Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 6 >> 

1Sikeré kabei lé kai Taikamanua mugalai galajet; oto nia té lulunia kutitiddou kai simanáná ka tubumui, bulé buí nupasibbu kam nia erut bagat Taikamanua néné.

2Ka Buko Sipunenan, ai aikua Taikamanua kisé, "Ka tetret iteú bagakku, akuarepingan ekeu, samba leú et ka tetret gogoi pasiaragat, akurop'akéan akeu." Oto kau nulelek'aké kam nia néné, kineneiget'an te gogoinia teú bagat Taikamanua. Elé, kineneiget'an te gogoinia pasiaragat!

3Bulat tá kuobá kai raseleaké kai ka pupasikelananmai. Iaté lulunia kubebesíaké kai nia, bulé tá bara kuanenda kasei pá, ioi raseleaké kai.

4Tápoi mitsá ka sangamberinia néné, kupatoilá kai pupapagugulet'akéna kai Taikamanua. Aipoí akuorik'an kai sene ngamata pugejaat baga, ka om baga;

5arapaoreian kai, arapenjaraaké kai, arapurut'an kai raoi ralabá kai, akumomoakéan kai tubumai mugalai, bulat marei-rei tá kuperep kai, samba marei-rei leú et tá ibara kanmai.

6Bulat ka linat paatuat, elé bulat sipinagaba, elé bulat ka om baga samba ka erut baga lé kupatoilá kai pupapagugulet'akéna kai Taikamanua. Samba leú et sarat ka pukakaronan ka tubut Ketsat Sipunenan, elé ka nuntut baga simaliná,

7samba ka pasipaarepmai Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, samba ka geget Taikamanua lé, kupatoilá kai, pupapagugulet'akéna kai Taikamanua. Teú bagat Taikamanua lé kupapakei kai kelé pamateimai masisaggangi elé masibela tubumai.

8Airahohormati kai, tápoi ai leú et rapalololoi kai; raumun kai, tápoi ai leú et rapulalagaji kai. Kenanen maroipo bagamai, tápoi raooniaké peilé kai simaboko.

9Rakua tá maabeu katuareman onimai ka sirimanua, tápoi raagai kai sangamberi sirimanua. Ka bagaddangan lé te amateian kai; tápoi ai peilé kai muririmanua. Kenanen rapaorei kai, tápoi tá amatei kai.

10Kenanen rabaraaké pureuregat bagamai, tápoi riu-riu lé kupuangká kai baga. Ituitsó simagebá lé kai tukukua, tápoi migi sia sirimanua akupakayo kai. Ituitsó kelé tá anai sibabara ka tubumai, tápoi siripokatnia geti, sangamberinia apa pá kai sibakkatnia.

11Alé kam sasarainamai simanuntut bagamai ka paamian Korintus! Táan malipput kukua kai apa pá ka tubumui. Akubelaakéan kai sangamberinia sibabara ka bagat paatuatmai.

12Tá aimamimit bagamai ka tubumui; kam lé mumimit baga ka tubumai.

13Eddangan nia kupanibo ka matamui kineneiget, kelé kukua kuanenku ka matadda bulat bakkat tatogakku. Bulat buí numamit kam baga ka tubumai.

14Buí nuobá kam ibailiu kam mungkuatda sitaimatonem baga ka tubut Tuhan Jesus; tá paaakkup nia ka tubumui. Aipoí kaipa te ipaloló pueerú ka pukakataí! Tá momoi ipagalú simatoro ka simagep-gep.

15Bulat beri te pakeréna bagadda ruadda néné, Kristus sambat Sanitu. Aponia poi pakerekatnia tai Kariten ka tubudda taú sipuoni tai Kariten?

16Aponia pasakkunannia Uman Taikamanua ka kudduat sabulungan? Sita poí né ka sita, Uman Tuhan lé sita. Iaté Taikamanua sipuririmanua. Kalulut tubut Taikamanua lé amasikua kisé, "Memei te aku ka talagadda, pukuddukkungan sambamai sedda. Bailinnangan aku Taikamanuanda, bailiunangan leú et sia ka sia sikaumangku.

17Oto kalulut néné, katui-tui kam ka tubudda sitaiagai Taikamanua saraaké kam tubumui ka tubudda. Bulat buí nupatatabbra kam tubumui ka tubut kasit-sit'akenen oto iapeité silókungan kam.

18Pu-Ukkuimuian aku, putatogakkungan leú et kam, nia té néné sikuat Tuhan Sipulugege." <<  2 Korintus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran