Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 1 >> 

1Ale, kam sapaamian ka Epesus, simariu-riu mutonem baga ka tubut Jesus Kristus!

2Aku kaku néné, sipuoni si Paulus, apostel Jesus Kristus siripot siteúakenen Taikamanua, bulat kukaroni baga, bulé ipanukani samba ibujai kam Taikamanua, samba Tuhan Jesus Kristus.

3Tuumun'aké lé Taikamanua Ukkui Tuhanta Jesus Kristus! Ipanukani sita, iaké ka sita sene ngamata panukanan, siorak ka puketsanan sibara ka manua, kalulut pusaraatta ka tubut Kristus.

4Ainangan tá ibabaraaké polak néné Taikamanua, aipiliyan sita Taikamanua, kalulut Kristus, bulé ibailiuaké sita néné, Taikamanua, bakkatnia sikokoiakenennia, sitá kuat tubu ka sikataí ka matania. Kalulut nuntut bagat Taikamanua,

5teúakénangan nia Taikamanua, kalulut Jesus Kristus, ibailiuaké sita bakkat togania. Kirénangan nenda lé ikikiddiy galaiakenennia.

6Tuumun'aké lé Taikamanua sipulubeunan, kalulut Togania, kopé katet bagania ka tubutta.

7Kalulut kamamatei Kristus, belaakénangan sita, Taikamanua, ka ukuman kalulut seletta. Oto sené momoi takua, aiappéakéan jotta.

8Aigalaiaké nia geti kelé néné, kalulut kopet nuntut bagania ka tubutta. Nuntut bagania néné, iuruaké ka tubutta, bulat asegéan aipaatunia samba bulat againa pagalaiat tubutta.

9Bulat sibara ka teú bagania lé, aipaagai ka tubutta keleat sirencanaakenennia néné Taikamanua. Oto aiteúakéan Taikamanua, bulé sirencanaakenenia néné, ienung'aké, iaté, ka sigalaiakenen Kristus.

10Sirencanaakenennia néné, iaté, bulé sangamberinia sibaraakenennia, ka manua sambat ka polak, musara ka tubut Kristus, sibailiu utéra. Oto ilelepáaké igalaiaké nia néné Taikamanua, ké iaili tetrenia.

11Siripot ka siobat bagania, elé ka teú bagania lé Taikamanua, igagalaiaké sangamberinia néné. Ka panandaatnia peilé, aipiliyan sita Taikamanua, kalulut obána ibailiu sita paamiannia, kalulut pusasaratta ka tubut Kristus.

12Eddangan nia sita néné boikí, mukaronan ka tubut Kristus, samba masiumun'aké Taikamanua, kalulut pulatsanannia!

13Kam leú et ka kam, aibailiuan kam sapaamian Taikamanua, ka tetret anuarep kam, palelengan Taikamanua, iaté Katuareman Simaerú, sipaarau kam. Matonem poí bagamui ka tubut Tuhan Jesus Kristus, oto, akénangan toggaiat pasiagai bakkatnia ka tubumui, iaté Ketsatnia, sipinatonénia.

14Ketsat nenda te masijajamin, sisilóta sangamberi sitonéakenen Taikamanua, ka tubudda sapaamiannia. Néné masiparon tonem bagatta, bebelaakéna sapaamiannia, Taikamanua. Oto taumun'aké kam Taikamanua, kalulut pulatsanannia!

15Iaté lulunia, kelé akuarep, aimatoneman bagamui, ka tubut Tuhan Jesus, samba akuarep nuntut bagamui, ka tubudda sangamberi paamian Taikamanua,

16taiariakékungan, masikua surá ka tubut Taikamanua, kalulumui. Marei-rei kukua onimui, ka paniddogatku, ka tubut Taikamanua.

17Masitiddou, bulé ipanguruat'aké Ketsatnia, Taikamanuan Tuhanta Jesus Kristus, Ukkui sipulubeunan, ka tubumui. Iaté Ketsat sikau kam musiku paatuat, samba sipatoilá Taikamanua ka tubumui, bulé nuagai kam nia.

18Samba leú et, kutiddou ka tubut Taikamanua, bulé ibukáaké matat paatuatmui, imatau-tau bulé imakolou ka bagamui, aponia siooi nukaroni kam akenen Taikamanua sipasisosogai kam. Samba leú, bulé nuagai kam, pususukkra nia panukanan simalainge, sinarek'akenen Taikamanua, ka sapaamiannia.

19Samba bulé nuagai leú kam, kipa kopet againia Taikamanua, mugalai ka gege simasut, ka tubutta simatonem baga. Geget Taikamanua néné, makeré kelé gege simakopé ron,

20sipakeinia, ka tetret aisuruaké mitsá Kristus, ka simamatei. Lepá kaunangan ka tubunia, tiboi tubu simabuak, iageti kuddu nia kai kattoet Taikamanua, ka manua.

21Tiboi tubut Kristus, bulat abeu isó-sóaké nia, ka tiboi tubudda sapamarenta, samba sia sibara gege ka polak néné, sauté, tai tuan, elé kasei peilé pá sia sabagei, siabeu tiboi tubu; sia sipuririmanua kineneiget, elé sia sipuririmanua ka gogoi sibabara.

22Kalaakénangan sia Taikamanua, sangamberidda, ikau sia ka tei panei-neiet Kristus, samba pauddetnangan Kristus ka sapaamiannia, bailiu siutéaké sangamberinia.

23Oto sia sapaamian, tuoniaké tubut Kristus, sisut'akénennia, sipasisusut'aké sangamberinia, ka senen kudduat. <<  Efesus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran