Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 4 >> 

1Oto kam Sasaraina simanuntut bagakku, bulat kau sibulatnia putotonem bagamui ka tubut Tuhan. Bulat amarepdem'an bagakku ka tubumui! Aipoí kam'an lé kukakaroni baga sipagora bagakku.

2Kam leú et samaniumai Euodia samba si Sintike! Kau ipusara paatuatmui siripot paaleiat sikeré tonem baga kai Tuhan Jesus.

3Kutiddou ka tubum ale saraina sunsogos, aleiku ka simatopit, kutiddou ka tubum, bulé nurop'aké sia samaniuta ruadda néné. Aipoí sia néné, bulat ararop'akéan aku simakopé, masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua; kelé si Kelemen samba leú et sangamberidda sabagei sipaaleiaké aku mugalai. Oninda ai ka bagat Buko Purimanuaiat.

4Kau imariu-riu nupugora kam baga, aipoí amusarangan kam ka tubut Tuhan. Oto kuoleaké mitsá masikua ka matamui: kau nupugora kam baga!

5Kau raitsó nia sangamberi sirimanua erut bagam. Aipoi táan mauuju ioi mitsá si Tuhan.

6Buí imakarat bagamui masipaatu apa pá onia. Tápoi sangamberinia besíakenennu, segéaké ka paniddogatnu ka tubut Taikamanua. Ialeú et apa simagulai, kau mariu-riu nusegéaké nia ka tubut Taikamanua, sialei pusurakat.

7Bulé pabujaiat Taikamanua, sitaioi rakeruji sirimanua, masipasikeli enga sambat paatuatmui, sipatatabbra ka tubut Jesus Kristus.

8Kalepakatnia, alé kam Sasaraina, kutiddou kai ka tubumui, bulé nugurúaké kam ka bagat paatuatmui sangamberi simaerú, simateú umun'akenen kalulut erúnia, iaté, pagalaiat katuroipoat, apa sipuoni simahormat, simaadil, simamurni, simakai-kai, samba simaerú.

9Galaiaké kam sangamberi sigelaimui, samba sisilómui sibara kaku, iaté ka titiboatku elé ka sigalaiakenenku. Bulé Taikamanua, bubuakat pabujaiat, masipaalei kam sangamberimui.

10Bulat makopé angkat bagakku murimanua, siripot sipusasara ka tubut Tuhan, aipoí táan tagai burú, iapeí paatumuian kipangan aku kineneiget. Tápoi tá te masikua elé anukalipogingan kam aku; kalulut tatat oggakmui lé masipatoilá obámui masirop'aké aku.

11Ialeú et kukukua néné, tá kalulut tatá nia kaku, aipoí akutukelingan tubukku, apa lé bara, iangan té.

12Akuorik'an mugebá, tápoi mukayo leú et akunanam'an. Akusesengan keleatnia masienungi puririmanua néné, kenanen kipa pá bara; elé ai aku mukakayo, elé ai aku mugegebá, elé aimaiigi sibabara ka tubukku, elé tá anai sibabara ka tubukku.

13Tápoi kalulut ron siaket Kristus ka tubukku, oi kuom'aké nia sene ngamata sibabara ka tubukku néné.

14Bulat amaerú anurop'aké kam aku ka reu-reu bagakku. Oto sigalaiakenenmui néné ka tubukku, bulat maerú.

15Alé kam Sasarainamai ka Pilippi! Siagaimuian leú, ka tetret akukaddiuaké Makedonia, iaté ka panandaatnia akupakakra Katuareman Simaerú, saramui lé sapaamian amasirop'aké aku; elé saramui lé aipaalei aku masinanam puuktungan, elé masiorik rugi.

16Ka tetret ai aku ka Tessalonika, akutiddou paroman ka tubumui, piga ngamitsáan pá anuaké kam paromanmui ka tubukku.

17Oto tá sarat masisiló panguruatmui kugagalai, tápoi ai leú et obáku masiitsó buat sigalaimui simaerú, kelé tuppai igit puuktungan sisilómui.

18Akusilóan sangamberinia panguruatmui. Bulat amulegeian kopet iginia! Akusilóan sangamberinia sikaumui ka tubut Apaproditus. Atuléléan sangamberinia besíakenenku. Oto panguruat siakémui kaku, bulé bailiu nia singin buluat, sibuluakenen ka matat Taikamanua, sisilot Taikamanua ka angkat baga.

19Bulé Taikamanua paniddogietku, sipususukkra pukayoat sikukuddu ka tubut Jesus Kristus, masisut'aké sangamberinia simagulai ka kam.

20Tuumun'aké lé Ukkuita Taikamanua, teret buru-burú! Amen.

21Segéaké salamku ka tubudda saalei sapaamian Taikamanua, sipusasara ka tubut Jesus Kristus. Samba leú siló kam salamra saaleiku sené.

22Segé leú et salamra ka sia sangamberi paamian Taikamanua ka laggai néné, sarapei sia sikukuddu ka lalep Kaisar leú, segé salamra ka tubumui.

23Bulé Tuhanta Jesus Kristus masipanukani kam sangamberimui. Hormatmai, Paulus sambat Timoteus <<  Filipi 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran