Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 1 >> 

1Ale Timoteus, bakkat togakku, ka onin Tuhan! Surat néné sibara kaku, Paulus, apostel Jesus Kristus, siripot siparentaakenen Taikamanua, Sipaarau sita samba leú et parentat Jesus Kristus, karonietta baga. Bulé Ukkuita Taikamanua samba Tuhanta Jesus Kristus masipanukani samba masipanguruani, elé masiaké kekeu rogdang puririmanua.

2(1:1)

3Kutiddou ka tubum, bulé mariu-riu nukuddu ka Epesus, kelé sikuakku ka matam siburú, kei mei aku ka Makedonia. Aipoí ai sia piga pá ka Epesus, sipasingangantruaké nganturat sitaipaaakkup ka tiboiet Taikamanua. Oto bulé nukua ka matadda, raariaké masingantruaké kelé néné.

4Kua ka matadda buí ialá bagadda ka pungu-nguan, elé pungu-nguan paninikat tubut taikebbukat siburú, sitá anai kalepakatnia. Aipoí sangamberinia néné, sibaraaké pajoggolat lé, tá masituppai imariu-riu tugalaiaké rencanat Taikamanua kelé agaietta sarat kalulut tonem bagatta lé ka tubunia.

5Besíakenenku ka nganturatku néné, iaté, bulé bara ka sirimanua paatuat simamurni, samba agai baga simaliná, samba leú et, putotonem baga bulat sipulelelek ka tubut Tuhan; bailiu kalulut nenda, oi rapununtuki baga saaleira sirimanua.

6Aian sia sangarubeiat ka talagadda sitaiparaboat'aké kelé néné, aipapepengan sia paukelatda sitá anai lulu.

7Airakikiddiy raei muguru paamian, tápoi beringan sia tá raagai apa tiboakenenda, samba sikuadda leú et, tá bulat airakakatonemi.

8Kirénangan tedda aian taaagai kam, erúnia surukat arat, ké tapakei baí kam nia ka siripokat enungnia.

9Kau lé tarepdem kam; aitubaraaké surukat néné, tá kaluludda sirimanua simaerú paraboat, tápoi ka sia lé sipaapa surukat, sikataí paraboat, turot katai, ka sirimanua sijo, sitá arat, sipupaatuat polak, ka sia sipasimamateiaké ukkui sambat inanda, elé ka sia siobá pamatei,

10siobá musilainge, sipusisilainge ka pasasambadda simanteu elé ka pasasambadda sinanalep, sipasinanangkou sirimanua, sipaboboko, sipasimumuneng'aké boko, elé kasei pá sipuooni sipasabau nganturat simaroipo.

11Nganturat néné, ai ka tubut Katuareman Simaerú, katukakaratnia aiakéan ka tubukku Taikamanua, iaté Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua sipulubeunan, simateú umun'akenen.

12Bulat surá sabeu kukua ka tubut Tuhanta Jesus Kristus, kalulut aiaké kaku ron, masipuukú galajetnia, samba kalulut aipateú aku, mugalai galajet siakénia kaku néné,

13kenanen ka tetret nenda akupakataí nga-nga ka tubunia, elé akubesiki nia, samba akupaloloi nia. Kenanen kisedda, manuntu lé bagat Taikamanua ka tubukku, kalulut ka tetret nenda, tápei amatonem bagakku ka tubut Kristus. Oto tá kuagai sigalaiakenenku néné.

14Tápoi amoi peilé aipanguruani aku si Tuhan simakopé. Aiaké lé ka tubukku puroron, pat oi kukatonemi nia samba kupununtuki baga pasasamba saalei sirimanua. Puroron néné leú et, iaké ka tubutta sangamberitta sipusasara ka tubut Jesus Kristus.

15Bulat sineseatnia te tiboiet sipasikukua kelé néné. Oto mateú tusiló samba bulat tukatonemi: "Aioi Jesus Kristus ka polak néné, iaté masiarauaké sia sirimanua sijo." Aku te néné sara sirimanua sijo, simakopé kataí paraboat.

16Tápoi kalulut jokku néné te, aipununtuki aku baga Taikamanua, bulé isappruaké ipatoilá om bagania Jesus Kristus ka tubukku, sirimanua oniakenen bulat sikataí jo néné. Nia té néné ibabailiu uluietda ka sia sangamberi siputotonem baga sabagei ka tubunia samba sipasiiikep'aké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá.

17Oto mateú lé tuumun'aké samba tuhormati nia, Taikamanuan, Rimatat senen tetre; aipoí nia lé simatom samba sitaimatotoilá sambat sisasara! Amen.

18Ale mateama Timoteus! Galajet néné kusegéaké ka kabeinu, kalulut masirepdem sitonéakenen Taikamanua, sisegéakenenda tai nabi ka paamian, pagalaiat tubum. Oto kau ibailiu nia patonekat Taikamanua néné, balutnu, ka perjuangan simaerú.

19Kau mariu-riu nuomet'aké katonemiet sibulatnia, ka pupaatuanan simamurni sambat simaliná. Aipoí ai sia sitaiarepi asekat sikuat teu-teu bagadda ka baga, pat kakkataí putotonem bagadda.

20Oto sia néné, iaté si Himeneus sambat si Aleksander. Karuadda néné, akuukum'akéan sia, iaté akusegéaké sia ka kabei Sanitu, bulé ramakiro raasá Taikamanua. <<  1 Timotius 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel