Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 4 >> 

1Tápoi ai peilé ron'akenenku ka matamui: ké ai peilé nia masusulé ka sia sipasiiikep'aké sara ikemen, ai sia sipasijajago nia samba sipasikeli apa simagulai ka sia, teret ailina bajat puririmanuania siripot siteúakenen ukkuinia. Kelé sara pagugulet lé rakakau nia, kenanen baí nia sipasiikep'aké sangamberi pukayoat ukkuinia.

2(4:1)

3Oto kisedda te ka sita néné: Ainangan tá makekebbukat tubutta, ai lé ipagugugulet'aké sita paketsa-ketsat sikup-kup'aké polak néné.

4Tápoi ka sara tetre sipasesese siripot siteúakenen Taikamanua, koiniakénangan Togania ka polak néné. Togania néné, sinútúakenen sara sinanalep sikukuddu ka kupkumen surukat arat.

5Kalulut néné, belaakénangan leú et sia sikukuddu ka kupkumen surukat, bulé ibailiu sita ka sita tatogat Taikamanua.

6Kalulut putatatogana kam Taikamanua, koiniakénangan Ketsat Togania, bulé itugurú ka bagat paatuatmui ale kam Sasaraina, samba ka bagat paatuatku kaku, iaté Ketsat sipasisosogaaké, "Ukkui, ale Ukkuiku."

7Oto kam néné, táan pagugulet, tápoi tatoganangan lé. Kalulut tatogat Taikamanuangan lé poí kam néné, oto akénangan ka kam Taikamanua sangamberi sinarek'akenennia kaunennia ka tubudda tatogania.

8Siburú tá nuagai kam nia Taikamanua, kalulut nenda te aibailiu kam pagugulet simagege, oniakenen taikamanua, tápoi tá Taikamanua.

9Tápoi kineneiget geti anuagaian kam nia Taikamanua, elé bulat sipasesese kuanen, aiagaian kam Taikamanua. Oto totoili peilé kodda kam ka tubut ketsat pupolangan néné, simasaggo tubu samba simagebá? Angoi nuoobá kam ipupagugulet'aké kam mitsá paketsa-ketsat néné?

10Nugalai kam punen ka gogoi sikokoiakenen, laggó sikokoiakenen, samba rura sikokoiakenen.

11Bulat ai lé aku mukakarat baga, baleú musisiboboi lé saggot tubukku kupasikeli kam.

12Ale kam Sasarainamai! Bulat paniddogatku ka tubumui, bulé ibailiu kam kelé aku. Aipoí aku kaku néné leú et aibailiuan aku kelé kam. Beri sara anugalai kam sele ka tubukku.

13Kupaatu ai peilé nurerepdem kam aponia siboikí aikabaraji akupakakra Katuareman Simaerú ka tubumui. Paluluatnia geti, iaté, kalulut akumabesí lé.

14Ka tetret nenda, bulet beri sitsinmui ka tubukku, kenanen pagalaiat tubukku néné kelé sara pasisiboat ka tubumui. Tápoi anusiló lé kam aku kelé sara malaikat Taikamanua, elé kelé Jesus Kristus lé galainia.

15Bulat simakopet angkat bagamui lé ka tetret nenda. Tápoi kineneiget geti, kaipangan né nia puangkakat bagamui nenda? Bulat ai lé kuaagai, ka tetret nenda, matarek kam masikiok luikut matamui nuaké kam nia kaku, ké moi baí nugalaiaké kam nia.

16Kipa taleú aian lé nuooniaké kam aku néné saggakmui, kalulut patotoiláku katuroipoat ka matamui?

17Sia sabagei bulat igegeilauan sia ragaba kam, tápoi tá maerú sipinaatudda ka tubumui. Sarat masitakkiaké patabbaratmui ka tubumai lé ragagalai, bulé numaré-ré kam ka tubudda ka gou-gou baga.

18Kirénangan tedda maerú tumagougou baga ka simaerú, sarat kau lé sarat kiseddangan nia, buí edda sarat ai lé aku ka talagamui, iapeité pugougoumuian baga.

19Ale kam tatogakku simanuntut bagakku! Kineneiget aitaddaakéan kupangorik mitsá kalulumui. Pangongorikku néné, kelé ipangorik sara ina sipususulé. Bulat riu-riu lé te kupangorik, ké tápei aisop-sop ka tubumui galai tubut Kristus!

20Bulat amarepdem'an bagakku kineneiget mukuddu ka talagamui, bulé kukua kuanenku ka tubumui ka nga-nga bageian lé, aipoí táan kuagai peruketku ka tubumui!

21Ale kam Sasaraina siobá mukuddu ka kupkumen surukat, arep'aké peite kam aku! Kukua ka matamui apa siripot sitususurat ka bagat Buko Surukat Mose.

22Sedda ai aisurat'aké, ai sia rua tatogania si Abraham: Inania ka sia togania sara, pagugulet, samba inania ka sia togania bagei, sipuuuja.

23Toga sipututú-tú mata ka sara pagugulet, kelé simatuklé lé putútukat matania ka sia, iaté ka siteúakenenda sirimanua. Tápoi toga sipututú-tú mata ka sinanalep sipuuja geti, sipututú-tú mata kalulut palelengan Taikamanua lé.

24Oto néné, momoi tupakei nia kelé sara kirekat. Sia ruadda tainanalep néné, tupakeréaké lé nia rua pakerekat baga: sara sibabara ka Leleú Sinai, iaté si Hagar; tatogania sipututú-tú mata sibailiu pagugulet.

25Oto si Hagar, iaté Leleú Sinai, ka laggai Arab. Nia néné masilambang'aké kota Jerusalem sambat sangamberi sikukuddu ka bagania, sibailiu kineneiget pagugulet.

26Tápoi Jerusalem ka manua, iaté Jerusalem sipuuuja, samba nia té nenda inanta.

27Aipoí ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé, "Kau imaangká bagam ekeu sinanalep sipututukkú tubu, sitaipususulé! Kau nupuangká baga samba nupugora baga ekeu sitaiorik besit musulé! Aipoí tainanalep sikaddiuakenen simanteunia lé maiigi tuppai tubu ka tubudda tainanalep ka ron lalep."

28Ale kam Sasarainamai! Kam néné ka kam, tatogat Taikamanua lé te kam, sipututú-tú mata kalulut palelengan Taikamanua; makeré lé kam kelé si Isak.

29Ka tetret nenda sia tatoga sinútúakenen siripot kateú bagadda sirimanua, masipaorei tatoga sinútúakenen ka teú bagat Ketsat Sipunenan. Oto kisedda leú te kineneiget.

30Tápoi kipa atusurat'aké ka Buko Sipunenan? Sedda atusurat'aké kisé, "Kekle nia pagugulet sinanalep néné, karuadda togania, aipoí toga sinútúakenen pagugulet néné tá ibabailiu nia sipasiikep'aké sambadda tatogat sinanalep sipuuuja."

31Oto alé kam Sasarainamai, sita néné ka sita, tá sibara ka tatogat pagugulet sinanalep; tápoi sibara ka tatogat sinanalep sipuuja lé. <<  Galatia 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran