Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 12 >> 

1Iageti pagalaiat tubutta leú et ka sita, ai maigi pat bokkó saksitta! Oto kalulut néné, kauan taribbaiaké kam sangamberinia sisanéaké sita sambat jo sikukuddu ka tubutta. Kau bulat imaletsei ka bagatta masienungi patakaiat siitsóta ka matatta.

2Buítá tamataiaké kam matatta ka tubut Jesus, aipoí nia lé masitutú-túaké tonem bagatta samba masipasisikeli, barania ka panandaatnia, pat aili ka kalepakatnia. Aiom'aké Jesus mangorik ka loiná siliktenga! Tá aipuletsei katukuanan matei ka loiná siliktenga iaté kelé sara katukailaat. Sarat puangkakat baga siloketnia ka gogoi sibabara lé aipaatu. Kineneiget aian nia mukukuddu kai kattoet uddenan purimataat Taikamanua muririmata sambat nia.

3Oto patup-tup peité kam ka bagat paatuatmui, kipa kopet besínia pangoringan Jesus masipalabáaké galai tubudda sirimanua sijo, sipasisasaggangi nia bulat sikataí besí! Oto buí imaanu bagamui elé imabelé bagamui.

4Aipoí perjuanganmui masilawan jo, tápei abara pat pili logaumui.

5Oto buí nukalipogi kam ngantoman Taikamanua, siakénia ka tubumui sipuoni tatogania: "Ale kam tatogakku, lelek'aké kam sipulelelek ngantoman Tuhan, samba buí imaanu bagamui ké ipugoluki kam.

6Aipoí bulat iteteká sia Taikamanua simanuntut bagania, samba ipabobó-boki sia, siaddeakenennia tatogania."

7Buítá nusiló kam bobot-bot Taikamanua, kelé nganturat sara ukkui. Kipa, ai poí sia sara tatoga sitaiorak golut ukkuinia?

8Ké tá tuukum'aké leú et kam ka kam, kelé ka sia sangamberidda tatogania sabagei, oto kam néné tá tuaaddeaké kam bulat tatogania, tápoi tatoga ka bé-bé lé.

9Ka sita ai ukkuita ka polak néné. Samba aipanga-ngantru sita; sita leú et ka sita, aitahohormati nia. Oto sarapeite ukkuita ka puketsanan, sikukuddu ka manua, buítá saliu peilé kopet purereddetta ka tubunia, bulé tapurimanua kam.

10Ka sia saepputta ka polak, rapangantru sita, ai puteteratnia, samba nganturat singantruakenenda nenda leú et, apa siripot sipinaatudda simerúra ka sia lé. Tápoi ka sia geti Taikamanua, sibailiu katuerukatta lé, ipukakateki sita baga, bulé tamaliná kam ka sita sambat nia.

11Kirénangan ka tetret airapangangantru sita, ukuman siakéra, bulat tá isese ka bagatta, sibaraaké reu-reu bagatta lé. Tápoi lepá nenda, ka sita sipangantrudda néné, ukuman siakéra ka tubutta nenda, masikau sita muparaboat siripot obaket bagat Taikamanua lé, samba sibaraaké ka sita rogdang puririmanua.

12Oto kalulut néné, ron'aké kabeinu simasaggo samba bokklom simageret!

13Kau imariu-riu nupuenung ka enungan simagaktuk, bulé tá tuingroi nenda rerem simajegeu, tápoi bailiu male lé.

14Bulat besíaké numaaban ka tubudda sangamberi sirimanua. Samba besíaké leú et imaliná puparaboanannu kai Tuhan. Aipoí beri sia sara momoi iitsó si Tuhan, ké tá muparaboat sia kelé néné.

15Jago buí rabara beri sara siareuaké tubuna ka kup-kumen erut bagat Taikamanua, bulé buí ibara sia ka talagamui kelé tuba, sibaraaké pugejaat baga, elé sipakataí sirimanua simigi kalulut tubania.

16Bulat jago buí rabara sipusisilainge samba sitaipuletsei pagalaiat siorak ka puketsanan, kelé sigalaiakenennia ka sia si Esau. Aisakiaké haknia siripot pusisikebbukat, sarat kalulut sangapiring kan.

17Kelé siagaimui, lepá besíakénangan nia mitsá si Esau, isiló panukanan sibara ka ukkuinia, tápoi tá aikau ka tubunia. Aipoí kenanen baí pat pusounangan igaba enungan masipaerú selenia, táan anai oggak ka sia masipaerú.

18Ale kam sasarainamai, anuoi kam sené, tá masimatai apa pá, kelé sipuaaili ka sia tai Israel siburú. Ka sia néné atukau sia masimatai siooi turape, iaté kelé Leleú Sinai sibara api sipujujuluu; masimatai pugep-geman, elé simainep samba leú et rusa simapiret;

19elé masimatai nga-ngan pipiau, samba nau nga-nga sabeu. Kelé araarep nia tai Israel nga-nga nenda, tiddourangan nia Simakopé bulé buían ipanibo mitsá nga-nga nenda.

20Aipoí bulat tá raom masiarep parenta sikuat nga-nga néné. Aikua nga-nga néné iaté, "Kasei sibeg-beg leleu néné, tarimeu pá nia, elé kasei pá onia, tá tupagagaba, buítá tubaijuk nia bukkú teret matei."

21Siitsóra tai Israel néné bulat simakopé lotóra, pat kuanangan nia ka sia si Mose, "Bulat seget kopet lotóku, pat pugeretnangan tubukku."

22Tápoi ka kam geti amoian kam ka Leleú Sion sambat ka laggai Taikamanua sipuririmanua, iaté Jerusalem ka manua sibara malaika sipuriribu igidda.

23Amoi kam ka parurukat puangkakat baga, iaté parurukatda tatogat Taikamanua sikebbukat, sitususurat oni ka manua. Amoi kam masiailiaké Taikamanua iaté Hakimra sangamberi taikapolak néné. Apatuggut'an kam mata ka ketsatda simaerú paraboat, silepá tusut'aké pueerúra.

24Amoi kam sené ka matat Jesus, iaté Sipatalaga ka pakerekat baga sibau; samba amoi kam sené masimatai logau sinósokat, sipasijajamin pagalaiat bulat simakopé erú peilé, saliu ka sijaminnia ka sia logau Abel.

25Oto kalulut néné, bulat kau nujago kam tubumui, buí tá nuobá kam masiarepi nga-ngania sipaninibo ka matamui. Aipoí beringan sia sitaiarepi nga-ngania siooi ka polak néné iaté sipasisesegéaké katuareman sibara ka Taikamanua, tá momoi rakatsliaké tubudda. Iangan pá sita néné sipasiaarepi tiboietnia, sipaninibo ka manua! Ké tá taobá kam masiarepi tiboietnia, bulat kaipa te iooi takatsliaké kam tubutta!

26Ka tetret nenda, bulat pat ngeu-ngeu polak kalulut nga-ngania. Tápoi kineneiget geti aitonéaké kisé, "Ai pei sangamitsá kubaraaké tá sarat polak néné mungengeu-ngeu, tápoi sambat manua leú et."

27Nga-nga sipasikukua, "ai peilé sangamitsá" masipatoilá ka sita, sangaliot polak sibaraakenennia ipangengeu-ngeu sambat tukakarit'aké, bulé sarat sitaiagai ngeu-ngeuan lé mulelegei.

28Oto kalulut néné kau takua kam surá ka tubut Taikamanua, kalulut atasilóan kam sibara ka tubunia sara purimataat sitaioi tupangeu-ngeu. Kau takua kam surá samba tapaniddogi kam Taikamanua ka hormat samba ka lotó, siripot sipasesese ka siobánia.

29Aipoí ka sia Taikamanuanta, kelé api sipasilalabó lé nia. <<  Ibrani 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran