékokn guru de méu?”

12Dengé le Mori Yésus, mai taén: “Toé ata weki di’a hitut kawé doktér, maik ata beti.

13Jari ngom ga, idep di’a betuan reweng ho’o: Ata ngoéng Daku momang agu mohas, toé téing takung, ai mai daku, toé bénta isét molor, maik ata ndékok.”

Paté Puasa (Mr 2:18-22; Luk 5:33-39)

14Ného cepisan, mais ata nungku de Yohanés oné Mori Yésus agu mai taéd: “Co’o tara ami agu ata parisin kali te puasa, maik ata nungku Dité toé?”

15Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Ngancéng weli haé reba dihat kopé harat wéong naid du rémé hiat kopé cama laing agu isén? Landing manga leson hiat kopé harat dadé oné mai isén, du hitu di po puasas.

16Toé manga cengatan ata, hitut tumpak caré ata toéd neket oné baju boték, ai émé nenggitu caré-caré hitu te pandé biret baju hitu, agu danga-danga mésén biretn.

17Nenggitu kolé anggor weru, toé loli nggereoné kandi luit manga, ai émé nenggitu, betéy kandi hitu wiga anggor situ oké taungy, agu lewes bon kolé kandi hitu. Landing anggor weru na’a lata oné kandi weru kolé wiga ali hitu meler kid isét sua.”

Anak De Kepala Sinagoga-Inéwai Ata Beti Ru’u Gogang (Mr 5:21-43; Luk 8:40-56)

18Lari curup nenggitun Mori Yésus agu isé, mai cengata kepala sinagoga suju wa ranga Diha agu mai taén: “Anak inéwai daku itu koé di rowan, landing weli ga, mai koét Ité agu témba liméd oné hia kudut mosé kolé.”

19Og ngon Mori Yésus cama laing agu ata hitu agu ata nungku Diha.

20Du hitu manga cengata inéwai ata campulu sua ntaung béhéngn beti ru’u gogangy, lako ruis be musi mai Mori Yésus, agu cabi lindi juba paké Diha,

21Ai nuk oné nain: “Am cabi kaut laku lindi jubaN, ina bog aku.”

22Og holés nggere musin Mori Yésus agu lélo hia, mai taéN: “Mberés kaut naim anak Daku, le imbim tara selamak laing hau.” Pu’ung nitu main ina muing beti de inéwai hitu.

23Du cai oné mbaru de kepala sinagoga hitu ita isét tebang sunding agu ata do ngai ngaoks,

24mai taén: “Pé’angm ga, anak koé ho’o toé matay, maik tokoy.” Maik isé tawa Hias.

25Du poli taung jera ngo be pé’angd ata do situ, Mori Yésus ngo nggere onéy agu cau limé de anak koé hitu, itug kali to’on anak koé hitu.

26Wiga wéro-émbon tombo hitu oné temu tana hitu.

Mori Yésus Pandé Ina Mata De Sua Taus Ata Buta

27Du ruda lako nitu main Mori Yésus, sua taus ata buta lorong Hia cang agu ciékd, taéd: “Ba’éng koé ami, oé anak di Daud.”

28Du ngo oné ca mbaruy Mori Yésus, mais sua taus ata buta situ nggere-oné Hia agu Mori Yésus taé agu isé: “Imbi le méu te Aku ngancéng pandén?” Mai walé disé: “Yo Mori, imbi lami.”

29Itu kali Mori Yésus asur mata disé cang agu mai taén: “Jari ga oné méu, lorong imbis.”

30Itus kali wela kauts mata disé. Agu Mori Yésus masa kéta pedén latangt isé, mai taéN: “Lélo, porong néka cengatan te baé apa ho’o.”

31Maik ngo be pé’angs isé, agu wéron lisé Hia, oné temu tana hitu.

Pandé Ina Cengata Ata Dopel

32Rémé ngo be pé’angd sua taus ata buta situ, ba kolé nggere-oné Mori Yésus cengata ata dopel hena le jing da’at.

33Agu du poli mbérn jing da’at hitu, itu po ngancéng curupn ata dopel hitu. Wiga lenget taung ata do, agu mai taéd: “Pandé nenggo’o toé kéta dimanga itan lata oné Israél.”

34Landing mai taéd ata Parisi: “Le kuasa de tu’a de jing da’at Hia tara ngancéngn mbérd jing da’at situ.”

Momang De Mori Yésus Latang Te Ata Do

35Nenggitu dé Mori Yésus lako temu béndar agu béon, Hia toing oné mbaru-mbaru ngaji agu keréba Injil Adak Surga agu pandé morad sanggéd beti agu lendé.

36Le ita ata do situy, kembuk nain Mori Yésus latang te isé, ai lémas agu lubars cama ného jimbal siot toé manga ata lamid.

37Maig taéN ngong ata nungkuN: “Bo kéta do dani, maik ata gorid cekoés kali.

38Landing hitu tegi agu Hiat ngara dani, kudut Hia katu dos ata duat latang te akod.” <<  Matius 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran