Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 9 >> 

1Mai kolé taé Diha ngong isé: “Aku taé agu méu, moro matan, oné bahi-réha ata so’ot mangad, manga ata toé matas, émé toé di ita lisé Adak de Mori Keraéng poli cain déméng kuasan.”

Mori Yésus Bong Éta Pocoy (Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)

2Enem leso wa ga, Mori Yésus dadé hi Pétrus, hi Yakobus, agu hi Yohanés, cama-cama agu isé, Hia ngo nggere-éta poco langkas. Nitu isé hanang koéd. Itug kali Mori Yésus caling taran wa ranga disé,

3agu ceca paké Diha bakok mbot kéta. Toé kéta manga cengatan oné lino ho’o ata ngancéng dedang ceca paké nenggitu.

4Itug kali ita lisé hi Élia cama agu hi Musa, isét sua rémé tombod agu Mori Yésus.

5Mai taé di Pétrus agu Mori Yésus: “Yo Guru, delék kéta nai dami woko manga cé’é ho’okm. Co’om hesé telun lami sékang, can latang te Ité, ca latang te hi Musa, agu can latang te hi Élia.”

6Hia curup nenggitu ai toé noing liha apa ata paka curupn, ai isé rantang kétas.

7Og kali tuan rewung kémbéng isé agu oné mai rewung hitu dengé reweng: “Ho’o kéta dé Anak cembes Daku, séngét koé Hiam.”

8Agu du énam lisé rodo mora kaut ata baling mai isé, toé manga ita cengatan kolé, hanang Mori Yésus kanang.

9Rémé koléd éta mai poco hitu, Mori Yésus ré’ing isé, kudut néka tombo agu céing-céing kaut, apa hitut poli itan lisé, émé Anak Manusia toé di to’o koléy oné mai ata matan.

10Isé cau tu’ung ré’ing hitu bao, cang agu siwi-sok kid cama taud ngong apa néng “to’o kolé oné mai ata mata.”

11Itu kali réi lisé agu Hia: “Co’o tara nggo’on curup disét pecing Taurat, olong mai hi Élia te kolo?”

12Mai walé de Mori Yésus: “Tu’ung olong mai hi Élia tekolo, kudut poléng sanggén taung. Hanang co’o ata poli tulis latang te Anak Manusia, te Hia paka ta’ong susa doy agu mbécik latay?

13Maik Aku curup agu méu: Tu’ung hi Élia polig cain, maik ata pandé sara-naid lorong ngoéng de rud, ného ata poli tulis latang te hia.”

Mori Yésus Mbér Jing Da’at Oné Mai Cengata Anak Koé Dopel (Mat 17:14-21; Luk 9:37-43)

14Du Mori Yésus, hi Pétrus, hi Yakobus agu hi Yohanés kéor kolés oné ata nungku iwod, itas lisé lawa do nemper kid baling ata nungku situ, agu pisa taus ata pecing Taurat rémé kéta léwang sina-cé’éd.

15Du ita kaut lata do situ Mori Yésus, lengets isé agu hidi-hadad ngo curu hias.

16Itu kali Mori Yésus réi agu isé: “Apa kéta léwang tau de méu agu isé?”

17Mai taé dihat cengata oné mai ata do situ: “Tuang Guru, anak daku ho’o dadé cé’é Ite laku, ai hia hena le jing ata pandé dopeln.

18Agu émé cangep hia le jing da’at hitu, wewaky liha wa tana; wiga wusa mu’un, kérek ngisn, agu wedét wekin. Aku poli tegi oné ata nungku Dité, kudut mbér lisé jing da’at hitu, landing toé ngancéng lisé.”

19Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Oe méut uwa ho’ot toé imbi, nang du nian di Aku ka’éng cama laing agu méu? Ného nia kéta kolé di kodeln Laku pandé da’at de méu? Dadé cé’é anak koé hitu!”

20Og kali dadén lisé oné Hia. Du jing da’at hitu ita Mori Yésus, pandé kéu-kaul kéta anak koé hitu, wiga nggele-nggoténgn anak koé hitu wa tana, agu wusa taung mu’un.

21Mai réi de Mori Yésus agu eman anak koé hitu: “Capa kéta béhéng tekan anak koé ho’o?” Mai walén: “Pu’ung du laing koén olo ga.

22Agu dondé kéta jing da’at hitu sorok hia nggere-oné api ko nggere-oné waé kudut pandé woréng hia. Landing hitu émé ngancéngy Lité, campé koé agu ba’éng koé ami.”

23Mai walé de Mori Yésus: “Taé de hau, émé ngancéng Lité? Toé manga ata toé ngancéng latang te ata imbi!”

24Gélang-gélang ema data koé hitu ciékn: “Imbig laku, ba’éng koé aku ho’ot toé imbi!”

25Du ita le Mori Yésus tambang molés cewurd ata do, renti Liha jing da’at hitu, agu reweng mésén, mai taén: “Oé hau jing da’at ata pandé dopel agu nenteng, Aku mbér hau, pé’ang ga oné mai anak koé ho’o agu néka mai koléh!”

26Itu kali pé’angn jing da’at hitu cang agu ciékn agu panci-péncarn liha anak koé hitu. Anak koé hitu mana rapu taran, wiga do kéta ata curup: “Hia poli matan.”

27Maik Mori Yésus cau limé de anak koé hitu agu kéngkon, og kali to’o le run.

28Du Mori Yésus cai oné mbaru, agu ata nungkun hanang koéd agu Hia, mai réi disé: “Co’ok ami tara toé ngancéng mbér jing da’at hitu?”

29Mai walé Diha agu isé: “Jing da’at ho’ot nenggo’o taran, toé ngancéng mbér moléy, hanang le ngajiy kali.”

Toi Te Suan Latang Te Susa De Mori Yésus (Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)

30Mori Yésus agu ata nungkun angkak nitu maid agu lako lagé tana Galiléas, agu Mori Yésus toé gorin te pecing lata;

31ai Hia lari toing ata nungkun. Mai taé Diha ngong isé: “Anak Manusia kudut condo oné limé datay, agu isé kudut ala Hias, agu telu leso wa poli alan lata, Hia mosé koléy.”

32Isé toé pecing betuan curup hitu, agu sesenga’i kolés te réi agu Hia.

Céing Ata Céwé Mésén Oné Mai Ata Nungku (Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)

33Poli hitu cai Mori Yésus agu ata nungkun oné Kapérnaum. Du cai oné mbarun Mori Yésus, Hia réi ata nungkun: “Apa curup de méu bao oné salang?”

34Maik hema kid isé, ai oné salang bao, léwang taud céing ata mésén oné mai isé.

35Og kali lonton Mori Yésus agu béntas ata nungkun situt campulu sua. Mai taé Diha ngong isé: “Émé cengata ngoéng ciri tu’a laing, hia paka ciri ata koéy agu mendi data doy.”

36Itu kali Mori Yésus witir cengata anak koé agu peher oné réha iséy, poli hitu kapu anak koé hitu agu mai taén ngong isé:

37“Céing kaut ata tiba anak koé nenggo’o landing ngasang Daku, hia tiba Akuy. Agu céing kaut ata tiba Aku, toé Aku hitut tiba liha, maik Hia hitut wuat Aku.”

Cengata Ata toé Ata Nungku De Mori Yésus Mbér Jingy (Luk 9:49-50)

38Mai taé di Yohanés agu Mori Yésus: “Tuang Guru, ita lami cengata ata toé haé lako Dité mbér jingy le ngasang Dité, maikm ami ré’ing ata hitu, ai hia bom haé lako ditéy.”

39Maik mai taé de Mori Yésus: “Néka ré’ing hia le méu! Ai toé manga ata, ata poli pandé tanda lenget le ngasang Daku, agu du hitu kolé pocu Akuy.

40Céing kaut ata toé léwang itéy, hia hitu oné mai itén.

41Aku taé agu méu: Moro matan kéta, céing kaut ata téi méu ca gelasn waé landing méu ata lorong Akum, hia toé manga mora lahén.”

Céing Ata Pandé Wéléng Ata Latang Te Ci’é (Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)

42“Céing-céing ata pandé wéléng cengatan oné mai anak koé so’ot imbi, céwé di’an latang te hia émé can watu mésé pongo oné bokakn, poli hitu hia oké oné taciky.

43Agu émé limém pandé ndékok hauy, ndapuy, ai céwé di’an hau ngo nggere-oné mosé tédéng lén déméng tompokm, itu po déméng limé suam oké nggere-wa neraka, nggere-oné api ata toé kéta pesay;

44[oné osang hitu, uli toé ngancéng matas, agu api toé manga pesan.]

45Agu émé wa’im pandé ndékok hauy, ndapuy, ai céwé di’am hau ngo oné mosé tédéng lén déméng senggotm, po déméng wa’i suam maik oké nggere-wa neraka;

46[oné osang hitu ulin toé ngancéng matas, agu api toé manga pesan.]

47Agu émé matam pandé ndékok hauy, nggé’iy, ai céwé di’am hau ngo nggere-oné Adak de Mori Keraéng déméng mata cam, po déméng mata suam maik oké nggere-wa neraka,

48nitu uli ngai huwisd toé matas agu api toé pesay.

49Ai nété-néténg ata te ci’é le apis.

50Ci’é hitu di’an, maik émé ci’é hitu ciri beléy, lepai kéta koléy pandé cerakn? Poro méu manga mtaung ci’é hitu oné wekis agu mosé hambor cama taus.” <<  Markus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran