Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 

1Iageti ai sia piga pá sibabara ka Judea amei ka Antiokia masipangantoman simatonem baga ka Antiokia, masikua, ké tá tusunat sia siripot surukat Mose, tá tupaaarau sia.

2Oto lawandangan nia sipinaatudda néné tai Paulus sambat tai Barnabas. Oto lepá saú-saúrangan sia, bulé raei tai Paulus sambat tai Barnabas samba leú et piga pá sia sabagei ka Jerusalem, masipatiboji pagalaiat néné, ka tubudda tai apostel samba tai bajá sedda.

3Iageti taroakérangan sia sapaamian ka Antiokia, pat aili ka tei-tei irip laggai, oro eirangan leú et, silajiddangan laggai Penisia sambat Samaria. Pungunguan'akérangan leú et ka matadda sedda, pagalaiat sesegéakéra tubudda ka sia taú sipuoni tai Jahudi ka tubut Taikamanua. Oto bulat makopé angkat bagadda simatonem baga sedda, raarep katuareman néné.

4Kelé arasegé ka Jerusalem silórangan sia sipulelelek sapaamian, sambat tai apostel, samba leú tai bajá sedda. Iageti pungu-nguan'akérangan sangamberinia sigalaiakenen Taikamanua, ka sigalaiakenenda.

5Iageti puriórangan leú et piga pá ka saladdou Parise simatonem baga, pelé nga-nganda, "Buítá tusunat lé sia ka sia sabangsa bagei simatonem baga, samba buítá ratut leú et surukat Mose."

6Oto parurúrangan tai apostel sambat tai bajá masipatiboji pagalaiat paukelatda néné.

7Bulat maburú arapatiboji nia. Tápoi lepá puriónangan leú et si Petrus, kuanangan ka matadda, "Ale kam Sasaraina! Aian nuaagai kam pipiliyna aku Taikamanua piga ngagogoi pá burúnia ka talagamui masipakakra Katuareman Simaerú ka tubudda taú sipuoni tai Jahudi, bule raarep nia ka sia imatonem bagadda ka tubut Jesus.

8Oto ka sia Taikamanua siagai masiitsó pupaatuanan sirimanua, aipatoiláan obána isiló sia. Aipatoilá nia, iaté ka pasikakaunia Ketsat Sipunenan ka tubudda, kelé aakéna ka sita leú et.

9Tá aipabaggei sita Taikamanua ka tubudda. Aipalináan paatuatda, kalulut tonem bagadda.

10Oto apangan lé lulunia nusasaggangi kam Taikamanua kineneiget, anukau kam ka tubudda sipasiului néné bairanenda simasané, ké beringan ka sia taikebbukatta samba sita leú et, ka sita, tá amoi atagalaiaké kam nia?

11Kelé ka sita leú et, sarat kalulut katet bagat Tuhan Jesus lé atamatonem kam baga, samba atatuarau; kelé ka sia leú et."

12Iageti pumeng-mengrangan leú et sangamberidda siparururú sedda. Lepá arep'akérangan rapungu-nguan'aké nia tai Barnabas sambat tai Paulus sangamberi kerek sambat kiseiet sabeu sigalaiakenen Taikamanua ka sigalaiakenda, ka talagat bangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi.

13Lepá arapanibo ka sia, kuanangan nia ka sia si Jakobus, "Ale kam Sasaraina! Arep'aké peite kam kukua nia kaku.

14Ka sia si Simon, simaruei peilé aikolouaké kipa aipatoilá nia Taikamanua paatuna sia taú sipuoni tai Jahudi, iaté ka pasipipiliyna sia ka talagadda sabagei sibailiu sapaamiannia.

15Néné geti bulat paseke ka siniblaakenenda tai nabi. Aipoí ai atusurat'aké kisé,

16'Lepá oi aku mitsá,' ngangan Tuhan, 'rióakékungan nia mitsá Uman Taikamanua simabubukkat, samba masiperú simararagat, lepá rióakékungan nia mitsá;

17bulé ragaba si Tuhan ka sia sipulelegei, sambadda sangamberi bangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi sinogaiku bailiu bakkatku.' Oto kisedda te aikua si Tuhan,

18sipasisisiblaaké pagalaiat néné, baranangan ka siburú."

19Iageti kuanangan ka matadda si Jakobus, "Siripot sipinaatukku baí nia kaku, táan tagegejaaké bagadda ka sia taú sipuoni tai Jahudi néné, sipasisesegéaké tubuna ka tubut Taikamanua.

20Tápoi buítá takau lé kam surat ka tubudda, tapangantru kam sia, bulé buían rakom kan kasitsit'akenen sibuluakenen ka tubut sabulungan, elé rakom akkulat tarimeu sipetsut, elé masikom logau. Samba leú et bulé raareuaké tubudda ka pusilaingeat.

21Aipoí baranangan ka siburú, atubatsaakéan senen gogoi Sabbat surukat Mose néné ka uma paniddogat, samba atupaarep'an ka sangaliot laggai."

22Akutakkíaké kai ka patiboatmai tai apostel, tai bajá sambat sangamberi tatogat paamian, iaté masipiliy piga pá ka talagadda koiniakenen ka laggai Antiokia sambadda tai Paulus sambat tai Barnabas. Iageti piliyrangan si Silas sambat si Judas sipuoni leú si Barsabas. Karuadda néné te oniakenen simaerú galai tubu ka talagadda simatonem baga ka Jerusalem.

23Ai leú araabbit surat sialei tubudda sikoiniakenen, néné sipasikukua, "Ka tubudda sasarainamai sibabara ka bangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi, sikukuddu ka laggai Antiokia, Siria, sambat Kilikia. Segé salammai, kai sipuoni tai apostel sambat tai bajá, iaté sasarainamui.

24Akuarep kai ai sia piga pá siooi masibalou kam sibabara ka kai, sipakataí samba sipaingo pupaatuananmui kalulut nganturatda. Tápoi tá te kai amasikoiniaké sia ragalaiakké kelé nenda.

25Iaté lulunia akupurappat kai masipatiboji pagalaiat néné. Oto apakeréan bagamai sangamberimai masipiliy piga pá sia, koiniakenen ka talagamui. Oto momoi te sia sambada Sasarainanta tai Barnabas sambat tai Paulus simanuntut bagamai.

26Karuadda néné iaté sibuluaké engania kalulut Tuhanta Jesus Kristus.

27Oto koiniakémaian ka kam si Judas sambat si Silas. Siangan té nenda masisisesegéaké ka tubumui pagalaiat sitususurat ka bagat surat néné.

28Beri Ketsat Sipunenan aiobáan, samba beri kai leú et akobáan kai, bulé táan tuaké ka kam galaiakenen simasané, bulé sarat galaiakenen néné lé:

29iaté buían nukom kam kan sibuluakenen ka sabulungan; buían nukom kam logau, buían nukom kam akkulat tarimeu sibutsit, samba areuaké kam tubumui ka galajet pusilaingeat. Oto ké nuareuaké kam tubumui ka sangamberinia néné, anugalaiakéan te kam simaerú. Oto niangan té boikí, maron sita!"

30Kelé aratiddou mutui-tui, eirangan leú et sikoiniakenen néné ka Antiokia. Iageti sogairangan sangamberidda sapaamian sedda, parurú, lepá segéakérangan surat siabbitda.

31Oto kelé arabatsa nia saladdou paamian bagat surat nenda, bulat angká lé bagadda ka sikuat surat sipusuibi bagadda.

32Maburú arapatibo tai Judas sambat tai Silas, oniakenen nabi leú et, ka tubudda saalei simatonem baga ka laggai Antiokia, masitubbui samba masitatáaké lotóra.

33Iageti piga pá burúnia arakuddu sedda tai Judas sambat tai Silas, koiniakérangan sia tai Antiokia simatonem baga, ratoili mitsá, sambat tiddourangan ka tubudda, bulé rasegéaké salamra ka tubut sipasikokoiniaké sia.

34[Tápoi ka sia geti si Silas, aiobáan lé bulat mukuddu ka Antiokia.]

35Beri leú et ka sia tai Paulus sambat tai Barnabas amukuddu leú sia sedda piga pá burúnia ka Antiokia. Pungantomanrangan leú et samba segéakérangan tiboiet Tuhan samba maigi sia sabagei aleira.

36Oto tá amauju, kuanangan nia ka sia si Paulus ka matat Barnabas, "Taei mitsá masibalou sasarainanta simatonaem baga ka tubut Jesus ka sangaliot laggai sipaarepta tiboiet Tuhan; bulé taitsó sia."

37Tápoi aigelai lé ka sia si Barnabas iabbit si Johannes Markus,

38tápoi ka sia geti si Paulus, aipaaatu taimaerú nia ituabbit si Markus, sitaiobá mugalai simakeré samba sipasikakaddiuaké sia ka laggai Pampilia.

39Oto pagolúrangan leú et simakopé tai Paulus karuadda si Barnabas, pat pasaraddangan leú et. Iageti alánangan si Markus ka sia aleinia si Barnabas, pulajoddangan leú et ka Siprus.

40Tápoi kai Paulus geti si Silas lé aialá aleinia, iageti eirangan leú et, lepána arasegéaké sia saalei ka Antiokia ka katet bagat Tuhan.

41Oto ka sia leú et, bokkórangan Siria sambat Kilikia. Sedda parondangan pupaamianan. <<  Kisah Para Rasul 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran