Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 8 >> 

1Alé kam Sasarainamai! Ka suratmai néné, kuobá kai kupaagai kai ka tubumui, kipa pueerut bagania Taikamanua ka tubudda sapaamian ka Makedonia.

2Bulat arasilóan pasisiboat, iaté pugejaat baga simasané. Kenanen ai sia ka bagat pangoringan masiorik pugejaat baga, tápoi maangká lé bagadda, samba bulat maanggai bagadda masiaké panguruatda masirop'aké sabagei, kenanen bulat simagebá lé sia tukukua.

3Bulat makolou kuagai nia, siakéra néné, bulat teret siooi ka tubudda, elé momoi takua, aisabauan iginia. Tá anai sipasigugugluaké sia bulé rapupanguruat.

4Aratiddou simaron ka tubumai, ké moi baí nia, bule sambat sia masirorop'aké masikau panguruat ka tubudda sapaamian Taikamanua ka Judea.

5Arakauan, bulat pat saliunangan siripot nuntut sipinaatumai ka kai akenenda. Siboikí segéakérangan tubudda ka tubut Tuhan, lepá ka tubumaian ka kai, siripot ka teú bagat Taikamanua.

6Iaté lulunia bulat imaroron kutubbui kai bagat Titus, sipasitatadda galajet néné, bulé iriu-riuaké galajet simaerú néné ka talagamui.

7Bulat kam lé umun'akenen ka sangamberinia; Tuumun'ké kam ka putotonem baga, ka pasikukua sipinaatumui, ka puaagai, ka puaagai masigaba sene ngamata purimanuaiat, ka punununtut bagamui ka tubumai. Oto kau leú tuumun'aké kam ka galajet simaerú néné.

8Tá kelé sipuoni parenta kukua nia néné ka matamui. Tápoi masipatoilá lé, kipa ronnia pupaatuananda paamian Makedonia, masirop'aké pasasambadda saalei. Ialeú et kaku, bulat kuobá leú kuitsó nia, teret kaipangan punununtut bagamui ka kam.

9Aipoí ka kam, anuagaian kam kipa kopénia nuntut bagat Tuhanta Jesus Kristus ka sita. Simakayo tebaí nia ka sia néné, tápoi aikau lé tubunia simagebá, ibara puuktunganmui, bulé kalulut pugebakatnia néné, makayomuian leú et ka kam.

10Bulat ka sipinaatukku baí nia kaku, mateúan nulepáaké kam galajet sitaddaakenenmui ka rura silelepá. Aipoí kam lé siboikí amasipaatu samba amasitaddaaké galajet néné.

11Oto taddaakéan kam nugalaiaké kam nia, teret siooi ka tubumui. Kau imaron paatuatmui masilepáaké galajet néné, kelé puroron paatuatmui siboikí ka tetret anupaatu kam masitaddaaké galajet néné.

12Ké bulat sibara ka teú bagamui nupupanguruat kam, silónangan leú et panguruatmui Taikamanua, siripot sibabara ka tubumui, tá siripot sitá anai ka kam isisiló.

13Tápoi tá te masikua bulé rabela sabagei ka tanggung jawab, bulé itusanéaké sarat ka tubumui. Tápoi kalulut ituitsó kineneiget amaigingan sibabara ka tubumui. Oto mateúan nukau kam panguruatmui masirop'aké simagulai ka sia. Oto ké ké kam'an tá anai, aiipóan imaigi sibabara ka sia, rop'akérangan leú et kam ka kam. Oto bailiu karuamui néné keré iturop'aké.

14(8:13)

15Ka Buko Sipunenan leú, ai atusurat'aké kisé, "Sia simaigi sibabara, tá mususukkra, ialeú et, sia sitaimaigi sibabara leú, tá leú et magugulai apa pá."

16Bulat surá lé kukua kai ka tubut Taikamanua, kalulut aiparon paatuat Titus mugalai galajet, pat keré ngamangmai mugalai.

17Aipoí ka sia kai Titus, tá sarat obána masigalaiaké apa siniddoumai ka tubunia, tápoi bulat ka ngamang lé irop'aké kam, pat bulat ka teú baganangan lé sarania, ioi masiamiaké kam.

18Iageti sené siooi sambadda tai Titus, iaté sarainanta sikoiniakenenmai. Nia néné ka sia bulat makopé rahormati nia sangamberi paamian, kalulut gagalaiakéna masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua.

19Nia néné leú et, arapiliyan nia sapaamian samba arasaú-saúan nia masipaalei kai, ka puenungananmai. Aipoí ka kai leú et, mueenung leú et kai, masitaroaké panguruat néné, bulé tulatsat'aké si si Tuhan, nuitsó leú kam nia ka kam, obámai masirop'aké sabagei.

20Bulat makopé kujago kai tubumai, buí ibara sijoaké kai ka pasisesegéakémai panguruat simigi néné.

21Kuobá kai masigalai galajet néné ka roipot baga, tá sarat ka matat Tuhan, tápoi samba ka matadda sirimanua leú.

22Tápoi ai leú te mitsá sara akukoiniaké kai masipaalei si Titus, sambat aleita nenda ka sia. Bulat piga ngamitsáan pá akusibo kai nia, tápoi toilá bulat marei-rei irop'aké saalei. Sarapeite kineneiget, bulat simakopé obána nia irop'aké kam, aipoí bulat makopé aikaroni kam baga.

23Iageti kelé ka sia si Titus néné, nia té aleiku; sikeré kabei lé kai mugalai galajet masirop'aké kam. Samba leú et pagalaiat sia karuadda néné sieei masipaaleiaké si Titus, iaté sikoiniakenen paamian, sibailiu katulatsanan onin Kristus.

24Bulat aikukakaroni kai kam baga, bulé nupatoilá kam nuntut bagamui ka tubudda, bulé raagai nia sangamberi paamian punununtukimui sia baga. Iageti sangamberinia siumun'akenenmai ka matadda pagalaiat tubumui leú et, bulat sibulatnia. <<  2 Korintus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran