Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 13 >> 

Mori Yésus Waca Wa’i Data NungkuN

1Rémé nggitun du toéd pu’ung ramé Paska, poli pecing le Mori Yésus, caig leson kudut ngo oné mai lino ho’on nggere-éta hi Ema. Hia momang taungs ata paéngN oné lino ho’o, agu Hia momang isé dengkir agu cemol.

2Du rémé recap disé hang camad, jing da’at poli saok nanéng oné nai di Yudas Iskariot anak di Simon kudut pika Hia.

3Pecing le Mori Yésus te Eman poli téing sanggé-ménan agu Hia te mai oné mai Mori Keraéng agu kolé oné Mori Keraéng.

4Itug kali to’on Mori Yésus agu loak jubaN. Hia emi ca nggebar pongo awakN,

5poli hitu légé waé oné bintang, agu pu’ung waca wa’i data nungkuN agu koso le nggebar hiot pongo oné awakN.

6Caig Hia oné hi Simon Pétrus. Mai taé di Pétrus ngong Hia: “Mori, Ité kudut waca wa’i daku?”

7Mai walé de Mori Yésus ngong hia: “Apa ho’ot pandé Laku, toé di pecing le hau te ho’on, tai di po pecing le hau.”

8Mai taé di Pétrus ngong Hia: “Ité néka kéta waca wa’i dakut dengkir tain!” Mai walé de Mori Yésus: “Émé toé wacas Laku wa’im, hau toé tiba cimpa oné mai Akuh.”

9Mai taé di Simon Pétrus ngong Hia: “Mori, néka hanang wa’ig kaut, maik limég agu ulug kolé!”

10Mai taé de Mori Yésus agu hia: “Céing ata poli cebong, hia asig waca kolé wekin, waca kaut wa’in kali ga, ai hia poli nggélok taungn. Méu kolé poli nggéloks, maik toé sanggés taung.”

11Ai pecing Liha, céing hitut téing Hia. Itu tara mai taén: “Toé sanggés taung méu nggélokm.”

12Du Hia poli waca wa’i disén, Hia sélék kolé juban, agu kolé baté lonton, maig taéN ngong isé: “Pecing weli le méu betuan apa hitut poli pandé Laku agu méu?

13Méu caro Aku Guru agu Mori, bo hitu lé’én, ai Guru agu Mori muingk Aku.

14Jari, émé Aku waca wa’is, Aku ho’o Mori agu Gurus, émé nggitu méu kolé néng paka waca wa’i taus;

15ai Aku poli téing ca toming latang te méu, kudut méu kolé pandé cama ného hitut poli pandé Laku agu méu.

16Aku taé agu méu: Moro matan, mendi toé ngancéng béta mai morin, ko cengata ata wuat laing toé ngancéng béta mai hiat ata wuatn.

17Émé pa’él taung so’o le méu, di’a de mosés méu émé pandés le méu.

18Toé ngong sanggés taung méu curup Daku. Baé Laku, céing situt poli lir Laku. Maik paka cai oloy tulis ho’o: Ata hitut hang roti Daku, poli téti tundéln agu Aku.

19Aku curup agu méu ho’o muing, be bolon mangad sanggéd situ, kudut émé tuay apa hitu, imbig dé le méu, te Akuy dé Hia.

20Aku taé agu méu: Tada laingn, céing ata tiba ata hitut wuat Laku, hia tiba Akuy. Agu céing ata tiba Aku, hia tiba Hiat wuat Akuy.”

Mori Yésus Langga Hi Yudas

21Du poli curup nenggitun Mori Yésus, bélot kéta naiN, itu kali wan sakasin: “Aku taé agu méu, moron, cengata oné mai méu te téing Akuy.”

22Ata nungkuN situ lélo taud, isé sesenga’is, céing hitut kindat Diha.

23Cengata oné mai ata nungku de Mori Yésus, ata hitut momang Diha, bérit ruis Hiay du racap wanangn.

24Repang oné ata nungku hitu hi Simon Pétrus, mai taén: “Réy dé, ngong céing Diha hitu!”

25Ata nungkuN hitut lonto ruis Mori Yésus holés agu mai taén ngong Hia: “Mori, céing hitu?”

26Mai walé de Mori Yésus: “Hia hitu, hiat ata téing roti ata poli bembon Laku.” Du poli curup nenggitun, Hia emi Roti, bemboy agu téing hi Yudas, anak di Simon Iskariot.

27Du poli tiban roti hitu li Yudas, hia hena le jing da’aty. Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Apa ata nanang laing te pandém, pandé gélang ga.”

28Maik toé kéta manga cengatan oné isé situt lonto hang cama ata pecingn, co’o betuan curup hitu de Mori Yésus ngong hi Yudas.

29Ngéséng hi Yudas ata cau kas wiga manga ata nggo’o betd, te Mori Yésus jera hi Yudas weli apa ata sékékn latang te taé hitu, ko téi apa-apa agu ata lénggé.

30Du poli tiban li Yudas roti hitu, itu kali gélang-gélang ngon. Du hitu wiég tana.

Perénta Weru

31Du poli ngon hi Yudas, maig taé de Mori Yésus: “Ho’o ga Anak Manusia te bongy, agu Mori Keraéng te bong oné Hiay.

32Émé Mori Keraéng bong oné Hiay, Mori Keraéng te bong Hia kolé oné wekiN, agu te bong muing Hia.

33Ngong sanggés méu anak Daku, téké cekoén kali ga, Aku manga cama agu méuk. Méu te kawé Akum agu ného hiot poli taé Laku agu ata Yahudi: Oné osang ngo Daku, toé kéta ngancéng méu ngos, nenggitu kolé néng taé muing Laku te ho’on agu méu.

34Aku téing perénta weru agu méu, ngong kudut méu paka momang taus, cama ného Aku poli momang méuk, nenggitu kolé méu paka momang cama taus.

35Ali hitu, pecing taung lata, te méu ata nungku Dakum, ngong émé méu momang cama taus.”

Mori Yésus Langga Hi Pétrus (Mat 26:31-35; Mr 14:27-31; Luk 22:31-34)

36Mai taé di Simon Pétrus agu Mori Yésus: “Mori, te nggere-nia Ité ngod?” Mai walé de Mori Yésus: “Oné osang baté ngo Daku, hau toé ngancéng lut Aku te ho’on, maik tai hau ngancéng lut Akuh.”

37Mai taé di Pétrus ngong Hia: “Mori, co’o tara toé ngancéng lut Itég aku rémé nggo’on? Maram aku oké moség latang te Ité!”

38Mai walé de Mori Yésus: “Ngancéng hau oké mosém latang te Aku? Ce tu’ungn Aku taé agu hau: Du toé di kakor lalong, hau poli pali Akum telu ngkalin.” <<  Yohanes 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran