Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 11 >> 

1Iageti areprangan nia tai apostel sambat sangamberi simatonem baga ka sangaliot laggai Judea, bulat beringan sia sitaipuaarat Jahudi arasilóan Tiboiet Taikamanua.

2Oto kelé aiei si Petrus ka Jerusalem, paanujiddangan leú et nia simatonem baga.

3Kuaddangan ka matania, "Angoian lé nueei ka lalepra sitaipususunat? Sarapei bagei amukom'an kam sambamui!"

4Kalulut néné, kolouakénangan nia si Petrus sangamberinia sipuaaili barania ka panandaatnia. Pelé ngangania ka matadda,

5"Ai aku maniniddou ka laggai Joppe, bara siitsot matakku. Itsókungan sara komang simalio sigorosot'akenen barania ka manua, ai seserenia ka epatnia talingania, toak segé ka bé-béku.

6Oto kelé akulelek'aké ka bagania, itsókungan patarime-tarimeu siepat rere, tarimeu simaliá, leití sipulalatá, samba leú et pauma-umá.

7Iageti arepkungan nga-nga sipasikukua ka matakku, 'Suruaké ekeu, Petrus! Já-já, lepá komnungan leú et nia!'

8Tápoi kuakku lé nia kaku, 'Tá, Tuhan! Aipoí beri pei komku simaharam sambat kasit-sit'akenen.

9Iageti kuana lé nia nga-nga sibabara ka manua, Sangamberi sikuat Taikamanua tá takei-kei nukom nia, buí nukua maharam.'

10Telu ngamitsá akuitsó nia aipaole tubunia ka matakku, lepá tik-tiknangan nia mitsá sangamberinia ka manua.

11Tápoi ialeú et tetrenia, segé sia ka sia kateludda sikoiniakenenda ka tubukku, sibabara ka laggai Kesarea, ka lalep pugogoiatku.

12Iageti kuanangan ka matakku Ketsat Sipunenan, bulé buí imakarat bagakku kutut sia. Oto kaenemra saalei leú et, amoi leú et sia ka sia ratut aku ka laggai Kesarea. Iageti gurú kai sangamberimai ka lalep Kornelius.

13Ka sia si Kornelius leú et, pungu-nguan'akénangan leú et ka tubumai pagalaiat aiitsó aipurió sara malaika ka lalepnia, sipasikukua ka matania, 'Koiniaké sia ka laggai Joppe, masisogai sara simanteu, sipuoni si Simon Petrus.

14Ai leú isegéaké ka matam katuareman simaerú sipaarau kam sangalalepmui.'"

15Oto nga-ngan Petrus, "Aikukukua kelé néné, sop-sopnangan leú et ka tubudda Ketsat Sipunenan, kelé aisop-sop ka tubutta ka sita siboikí.

16Iageti repdemkungan ai aikua si Tuhan, kisé, 'Ka sia si Johannes, oinan lé iraraúaké, tápoi ka kam geti Ketsat Sipunenan lé turaraúaké ka tubumui.'

17Oto sené toilá ikakau leú et ka tubudda ka sia sitaipuaarat aratda tai Jahudi, panguruat, kelé siakénia ka tubutta ka sita, ka tetret atamatonem kam baga ka sita ka tubut Tuhan Jesus Kristus. Oto, kipa iooi kukeraaké nia Taikamanua!"

18Oto kelé araarep nia sikuat Petrus néné, amumeng-meng'an lé sia. Iageti umun'akérangan Taikamanua. Pelé nga-nganda, "Oto ké kiseda baí galainia, beri leú et sia taú sipuoni tai Jahudi, ikakau leú et ka sia tetre, bulé rabauaké paatuatda, rananam purimanuaiat bulat sipulelelek!"

19Lepá aramateiaké si Sitepanus, pakukrujiddangan leú et sia simatonem baga ka tubut Jesus, pat pasabuddangan tubudda ka senen kudduat. Ai sia sipututuitui ka laggai Penisia, tápoi ai leú et sia sabagei sieei ka laggai Siprus sambat ka laggai Antiokia. Segéakérangan leú et Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, tápoi sarat ka tubudda tai Jahudi lé.

20Tápoi beri leú et sia simatonem baga sibabara ka laggai Siprus, ai leú et sia sieei ka laggai Antiokia, masipaarep Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Jesus, ka tubudda sitaipuaarat aratda tai Jahudi.

21Ai ka tubudda gege sibara kai Tuhan, pat igi sia simatonem baga, samba sisegéaké tubuna ka tubut Tuhan.

22Oto pagalaiat pungu-nguan sibabara néné leú et, asegé leú ka tubudda ka sia sapaamian ka Jerusalem. Iageti koiniakérangan si Barnabas iei ka laggai Antiokia.

23Kelé aisegé sedda, si Barabas samba kelé aiitsó panunukanina sia Taikamanua, mangkánangan leú et bagania simakopé. Oto tiddounangan ka tubudda, bulé bulat ramariu-riu ka tubut Tuhan bulat tubut sibara ka miuinet paatuatda.

24Bulat simaerú paraboat lé nia ka sia si Barnabas néné, samba aisop-sop ka tubunia Ketsat Sipunenan, samba simakopé ron tonem baga ka tubut Tuhan lé nia, pat igi sia sipasitutut si Tuhan.

25Lepá einangan leú et si Barnabas ka laggai Tarsus masigaba si Saulus.

26Kelé arapaaili si Saulus, abbitnangan nia ka laggai Antiokia. Iageti kuddu sia sedda sangarura burúnia, parurú ka tubudda sapaamian, sambat maigi sia sirimanua arapangantoman. Oto ka Antiokia te panandaatnia araoniaké sia simatonem baga ka tubut Tuhan, tai Kariten.

27Ka tetret nenda, maigi sia tai nabi sibabara ka Jerusalem, amei ka laggai Antiokia.

28Ka talagadda tai nabi néné, ai sara sipuoni si Agabus. Kalulut patubbuiat Ketsat Sipunenan, pusiblanangan leú et ikua kababarania pulajeat sabeu ka sangaliot polak néné. (Oto bulat amuaili sisiblaakenennia néné, ka tetret aimuririmata si Kaisar Klaudius.)

29Iageti pakerénangan bagadda simatonem baga masikau paroman ka tubudda saalei sikukuddu ka Judea, siripot siooi rapanguruat'aké.

30Oto puriu-riunangan kelé sipinatibojidda néné, lepá koiniakérangan si Barnabas sambat si Saulus masitaroaké paroman néné ka tubudda siutéaké paamian. <<  Kisah Para Rasul 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran