Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 7 >> 

Betuan Wintuk Taurat

1Asa toé baé le méu, asé-ka’én, - ai aku tombo agu méut pecing wintuk – te wintuk hitu manga kuasan latang te ata rémé mosén?

2Ai cengata wina pongo le wintuk agu ronan lari mosén ronan hitu. Maik émé mata ronan hitu, nia-ngoéngn hia oné mai wintuk hitut pongo hia agu ronan hitu.

3Jari, du lari mosé ronan, hia mangkong loma latay émé hia ciri wina data rona banay, maik émé matag ronan, hia nia-ngoéngn oné mai wintuk, wiga hia toé loma latay émé hia ciri wina data banay.

4Landing hitu asé-ka’é daku, latang te méu wintuk Taurat poli matan, landing le mata di Kristus. Kudut méu ciri paéng Diha ata poli to’o kolén oné mai ata matan, wiga ité manga wuad latang te Mori Keraéng.

5Ai danong, du ité lari moséd lorong belek de weki, nanang kéta te pandé ndékok ata katéng le wintuk Taurat oné weki dité, wiga cemoln mata laing latang te ité.

6Maik te ho’on ga, ité poli célad oné mai wintuk Taurat, ai ité poli matad latang te wintuk hitut udeng ité. Wiga te ho’on ité keturu weru lorong Nai Nggeluk agu toé keturu manga lorong curup de wintuk Taurat.

7Émé nggitu gi, apa ata kudut tombo lité? Cala manga ndékokn wintuk Taurat hitu? Toé ta! Ali lut wintuk Taurat aku pecing ndékok. Ai aku kolé toé pecing apa belek hitu, émé wintuk Taurat toé ré’ing “Néka belek!”

8Maik ali wintuk hitu, ndékok manga sokorn kudut kéngko taungs todong oné weki daku; ai koném toé manga wintuk Taurat, ndékok hitu mata kin.

9Danong toé manga wintuk Taurat, mosé kig aku. Maik du poli cain wintuk hitu, pu’ung’g mosén ndékok,

10maik aku matak. Wintuk Taurat ata paka ba aku oné mosé, kali po latang te ba aku nggere-oné mata.

11Ai ali wintuk hitu ndékok manga sokorn té adong aku agu te mbelé akuy.

12Jari, wintuk Taurat hitu nggelukn, agu sanggéd perénta bonen molorn agu di’an.

Ndu-ndél De Wintuk Taurat Agu Ndékok

13Émé nggitu gi, co’o léng hitut di’a tara ciri mata laing latang te aku? Toé kéta nggituy! Ndékok hitu pandé mata laing. Ndékok paké hitut di’a te pandé mata laing aku, kudut céwé si’ang tara de ndékok. Le wintuk hitu pecing lité te leng kéta tu’ung da’atn ndékok.

14Ai pecing lité te wintuk Taurat hitu latang te mosé nai, maik aku manusia ata lunggu-lépé, pika te ciri mendi de ndékok.

15Ai apa kaut ata pandé daku, toé pecings laku. Ai toé apa ata nanang daku te pandés laku, maik apa ata kodo daku, hitus ata pandéd laku.

16Jari, émé aku pandé apa ata toé nanang laku, éng laku te wintuk Taurat hitu di’an.

17Émé nggitu, toé aku gi ata pandén, maik ndékok ata manga oné aku.

18Ai pecing laku, te oné aku manusia lunggu-lepé ho’o toé manga can ata di’an. Ai bo get ata di’an manga oné aku, maik toé pandé laku.

19Apa ata nanang daku ngong situt di’ad, toé pandés laku. Maik apa ata toé nanang daku ngong situt da’atd, hitus ata pandé daku.

20Jari, émé aku pandé apa ata toé nanang laku, toég de aku kolé hitut pandén, maik ndékok hitut ka’éng oné aku.

21Nenggituy dé wintuk hitut manga oné weki daku ho’o: Émé aku nanang te pandé apa ata di’an, ngot hitut da’at ata manga oné aku.

22Ai oné nai daku nanang kéta latang te wintuk de Mori Keraéng,

23maik wekig ita wintuk bana ata ndu-ndél taud agu apa ata pecing le nuk daku ata di’an. Wiga pandé daku ného ata bui lut wintuk ndékok atat kuasa weki daku.

24Aku ho’o ata copélk! Céing ata ngancéng lego aku oné mai weki mata ho’o?

25Hi Yésus Kristus, Mori dité! Wali di’a kamping Mori Keraéng! (7-26) Jari, weki rug aku keturu wintuk de Mori Keraéng hanang ali nai-nawa daku, maik ali manusia hitut lunggu-lepé, aku keturu wintuk ndékok. <<  Roma 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran