Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 15 >> 

1Oto kuobá kineneiget, masiparepdem kam ka Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, sinegéakenenku ka tubumui siburú. Anusilóan kam; beri leú aimatonem bagamui ka tubut Kristus, kalulut Katuareman Simaerú lé.

2Oto ké mariu-riu nuomet'aké kam nia sinegéakenenku nenda ka tubumui, bailiu paaraunangan leú et kam Katuareman Simaerú néné; ké geti sarat kakatonemimui; lé nia, tápoi tá ainuaagai kam kolounia, siboboi ka kam.

3Aipoí sisilóku kaku kai Tuhan leú kusesegéaké ka tubumui ka kam ale kam Sasaraina. Iaté bulat sabeunia, kelé sitususurat ka Buko Sipunenan. Segéakenenku néné ka kam, iaté, aimatei Kristus kalulut jotta.

4Aturateiakéan nia, tápoi lepá suruakénangan nia mitsá Taikamanua ka gogoi sikatelunia. Pagalaiat néné leú, atusurat'aké leú et ka Buko Sipunenan.

5Akutiboian leú et ka matamui; Kristus néné sitususuru ka si mamatei, aipatoilá leú tubunia kai Petrus, lepá mitsá ka tubuddangan ka sia tai apostel si pulurua.

6Lepá patoilánangan tubunia mitsá ka tubudda silima ngotu sipasiuluinia ka sangamberidda. Maigi peilé sia kineneiget sipuririmanua, piga peilé pá sia amatei.

7Oto lepá mitsá patoilánangan tubunia Kristus ka tubut Jakobus, lepá ka tubuddangan sangamberidda tai apostel.

8Pasilapánia, patoilánangan mitsá tubunia ka tubukku kaku, iaté sipututú-tú mata, einangan tá iaaili laggónia!

9Oto aku lé apostel Tuhan bulat simarepé nia. Bulat tá mateú tuoniaké aku kaku néné apostel, aipoí sipaorei paamian Taikamanua lé aku néné.

10Tápoi kalulut panguruat katet Taikamanua, bailiu kelé néné aku kineneiget. Samba bulat tá siboboi aiappéaké jokku Taikamanua. Aipoí aku lé bulat amugalai simakopé ron, belé peilé ka sia sangamberidda tai apostel sabagei. Tápoi siripokatnia tá kalulut aku aioi akugalai nia, Taikamanua simakaté baga ka tubukku sipaalei aku mugalai lé, amasigalai.

11Oto kasei ka tubu anusiló kam Katuareman Simaerú néné, sibabara kaku pá, elé sibara ka tai apostel sabagei lé pá, tá anai galainia. Bulat siabeunia geti sené, iaté, kusegéaké kai Katuareman Simaerú néné ka kam, iageti, katonemimuian nia.

12Ké pagalaiat katusuruat Kristus ka simamatei kupaarep ka kam, kipa peilé ibabara ka talagamui sipasikukua táan tususuru sia mitsá simamatei?

13Ké táan baí tusuru sia mitsá simamatei, oto ka sia leú et Kristus, táan tususuru nia mitsá ka simamatei.

14Oto ké tá baí tusuru nia mitsá Kristus ka simamatei, bailiu tá anai lulunia kupaarep kai apa pá ka tubumui, elé tá anai lulunia nukatonemi kam nia baga, aipoí tá anai pubakkanannia tonem bagamui néné.

15Bulat apabokongan lé kai galainia pagalaiat Taikamanua, kalulut akusegéaké kai ka kam ririmanuaakéna nia mitsá Kristus néné, Taikamanua, ka simamatei; oto tá aisuruaké nia mitsá Taikamanua ka simamatei, ké sibulatnia baí tá tususuru sia mitsá simamatei!

16Ké tá baí tusuru sia mitsá simamatei, ka sia leú et Kristus, tá leú te tususuru nia mitsá ka simamatei.

17Iageti ké tá baí tusuru nia mitsá Kristus ka simamatei, bailiu siboboian lé kakatonemimui nia baga; momoi takua, ai peilé kam ka jo galainia, bulat sitá anai pukakaronan baga.

18Oto sia leú et tai Kariten simamatei, tá leú et anai karonietda baga.

19Ké baí pukakaronenta baga ka tubut Kristus, sarat teret purimanuaiatta ka polak néné lé; oto bailiu sitangan lé bulat simakopé kataí uktuk ka sangamberi sirimanua ka polak néné!

20Tápoi bulat amatoiláan katususuru nia Kristus ka simamatei. Néné te masijajamin susuruakéna sia ka sia Taikamanua, sangamberi simamatei.

21Aipoí aitugurú kamateiat ka polak néné, kalulut sara sirimanua lé; oto kisedda leú te katusuruat tubu simamatei, sibara ka sara sirimanua leú et.

22Kelé ramatei ka sia sangamberi sirimanua, kalulut katutatabbradda ka mungkuat Adam, kisedda leú te ka sia sangamberi sirimanua tususuruaké leú et, kalulut katutatabbradda ka mungkuat Kristus.

23Tápoi galai isuruaké sia geti Taikamanua sipatutut: siboikí Kristus; iageti ka gogoi kaoijanannia mitsá, iapeité siangan ka sia sipuoni bakkat Kristus.

24Oto kapplu nenda, iapeité iaili kalepakat polak. Ka tetret nenda te ikakalaaké sangamberi pupamarentaat, purimataat, samba sangamberi puroron. Lepá segéakénangan galajet siripot puririmata nia néné, ka tubut Ukkuita Taikamanua.

25Iageti buítá iriu-riuaké ipuuté ka sia Kristus néné, teret kauna sia Taikamanua sangamberidda sisaggangi Kristus néné, murekkuk ka matat Kristus.

26Saggak kalaakenennia sikatei-tei, iaté kamateiat.

27Ka Buko Sipunenan leú ai atusurat'aké kisé, "Taikamanua lé aikau sia makala ka tubut Kristus." Sené amakolouan kuanennia, nga-nga, "sangamberi", sené, masikua tá sambat Taikamanua sikau sangamberinia makala ka tubut Kristus.

28Tápoi lepá aitukalaaké sangamberinia ka matat purimataat Kristus, iapeité, ka sia Togat Taikamanua néné, ikalaaké tubunia ka tubut Taikamanua, sipasikakau sangamberinia murekkuk ka matania ka sia. Oto nia ka sia Taikamanua leú et, utéakénangan sangamberinia.

29Ké tá isuruaké sia mitsá simamatei, angoi peilé ituraraú sia punu tubut simamatei? Apangan lé nenda lulunia ragagalaiaké nia? Ké bulat nia baí tá tususuru sia simamatei, apangan lé lulunia ragagalaiaké nia nenda?

30Apangan lé lulunia kuoobá kai kukakau kai tubumai ka pasimamatei senen gogoi?

31Ale kam Sasarainamai! Senen gogoi kuom'aké kuorik pangoringan, kalulut beunannia kupaatu putotonem bagamui ka tubut Tuhanta Jesus Kristus.

32Bulat ké sarat siorak ka pusirimanuaat lé baí nia, aponia uktukku kuperjuang'aké nia, bulat pat kéan lé kupalabáaké tarimeu simasagbak ka laggai Epesus néné? Ké bulat sibulatnia baí tá tususuru sia simamatei, kauan, maerú peilé tatut kam nga-nga paloibáakenen néné, "Kau tapukom kam, samba tapuló kam, tasegéaké kam bagatta murimanua, matsep lé tebaí matei sita."

33Bulat buí rapajo kam! Paaleiat sitaimaerú, masipakataí paraboat simaerú.

34Oto kineneiget kauan nuseseaké kam nia, buían nugalai kam mitsá jo. Aipoí bulat mateúan numaila kam, kalulut ai peilé sia ka talagamui néné, sitaiagai Taikamanua.

35Kupaatu ai sia sipasinonou-nou kam, rakua, "Kipa ratusuru sirimanua simamatei? Ké kipa putubudda, lepát ratusuru mitsá?"

36Bulat sitaiagai paatuat lé kam! Ké nukarap'ké baí kam karamen ka polak, tá mututú-tú karamen nenda, ké tá matei boikí.

37Karamen sikarap'akenenmui néné, elé karamen gandum, elé karamen apa pá oninia bagei, sarat ngambet karamen nenda lé, iageti tá sangamberit uremennia nenda mututú-tú.

38Aipoí Taikamanua lé masikakau putubuat ka karamen néné, siripot putubuat simaerú iitsó, sipaakkup ka uremen néné. Ikakau ka senen karamen néné, Taikamanua, putubuat uremen pasasaradda tubudda.

39Kelé ka sia makluk sipungongoí-ngoí, tá leú et makeré tubunia sangamberinia. Ka sirimanua geti makeré putubuatda, tápoi patarime-tarimeu sara putubuatnia ka sia; umá leú et ka sia sara lé putubuatnia, samba ka sia iba sara lé et putubuatnia.

40Kisedda leú te pabula-bulá sikuddu ka manua, kele sulu, laggó, panyanyat samba leú et planit, samba pabula-bulá ka polak, iaté sangamberi sibabara ka matat polak. Pabula-bulá ka manua, ai ka sia latsatnia sarania; ialeú et pabula-bulá ka polak, kisedda leú te ka sia, aileú et laingenia sarania.

41Pulalainget matat sulu leú et, tá makeré ka pulalainget laggó. Beri leú et ka sia panyanyat ai pulalaingenia sarania. Sarapei mitsá ka sia panyanyat senenda tá makeré pulalaingenda.

42Kisedda leú te galainia ka sia sitususuru mitsá ka simamatei. Tubu simamatei néné, iaté tubu simabuteket, tápoi tubu sisuruakenen geti, iaté tubu simatom.

43Ka tetret aiturarateiaké tubu néné, makataí lé tubu néné, samba simasaggo lé nia; tápoi kelé itusuru mitsá tubu néné, bailiunangan nia tubu simalainge samba simaron.

44Ka tetret aiturarateiaké, tubu néné, tubu sibara ka polak. Tápoi kelé itusuru mitsá ka simamatei, bailiunangan tubu néné tubu sibara ka Ketsat Sipunenan'an lé. Oto, ai tubu sibara ka polak, ai leú et tubu sibara ka Taikamanua.

45Ka Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, "Sirimanua siboikí iaté si Adam, bailiu mahluk sipuririmanua, tápoi Adam sikatei-tei geti, iaté Ketsat siaké purimanuaiat."

46Siooi siboikí iaté siripot putubuat sirimanua lé, tá siripot puketsanan. Kateiteian lé aioi ka sia siripot ketsat.

47Ka sia si Adam siboiki ka polak lé aitubaraaké, tápoi ka sia geti Adam sikarua, ka manua lé aibara.

48Sirimanuan polak, makeré lé sia ka tubut Adam siboikí sibaraakenen ka polak, tápoi sirimanuan manua geti, makeré lé ka tubut Kristus sibabara ka manua.

49Kelé kipa sita kineneiget makeré kelé si Adam sibaraakenen ka polak, tápoi lepá bailiunangan sita kelé Kristus sibara ka manua.

50Kukukua sené geti ale kam Sasaraina, iaté néné: tubutta sibara ka akkulá sambat logau néné, tá momoi itugurú ka Laggai Taikamanua Sibau; ialeú et tubu simamateiet néné, tá ibabailiu nia simatom.

51Oto arep'aké peite kam keleat néné: tá te sangamberitta ilalangó, tápoi sita sangamberitta néné isisiliy tubutta.

52Bulat sangapeí-peikat mata lé ruei nia isiliy tubutta néné ka tetret ipunau pipiau pasilepá. Aipoí kelé raarep nia nga-ngan pipiau, suruakénangan sia Taikamanua, sirimanua simamatei, sibara tubu simatom; iageti sangamberitta siliynangan tubutta.

53Oto tubutta simamateiet néné, buítá tusiliy nia tubu sitaimamateiet; iageti tubu sibara ka polak néné, buítá tusiliy nia sibara ka manua.

54Ké atusiliyan tubutta simamateiet néné, tubu sitaimamateiet, samba atusiliyan tubu sibara ka polak néné, tubu sibara ka manua, iapeité puailinangan kelé sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, "Atutatáakéan kamateiat, abarangan kamanangan!"

55"Kaipangan né nia kamanangannu, oi ekeu kamateiat? Kaipangan né nia pasorom, oi ekeu kamateiat?"

56Pasorot kamateiat, iaté jo; oto ka sia itaddaaké ipugalai jo, paneiteiatnia iaté surukat ka arat.

57Tápoi bulat surá lé takua kam ka Taikamanua, aiaké ka sita kamanangan sisilóta kai Tuhan Jesus Kristus!

58Oto kalulut néné, ale kam Sasarainangku, simanuntut bagakku, kau imaron paatuatmui, elé kau imariu-riu putotonem bagamui ka tubut Kristus. Bulat kau sibara ka muinet paatuatmui nugalaiaké kam galajet Tuhan, aipoí anuagaian kam taipusisiboboinia nupugalai kam galajet Tuhan. <<  1 Korintus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran