Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 4 >> 

1Iaté lulunia, aku siukum'akenen néné, kalulut masipuukú galajet Tuhan, kutiddou ka tubumui, bulé nusiripoki kam puparaboananmui, siripot sipuoni, sinogai Taikamanua.

2Buítá mariu-riu kam ka repet paatuat, leppet baga samba ka om baga. Patoilá kam punununtut bagamui, ka pasirorop'akémui saalei.

3Bulat besíaké kam murimanua ka aban baga, bulé ioi imariu-riu, nujago kam pusaraat, sibaraakenen Ketsat Sipunenan.

4Aipoí sarat sara lé ka sia tubu, Ketsat ka sia leú et sara lé. Oto kiseddda leú te kam ka kam, aisogai kam Taikamanua, bulé pukakaronanmui leú, simakeré.

5Kisedda leú et, sarat sara lé Tuhan, tonem baga, samba leú et pasiraukat, sara lé.

6Taikamanua leú et ka sia, sarat sara lé, iaté pu-Ukkuietda sangamberi sirimanua. Nia lé pu-Tuhanen polak samba manua, sipugagalai ka tubut sangamberinia, samba sipasikukup-kup'aké ka bagat sangamberinia.

7Sene-senenta néné, tasisisiló kam panguruat, siripot akenen Kristus ka tubutta.

8Kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan, "Kelé aitusakai ka kudduat simakopé buak, abbitnangan maigi tawanan, samba kaunangan leú et panguruat ka tubudda sirimanua."

9Oto ké takua "atusakai nia" oto momoi takua atugorosotnia siboikí, pat aili ka kudduat simakopé repé, ka polak néné.

10Tápoi nia situgogorosot néné leú te mitsá, atusakai ka kudduat simakopé buak, pat saliu peilé buaknia sangamberi manua, samba pat sut sangaliot manua sambat polak, kaoijanannia.

11Nia té néné masikakau pangurat ka tubudda sirimanua, sangarubeiat ipauddet bailiu apostel, sabagei bailiu nabi, sabagei bailiu sipakakra Katuareman Simaerú, iaté muepanggelis, samba leú et sabagei ipauddet muguru paamian, samba sipasikeli sapaamian.

12Aigalaiaké kelé néné geti Kristus, iaté, bulé tusut'aké puaagaira sapaamian Taikamanua, ioi rapuukú galajet Tuhan, samba rabangun tubut Kristus.

13Oto sita sangamberitta néné, bailiu sara, kalulut putotonem bagatta simakeré, samba pukokolou ka bagatta simakeré, pagalaiat tubut Togat Taikamanua. Bailiunangan leú et sita simatuá putotonem baga, memei mabuburú, memei iuurau kasusutnia, kelé Kristus.

14Bailiu táan kelé galai tubudda tatoga, galai tubutta ka sita néné, simalabbei ipaguilak samba simalabbei ipagirit kaipa-kaipa, sene ngamata nganturatda sirimanua simapajoat. Papepeddangan sirimanua ka pusisikut paatuatda sikataí néné.

15Buí kisedda galainia ka sita néné! Tápoi buítá tapatoilá lé kam puroipoat ka nuntut baga simasut, bailiu ka sangamberinia, memei mabuburú, memei masusut pueerúta, kelé Kristus, sibailiu utéta.

16Ka pupasikelenannia, malelek katugalangan sangamberinia laddou tubu, samba ai patabbaratnia ka senen pauilakat tolatnia. Samba ké baí senen laddou néné, mugalai bulat tubut pugagalai sipulelelek, puriu-riunangan leú et imasikebbukat tubu néné, samba maronnangan leú et ka nuntut baga.

17Oto kalulut néné, ka onin Tuhan, kuron'aké kukua nia ka matamui: buían iului puparaboananmui, kelé puparaboananda sitaiagai Taikamanua peilé, sarat masipaatu sitá galai.

18Aipoí paatuatda ka sia amagep-gep'an. Tá raagai purimanuaiat siaket Taikamanua, kalulut tá poí anai apa pá siagaira, pagalaiat Taikamanua, kalulut kelat paatuatda.

19Táan raagai aila, pat ka siripot pubobo-bot akkulárangan lé ratutut'aké, samba siobárangan lé, ragalaiaké pusilaingeat.

20Tápoi ka sia geti Kristus, kelé siagaimui, tá kelé kisé galai tubunia!

21Anuarep'an kam pagalaiat tubunia! Samba kelé puoonimui sipasiuluinia, aigelaiakéan kam pagalaiat tubut Taikamanua, sikukuddu ka tubunia!

22Oto kalulut néné, kutiddou ka kam, bulé nugalak'aké kam tubu siburú, sambat galai puririmanua siburú, pukataiket kalulut paná-nakat ka siobat bagania, siabbit nia ka puoobat tubu sikatai.

23Buítá tubauaké ketsat sambat paatuatmui.

24Kau nupuparaboat kam siripot puparaboananda sirimanua sibau, sipaaakkup ka siobat bagat Taikamanua, iaté puaarat tubu simakolou, simaroipo, samba simaliná.

25Oto kam Sasarainamai sangamberimui, buían tebaí nupaboko kam mitsá. Kau bulat sibulatnia nukua kam apa pá, ka tubudda saaleimui pasasambamui, aipoí sita sangamberitta néné, sarat laddou Kristus lé sita.

26Ké mugolú kam, buí nuobáaké kam tubumui, igiritsini ibara jomui. Buí sarat pugogolú nugagalai kam papparat belé sulu,

27bulé tá ibara ka sia oggaknia Sanitu.

28Sia simaubui tubu manangkou, kau raariaké nia rapanangkou. Tápoi kau lé imomoaké tubunia mugalai, ibara purimanuaiatnia ka enungan simaroipo, bulé ioi irop'aké simagebá.

29Ké manibo kam, bá kukua kam nga-nga sikataí. Tápoi tiboiet panganturat lé nukakau kam, masirop'aké sabagei. Aipoí tiboiet nenda, sikau katuerukatda sipasiaarep.

30Buí nubaraaké kam pureuregat bagat Ketsat Sipunenan. Aipoí aimeteraiakéan kam Ketsat Sipunenan, ibailiu kam bakkat Taikamanua. Iageti Ketsat Sipunenan leú, masijajamin kaooi nia Gogoi Kabelaiat ka tubumui.

31Karit'aké kam ka bagat paatuatmui ngut-ngut baga, puaatat baga ka golú, samba golú. Ariaké kam mugerei samba masipulagaji sirimanua. Ariaké kam mulagá baga samba apa pá pupaatuanan bagei, simakeré kelé nenda.

32Tápoi kau lé imaerú bagamui, samba nupakaté kam baga pasasambamui, samba kau nupaappé kam jo pasasambamui, kelé aiappéaké jomui ka kam Taikamanua, kalulut Kristus. <<  Efesus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran