Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 7 >> 

1Ale kam Sasarainamai simanuntut bagamai! Ka tubutta te ikukua nia Taikamanua sangamberinia patonekatnia néné. Oto kau tapaliná kam tubutta ka sangamberi sipalolit tubu sambat ketsatta. Kau takalotóaké kam Taikamanua, bulé ioi ibailiu sita bakkatnia sikokoiakenennia, simasut pueerú.

2Siló kam kai bulat ka bagat paatuatmui. Bulat beri te sara selemai ka tubudda kasei pá. Elé beri peite sia sara akurugiaké kai. Bulat beri te gabamai uktukmai ka tubudda kasei pá.

3Tápoi tá te masiseleaké kam kukukua kelé néné ka matamui. Aipoí kelé ka sikuakku siburú ka matamui, bulat makaté bagamai ka tubumui, alei tubumai lé poí kam néné, sikeré bakkou rere lé sita ka purimanuaiatta.

4Bulat akukatonemingan te kai kam baga simakopé. Elé bulat akuroroian te bagakku ka tubumui! Kenanen maigi akuorik kai pugejaat baga, tápoi atupusuibingan bagakku kalulumui. Bulat makopé angkat bagakku!

5Ka tetret akusegé kai ka laggai Makedonia leú, bulat tá leú amoi akuariaké kai tubumai. Bulat kaipa kukau kai tubumai, sarat ai lé pasailaat nia; pasailaat sibara ka sabagei, iaté pajoggolat. Iageti ka paatauatmai leú ka kai, ain isusuggru kai pulolotó.

6Tápoi bulat surá lé takua kam ka tubut Taikamanua, kalulut aiparon pupaatuananda simasaggo paatuat; aisakkáaké mitsá pupaatuananmai, kalulut kaooi Titus.

7Aipusuibi bagamai geti, tá sarat kalulut kaooi Titus masibalou kai, tápoi kalulut kuarep kai, pagalaiat aitupusuibi bagania ka sia kalulumui. Aisegéaké ka matamai, repdem bagamui paaili ka tubukku. Kalulut aiolei bagamui sigalaiakenenmui siburú. Oto kineneiget, anuobáan kam masirop'aké aku ka pakarokku. Iaté né bulat imakokopé angkat bagakku.

8Kenanen baí amareu-reu bagamui kalulut aakéku suratku ka tubumui, tápoi tá aiolei bagakku kaku aakéku suratku ka tubumui. Kirénangan tedda, aiolei bagakku, ka tetret akuarep anupureu-reu kam baga, kalulut suratku siakéku ka tubumui, kenanen tá leú bulat amauju anupureu-reu kam baga.

9Tápoi kineneiget bulat amaangkáan bagakku. Iageti kupuaangká baga néné, tá kalulut purereu-reumui baga, tápoi kalulut reu-reu bagamui bailiu, bauakémuian paatuatmui. Aipoí siripot ka siobat bagat Taikamanua lé pureuregat bagamui néné. Oto momoi takua, bulat tá akurugiaké kai kam.

10Pureuregat baga kelé néné poí, masipabau paatuatmui lé, sikau leú et kam ka katuaragat. Oto tá babara olei bagadda sirimanua kalulut nenda. Tápoi mitsá, ké baí pureuregat baga nenda paaakkup nia ka siobat bagadda sirimanua, páan, masibaraaké kamateiat'an lé te.

11Oto lelek'aké peite kam, aponia abara ka tubumui kapurereureumui baga siripot teú bagat Taikamanua! Abara ka tubumui, iaté, bailiu bulat besíakémuian masipalatsat simalimó ka talagamui! Bailiu masitsinmuian ka tubut jo, suggrunangan kam pulolotó, bara pungengelei bagamui masirepdem, bara leú et puroron ka bagat paatuatmui, elé obámuian masiukum'aké sia sipusesele! Oto ka sangamberinia sibabara néné, masipatotoilá tai maselemui.

12Iageti kenanen akuakéan suratku ka tubumui, nenda tá te kaluludda simasele, akugalai nia, elé tá ka tubudda sipangongorik kalulut seledda. Akugalai geti suratku ka kam, bulé kam bulat tubumui masiseseseaké ka matat Taikamanua, kopet beunannia pasikelatmui ka tubumai.

13Nenda té lulunia aitupusuibi bagamai. Tá sarat pusuibiat baga abara ka kai, tápoi sarapei kopet angkat bagamai masiitsó kopet angkat bagania ka sia si Titus, atupusuibi bagania ka sia kalulumui sangamberimui, ale kam Sasarainamai.

14Akuumun'akéan sigalaiakenenmui néné ka tubunia. Bulat surá lé kukua, kalulut tá anupakaila kam aku. Aipoí sangamberi siniboimai ka matamui, bulat sineseatnia. Ialeú et, sangamberi siumun'akenenmai galai tubumui ka matat Titus, bulat sibulatnia leú et.

15Oto kineneiget, memei makokopé nuntut bagania si Titus ka tubumui, irepdem purereddetmui ka pasikelatnia, samba leú et sisilómui nia ka bagat hormat samba ka reddet.

16Bulat seget kopet angkat bagakku ka tubumui, kalulut momoi tukatonemi kam baga ka sangamberinia. <<  2 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran