Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 4 >> 

1Iageti kam alé Sasaraina, akuakéan kai uluietmui, bulé nuagai kam kipa galaiakenenmui, ka puparaboanan, imangká bagat Taikamanua ka tubumui. Kirénangan tedda, anuparaboat'akéan kam kelé nenda. Tápoi kineneiget, ka geget Tuhan Jesus, bulat kutiddou kai simaná-ná ka tubumui, bulé nubesíaké peilé kam mitsá, imakopé ituppai erúnia!

2Aipoí anuagaian kam nganturat siakémai ka tubumui, ka geget Tuhan Jesus.

3Néné lé obaket bagat Taikamanua: Bulé nupuparaboat kam siripot simateú ka matania, samba nuareuaké kam tubumui, ka galai tubu pusilaingeat!

4Kau raagai nia, sangamberidda taimanteu, ka talagamui, pagalaiat musikalaleman ka tainanalepra, siripot obaket bagat Taikamanua, samba obaket bagadda leú et sirimanua.

5Buí nugalaiaké kam siripot obaket pubobot-bot akkulá, ka tubudda tainanalepmui, kelé sigalaiakenenda ka sia sitaiagai Taikamanua.

6Kisedda leú et, buí bara beri sara sigalai sele ka tubudda saaleinia, elé ipajo nia. Siburú bulat akuron'aké kai, kukua kai nia ka matamui, pagalaiat uukum'akéna sia si Tuhan, sangamberi sigalaiaké sele, kelé néné.

7Aipoí aisogai sita Taikamanua, tá bulé tagalaiaké kam galajet pusilaingeat, tápoi muparaboat siripot obaket bagania lé.

8Oto kasei sitaiobá masisiló nganturat néné, tá sirimanua aitá-táaké, tápoi Taikamanua lé, sipanguruat'aké Ketsatnia Sipunenan, ka tubumui.

9Táan leú kugagalai suratku ka tubumui, masikua ka matamui, kipa nupaeerú kam, masipukateki baga saaleimui, sikeré putotonem baga, ka tubut Tuhan Jesus. Aipoí, aipangantrungan kam Taikamanua, kipa enung pakaté baga pasasamba.

10Néné anupatoiláan kam ka tubudda sangamberi saaleimui, sikeré tonem baga, ka sangaliot Makedonia. Tápoi kenanen kisedda, alé kam Sasarainamai, bulé memei nututuppai peilé kam, erut paraboatmui.

11Besíaké kam imarogdang puririmanuamui, samba buí nupageugebi kam galajetda sabagei. Momoaké kam tubumui masibaraaké purimanuaiatmui, kelé sikuamai ka matamui siburú.

12Oto ké kiseddangan baí paraboaatmui, bailiu táan sarat mukaronan ka tubudda sabagei, nugagalai kam. Iageti hormatitdangan kam, sitaimatonem baga ka tubut Kristus.

13Alé kam Sasarainamai, bulat aikubebesíaké kai, bulé nuagai kam nia, pagalaiat sirimanua simamatei; bulé tá imareu-reu bagamui ka kam, kelé sabagei, sitaipukakaronan ka tubut Taikamanua.

14Atakatonemingan kam baga kamamateinia Jesus, samba ririmanuaakéna nia mitsá Taikamanua, ka simamatei. Oto iaté lulunia, imatotonem bagatta susuruakéna sangamberi simamatei simatonem baga, ka tubut Jesus, Taikamanua, bulé imakeré rapurimanua sambadda Jesus.

15Oto pagalaiat sangamberinia néné, ai sené kuaké kai nganturat Tuhan ka kam: Ké moi si Tuhan, tá muboboikí sita ka sita sipuririmanua peilé néné, ka tubudda sirimanua simamatei boikí.

16Mugegerei nia utet malaika, samba tunanauaké pipiau Taikamanua, kelé sara toggaiat panarengan tubu. Lepá gorosot nia Tuhan Jesus barania ka manua. Oto isusuruaké boikí, iaté tai Kariten simamatei boikí.

17Lepá geti sitangan ka sita sipuririmanua ka tetret nenda, akkat'akénangan sita sambatta, taei ka goá ka tinobut manua, bulé tapaaili kam ka tubut Tuhan, ka manua. Iageti kuddu sita sedda sambatta si Tuhan, teret buru-burú.

18Oto kau nupasopo kam ka pasasambamui, ka tiboiet néné. <<  1 Tesalonika 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel