Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 3 >> 

Gejék Agu hi Nikodémus

1Manga cengata ata Parisi ngasangn hi Nikodémus, hia cengata ata tu’an oné agama Yahudi.

2Hia mai le wiéy oné Mori Yésus, agu mai taén: “Rabi, baé lami, te Ité mai ného Guru ata wuat le Mori Keraéngt; ai toé kéta manga cengatan ata ngancéng pandé tanda lengét ného pandé Dité hitu, émé toé kempéng le Mori Keraéng.”

3Mai walé de Mori Yésus, taén: “Aku curup agu hau, moro matan, émé cengatan ata toé loas koléy, hia toé ngancéng itan Adak de Mori Keraéng.”

4Mai taé di Nikodémus ngong Hia: “Co’o ngancéng ata te loas koléy émé hia tu’a gi? Ngancéng weli hia ngo kolé oné tuka de endén kudut loas koléy?”

5Mai walé de Mori Yésus: “Aku curup agu hau, ata te tu’ungn émé ca ata toé loas oné mai waé agu Nai Nggeluk, hia toé ngancéng ngo oné Adak de Mori Keraéngn.

6Manusia loas oné mai ata tu’an, ata serani loas oné mai Nai Nggeluk.

7Néka lenget laing le hau émé nggo’o taé Daku agu hau: méu paka loas kolém.

8Buru, solok nggere-nia kaut ngoéngn agu dengé le hau maon, landing toé baé le hau mai nia main agu ngo nggere-niay. Nggitu kolé dé sanggéd ata situt loas oné mai Nai Nggelukd.”

9Mai walé di Nikodémus, taén: “Co’o kéta moléy jarin apa hitu?”

10Mai walé de Mori Yésus: “Musuk hau guru data Israél, toé kolé pecing le hau apa situ ko?

11Aku tombo agu hau, tu’ung-tu’ung kéta ami tombo latangt apa situt pecings lami agu ami ata sakasi latangt apa situt ita lamid, maik toé imbis le méu sakasi dami.

12Toé imbi le méu, du Aku tombo agu méu latangt cao-ca oné lino, co’o kong imbin le méu, émé tombo Laku latangt taé Surga?

13Toé kéta cengatan ata poli ngo éta Surgan, hanang Hia hitut poli wa’u éta mai Surgan, ngong Anak Manusia.

14Agu cama ného hi Musa te téti liha ular nggere-éta oné satar mambak, nenggitu kolé Anak Manusia paka téti nggere-étay,

15kudut sanggéd ata situt imbi Hia, haéng mosé tédéng lén.

16Ai nenggitu mésén momang de Mori Keraéng latangt lino ho’o, wiga Hia téing Anak'N ata léca kudut sanggéd ata imbi Hia toé matas, maik haéng mosé tédéng lén.

17Ai Mori Keraéng susung Anak'N oné lino toé te toto bicar de lino, maik te pandé selamaks Liha.

18Céing kaut ata imbi Hia, toé manga hena le wahéng; céing kaut ata toé imbin, poli mangan ka’éng oné wahéngy, ai hia toé imbi oné ngasangd Anak léca de Mori Keraéng.

19Agu ho’oy wahéng hitu: gérak poli cain oné lino, maik manusia céwé lélak ka’éng oné nendép itu pong oné gerak, ai sanggéd pandé disé da’atd tu’ung.

20Ai céing kaut ata pandé da’at, kodoy lisé gérak agu toé mai oné gérak hitus, kudut sanggéd taung pandé da’atd situ toé haéng le géraks;

21maik céing kaut ata pandé molor, hia mai oné géraks kudut ita si’ang te sanggéd situ pandé oné Mori Keraéngs.”

Sakasi di Yohanés Latangt Mori Yésus

22Poli hitu Mori Yésus agu ata nungku'N ngo oné tana Yudéa agu Hia ka’éng nituy cama-cama agu isé agu cebong atas.

23Maik hi Yohanés kolé, cebong ata kin oné Ainon ruis béo Salim, ai nitu do waé, agu ata mai nitus te cebong,

24ai du hitu hi Yohanés toé di na’a oné buiy.

25Manga ndu-ndél taud ata nungku di Yohanés agu cengata ata Yahudi landing wintuk te pandé nggeluk weki.

26Itu kali maid isé oné hi Yohanés agu mai taéd ngong hia: “Rabi, ata hiot cama agu ité be sina mai waé Yordan, agu landing Hia ité poli téing sakasi, Hia cebong ata koléy agu do kétas ata ngo oné Hias.”

27Mai walé di Yohanés: “Toé kéta manga cengatan ata ngancéng emi can apa te weki run, émé toé widang oné hia éta mai Surgan.

28Méu kolé ngancéng téing sakasi, ai aku poli curup: Aku toé hi Mésiask, maik wuatg aku pado olok oné mai Hia.

29Ata ngaran wina molas hiat kopé harat; maik haé reba dihat kopé harat ata hesé ruis hia agu ata séngét hias nisang kéta naid dengé reweng dihat kopé harat hitu. Hituy nisang nai daku, agu te ho’on nisang naig hitu penongy.

30Hia paka tambang méséy, maik aku paka ciri koék.

31Céing ata mai éta main, hia manga béta mai sanggén taung; céing ata mai oné mai linon, ka’éng boné linoy agu gejék curup dé linoy. Céing ata mai éta mai Surgan manga béta mai sanggéd ménan.

32Hia téing sakasi latangt apa situt itan agu situt dengén, maik toé kéta manga cengatan ata tiba sakasi Diha situ.

33Céing ata tiban sakasi Diha situ, hituy turan Liha, te Mori Keraéng hitu molorn.

34Ai céing ata wuat le Mori Keraéng, Hia ata caingn reweng dé Mori Keraéng, ai Mori Keraéng widang Nai Nggeluk toé manga beténgn.

35Ema momang Anakn agu poli widang sanggéd cao-ca oné Hia.

36Céing kaut ata imbi Anak, hia haéng mosé tédéng lén, maik céing kaut ata toé lorong Anak, hia toé manga ita mosén, maik ruak de Mori Keraéng téjé kin lobo hia.” <<  Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran