Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 >> 

1Tai Kariten sipuoni pagugulet, buítá ikua ka bagadda, mateú rahormati nia tuanda, buí rapaloloi onin Taikamanua, elé ngantoman ka aratta.

2Ialeú et sia sapagugulet siputuan tai Kariten, buí rapumit baga ka tubudda tai tuanda, aipoí, makeré lé pu-Kakaritenda. Tápoi siripokatnia, memei lé matotopit sia masipuukú tuanda, aipoí situan pasikelietda néné, sikeré tonem baga, simanuntut bagat Kristus. Sangamberinia néné, buítá nugelaiaké samba nungantruaké ka tubudda.

3Kasei singantruaké nganturat sitaimakeré kelé néné samba tá raobá rasiló nganturat simakolou sibara kai Tuhanta Jesus Kristus samba nganturat ka aratta,

4sia te siumun'aké tubuna, tápoi beri apa pá tá raagai! Oringenda iaté paukle, pagolú, masipaukeli panganga-nganga simakeru simabesí tukolouaké, pat puottounangan sit-sit baga, kasaragaiat, paloloiat, pasuksungan sikataí,

5samba paaggarat sitá anai kalepakat. Sirimanua sitaiagai paatuat'an lé sia néné, samba táan raagai simaerú. Aipoí bulat ka bagadda te makakayo sia, kalulut puaranan.

6Kirénangan tedda babara uktuk sabeu kalulut puaranan, ké segé bagadda siripot sibabara ka tubudda.

7Aipoí beri sara tá anai siabbitta ataoi kam ka polak néné; ialeú et, beri sara momoi taabbit kam sibara ka polak néné!

8Oto bara lé kan, elé leppei, páan, metnangan.

9Tápoi ka sia geti siobá mukayo, aiorak'an sia pasisiboat, elé aialáan sia seseret sene ngamata pubobot-bot taipaatuet, samba obat masipakataí. Ka puaalau baga nenda leú te sikau ramakataí elé ramatei sirimanua.

10Aipoí kalulut puaalau baga ka bulagat lé ikakabaraji sene ngamata pukakataí. Ai sia sabagei, kalulut sarat ka pubulaganan lé ieei paatuatda, bailiu taiobárangan masitut ngantoman ka puaranan Kariten. Kalulut néné sak-saknangan sia sene ngamata pangoringan, sipakataí pupaatuananda.

11Tápoi ekeu geti kekeu, bakkat Taikamanua lé ekeu. Oto buítá nuareuaké tubum ka sangamberi sikuakku néné. Besíaké ibailiu ekeu simaroipo ka matat Taikamanua, sipaniddogi Taikamanua, simatonem baga ka tubut Kristus, simanuntu baga ka pasasamba sirimanua, simaom baga ka pangoringan, samba simaleppe baga.

12Bulat kau imataiko ka bagam masibesíaké muparaboat siripot sara laddou paamian tai Kariten, ioi nuoppu nuikep'aké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá ka manua. Aipoí nenda lé pubakkanannia aisogai ekeu Taikamanua, ka tetret anumuneng'aké tonem bagam ka tubut Kristus, ka matadda sirimanua simigi.

13Oto kineneiget ka matat Taikamanua sipasikakau enga ka tubut sangamberi sibaraakenennia samba ka matat Jesus Kristus sipasimumuneng'aké simakolou pagalaiat tubunia ka matat Pontius Pilatus, kutiddou ka tubum:

14Bulé nureddet sangamberinia néné bulat sibara ka linat paatuatnu samba sitá loloijet ekeu, teret iaili mitsá gogoi kaoijanan Tuhanta Jesus Kristus.

15Pagalaiat gogoi kaoijanannia geti, ai leú iteúaké nia Taikamanua ka sara tetre sipasesese. Nia lé poí sikup-kup'aké manua sambat polak. Sipulubeunan lé nia, Rimatadda tai Rimata, samba Tuhanda tai tuan.

16Sarat nia lé tá ioorak kamateiat; ka simalatsat lé ikukuddu. Tá momoi beri sara sirimanua masilegeri kudduatnia. Beri pei sia sara sirimanua sipasiiitsó matania, elé momoi masiitsó matania. Ka tubunia lé katuumun, gege teret buru-burú! Amen.

17Iageti ka tubudda ka sia simakayo ka polak néné, kutiddou ka tubum, bulé nupangantru sia, buí raumun tubudda, samba buí rakaroni baga purimanuaiatra sibara ka bibilet simatataket néné, iaté kelé bibilet pukayoat. Tápoi kau lé rakaroni baga Taikamanua sipasiaaké sangamberinia ka tubutta bulat sipususukkra kalulut kopet iginia, bulé tapuuktungi kam nia.

18Kua ka matadda bulé rapatoilá pueerut bagadda ka sirimanua, iaté masigalaiaké maigi ngamataat galajet simaerú, kelé muaggai baga ka saalei, samba obá masipanguruat'aké pukayoatnia ka sabagei.

19Oto bailiu sigalaiakenenda néné, ararurúakéan ka sia pukayoat simaerú, sibailiu puuktunganda ka gogoi sibabara. Samba kalulut sigalaiakenenda néné leú, silórangan purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá.

20Ale Timoteus, apa galajet pasikelat sisilónu siripot aikatonemi ekeu baga Taikamanua, bulat jago sipulelelek! Bá oobá paukle ka sitá galai, samba paron nga-nga ka sitaimakolou kelé oniakenen, "Puaagai".

21Ai sia sikua tubuna, kalulut ka babarat puaagai ka tubudda, pat bitsli sia ka nganturat aratta tai Kariten sikatoneminda siburú. Bulé Tuhanta masipanukani kam sangamberimui, kam Sasarainamai. Hormatmai, Paulus <<  1 Timotius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel