Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 7 >> 

1Oto kineneiget kutiboi ka matamui pagalaiat sikuamui ka bagat suratmui. Ké ai sara taimanteu sitaiputatalimou, nenda maerú.

2Tápoi bulé tá itubbui baga nia masigalaiaké sitaipasesese, simaerúnia sangamberi taimanteu musinanalep sarat ka sinanalepnia sarania, elé sangamberi tainanalep musimanteu sarat ka simanteunia sarania.

3Buítá igalaiaké siripot galaiakenen simanteu, ka sia simanteu néné, ka tubut sinanalepnia, siripot pusisinanalepna nia sinanalep néné; ialeú et ka sia sinanalep, buítá igalaiaké leú et siripot galaiakenen sinanalep, ka tubut simanteunia; siripot pusisimanteuna nia simanteu néné. Senenda masigalaiaké siripot galaiakenenda ka pasasambadda.

4Tá sia tubudda tainanalep ikukup-kup'aké tubudda, tápoi taimanteura lé ikukupkup'aké sia. Kisedda leú et ka sia taimanteu, tá tubudda ikukupkup'aké tubudda, tápoi tainanalepra lé ikukup-kup'aké sia.

5Buí nupareunan kam siripot pusisikalalep. Momoi leú pareunan goisó, tápoi ka keret bagadda ruadda. Bailiu momoian rapaniddou senen-senenda, táan anai sigeu-geu sia. Tápoi lepá geti mitsá, pataddérangan mitsá, siripot pusisikalalep. Aipoí ké tá kisedda nugalai kam, babara nututut'aké kam panánakat sanitu, kalulut taioinia nupaom kam bagamui.

6Tápoi néné, tá masiparentaaké kam; nganturatku lé.

7Siripot siobat bagakku lé baí nia, bulé aku rauului sangamberi sirimanua. Tápoi senen sirimanua arasilóan panguruat simakokoi sibara ka tubut Taikamanua. Ai sabagei sipasisisiló panguruat kelé néné, tápoi ai leú et sia sipasisisiló panguruat kelé nenda.

8Iageti néné lé nganturatku ka tubudda sitaiputatalimou peilé, elé ka tubudda tailumang; bulat maerú peilé tá mutalimou sia kelé kaku.

9Tápoi ké geti tá nuoom kam, maerú peilé nuputalimou kam. Aipoí maerú peilé nuputalimou kam, babara isusuggru kam pubobot-bot akkulá.

10Iageti ka sia siputatalimou, néné lé kuanenku ka matadda: (Siripokatnia tá aku amasiaké tiboiet néné, Tuhan lé). Sia tainanalep siputatalimou, buían rakaddiuaké taimanteura.

11Tápoi ké geti amutui-tuian nia ka simanteunia, oto maerú peilé tá musimanteunia, elé toili nia mitsá ka tubut simanteunia. Oto taimanteu, buí ragalak sia tainanalepra.

12Nganturatku geti ka tubudda sabagei, néné lé: tápoi néné nganturatku lé, tá sibara kai Tuhan. Ké mutalimou sia sara tai Kariten ka tubudda sitaimatonem baga ka tubut Kristus, tápoi sinanalep néné iobá rapulalep ruadda, buí igalak sinanalepnia néné.

13Ialeú et ké ai sara sinanalep siputatalimou ka tubut sara simanteu, sitaimatonem baga peilé ka tubut Kristus, buí igalak simanteunia sinanalep néné.

14Aipoí kalulut putatalimounia simanteu sitaimatonem baga néné, ka tubut sara sinanalep bakkat Taikamanua, bailiu mateúnangan simanteu néné ibailiu nia paamian Taikamanua. Ialeú et kalulut putatalimounia sinanalep, sitaimatonem baga néné ka tubut sara simanteu bakkat Taikamanua, bailiu teú nia sinanalep néné ka matat Taikamanua. Aipoí ké tá kisedda rapaerú, bailiu tatoga néné tuoniaké kelé tatogadda sipuarat sabulungan; aituoniakéan nia toga néné paamian Taikamanua.

15Tápoi ké ikaddiuaké sinanalepnia elé simanteunia tai Kariten, sitaimatonem baga néné, bá kekera kam nia itui-tui. Aipoí abelangan kam ka pupasikelanan. Ai lé poí ikikiddiy Taikamanua, nupurimanua ka aban baga.

16Kelé kam sipuoni tainanalep, simatonem baga kai Tuhan, kaipa bulat anuagai kam nia simakolou, taiooinia nurop'aké kam sia taimanteumui? Kisedda leú et kam ka kam taimanteu sipuoni tai Kristen, kaipa bulat anuagai kam nia simakolou, taiooi nia nurop'aké kam sia tainanalepmui?

17Buítá nupasikeli kam puparaboananmui sene-senemui, sipaakkup ka pinalulut Tuhan, kelé siteúakenen Taikamanua ka tubunia, ka tetret aisogai nia si Tuhan, masikatonemi nia baga. Iaté nenda peraturan sigelaiakenenku ka senen paamian.

18Pasikatnia, ké atusunat'an nia ka tetret aisogai nia Taikamanua, buían ibesíaké itatáaké toggaiat sunat ka tubunia. Kisedda leú et ka sia sitaipususnat peilé, ka tetret aisogai nia Taikamanua, buían itiddou musunat.

19Aipoí tugalaiaké pá pususunat, elé tá tugalaiaké, karuania, tá anai pagalaiatnia. Bulat besíakenen geti, masireddet surukat Taikamanua lé.

20Bulé kiseddangan té nia puririmanuanda, kelé ka tetret aisogai sia Taikamanua.

21Ké ai ekeu mupapagugulet aisogai ekeu, buían igejai bagam masipaatu. Tápoi ké ai geti erut uktuknu raujaaké ekeu ka pupapagugulenan, iapeité nualá tubum, nubesíaké nia nupuuja.

22Aipoí sia sapagugulet simatonem baga kai Tuhan, aibailiuan bakkat Tuhan, sipuuja. Oto sia leú et sipuuja simatonem baga ka tubut Tuhan, aibailiuan sia pagugulet Kristus.

23Aisakingan kam Kristus. Sakinia leú, atuléléan aibaya nia. Oto buían nuobáaké kam tubumui, ibailiu kam pagugulet sirimanua.

24Iaté né, ale kam Sasaraina; kelé kipa pá nenda galai puririmanuamui ka tetret aisogai kam Taikamanua, kiseddangan té nuririu-riuaké kam enung puririmanuamui ka matat Taikamanua.

25Kineneiget siangan lé sitaiputatalimou peilé kunga-ngantru. Oto pagalaiat sia néné geti, tá anai akusiló parenta sibara kai Tuhan, ibara ngantruakenenku ka tubumui. Tápoi kelé sara katonemiet poí aku néné, kalulut panguruat Tuhan, bailiu obákungan kungantru kam.

26Masiitsó iginia sibabara pugejaat baga sibailiu kalotóakenen kineneiget, kupaatu maerú peilé kiséan té sia boikí kelé puririmanuanda kineneiget.

27Tápoi ké aian geti sinanalepnia, buían nuoppu kam pasara ka tubut sinanalepmui néné. Tápoi ké geti tápei amutalimou kam, buían nugaba kam sinanalepmui.

28Ké geti amutalimouan nia, tá tuooniaké nia jo. Kisedda leú et ka sia taiokkó, ké mutalimou nia, tá tuooniaké nia sijo. Sarat ka sia siputata limou, maigi raoorik pugejaat baga. Oto siobáku bulé nutukatsli kam ka pugejaat baga néné.

29Kukukua geti ka tubumi ale sasaraina, kisé: Goisóan lé oggakta. Oto barania kineneiget, sia sibara sinanalep, kau igalai kéan lé sitá sinanalep.

30Ialeú et sia sipusosou, kau igalai kéan lé sitaipurereu-reu baga. Sia sipugagá-gá, kau igalai kéan lé sitaimaangká baga. Sia sipasisasaki bibiletda, kau ragalai kéan lé sitá anai apa pá.

31Samba leú et sia situturi galajet pupolangan, kau ragalai kelé sitaimageja baga, kalulut pupolangan néné. Aipoí táan mauju ka sia polak néné, kelé siitsóta galai tubunia kineneiget, itukapplu!

32Bulat aikubebesíaké nutukatsli kam ka pugejaat baga néné. Sia sitá sinanalep, momoian ramuinéaké pupaatuananda, ka siorak pu-Tuhanan, obára imaangká bagat Tuhan ka tubudda.

33Tápoi ka sia geti sibara sinanalep, apabulá rapaatu pagalaiat pupolangan néné, ibesíaké imangká bagat sinanalepnia.

34Kalulut néné parubeinangan pupaatuanannia. Sia geti tainanalep sitá simanteu, elé sara siokkó, maigi ipaatu siorak ka pu-Tuhanan, aipoí ibesíaké bulé ibakkati nia Taikamanua tubu sambat ketsatda néné. Tápoi sinanalep sibara simanteu geti, masimuinéaké paatuat siorak ka pupolangan lé igagalai, ibesíaké imangká bagat simanteunia.

35Sibailiu katuerukatmui lé, akugalai sangamberinia suratku néné, tá masikua tá momoi nugalai kam néné, elé tá momoi nugalai kam nenda. Bulat kubebesíaké geti, iaté, bulé nugalaiaké kam simaroipo samba simateú, bulé ioi numuinéaké kam pupaatuananmui ka tubut Tuhan.

36Ké iagai tubunia, tá momoi igalaiaké simateú galaiakenen ka tubut tunangan nia, elé ké tá moi ikera tubunia ka puobat tubu, samba leú ipaatu maerúan italimouaké siokkó néné, kauan ienung'aké nia sipinaatunia simaerú néné tá tukukua nia sijo, ké motalimou baí sia.

37Tápoi ke geti asegéan ipaatu nia, ikua táan mutatalimou nia ka tunangannia, samba sinaatunia néné bulat ka teú bagania, sigalaiakenennia néné maerú, ké maron paatuatnia masigalaiaké.

38Oto kiséan lé takua, kei maerú sigalaiakenenda ka sia siputatalimou, maerú peilé ka sigalaiakenenda sitaiputatalimou.

39Ka sia tainanalep sipukekebbukat, ké ai peilé muririmanua sia taimanteura, riu-riu lé sia tuappra ka simanteura. Tápoi ké geti ailangóan sia, iapeité momoian iputalimou mitsá ka taimanteu siobánia; sarat kau lé putatalimoura, siripot putatalimoura tai Karisten.

40Tápoi mauktuk peilé nia, ké táan mutalimou nia mitsá. Tápoi sipinaatukku lé sarakku néné. Tápoi kupaatu geti nia kaku, ai geget Ketsat Sipunenan masipalululu aku kukua kuanenku néné. <<  1 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran