Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 25 >> 

1Iageti kelé aiaili telu ngagogoi burúnia aisegé si Pestus ka laggai nenda, einangan leú et barania ka Kesarea ka Jerusalem.

2Oto sedda segéakérangan panganduatda tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi ka tubunia pagalaiat tubut Paulus. Bulat pusumrangan leú et si Pestus tai Jahudi,

3kalulut erut bagania ka tubudda, kuanangan ka matadda rataroaké si Paulus ka Jerusalem, apakeréan poí bagadda ramateiaké nia ka talagat enungan.

4Tápoi aikua lé si Pestus ka matadda, "Ka sia si Paulus ai nia ka tahanan ka Kesarea; oto beri aku leú et kaku tá mauju toili aku mitsá sedda.

5Ai leú nukoiniaké kam piga pá sia siabeu tiboi tubu ka talagamui aleiku mei ka Kesarea, nupakaro kam sedda, ké baí bulatnia ai sele sigalainia."

6Ai pá balu elé pulu ngagogoi burúnia aikuddu si Pestus ka Jerusalem, toili nia mitsá ka Kesarea. Oto matsepnia lé baraakénangan pupakaroat si Pestus, kuanangan ka matadda bulé raabbit si Paulus ka tubunia.

7Kelé aisegé si Paulus, puriórangan leú et rageilik nia tai Jahudi sibara ka Jerusalem, iageti taddaakérangan rajoaké nia simakopé. Tápoi tá momoi rapatoilá bulat pusisineseatnia sikuadda néné.

8Oto ikolouaké pagalaiat tubunia si Paulus, kuanangan ka matadda, "Bulat beri te akugalai apa pá sitaipasesese ka surukat Mose sambat ka Uman Taikamanua, elé ka tubut Kaisar Roma."

9Tápoi ka sia si Pestus aigagalai paalakat baga ka tubudda tai Jahudi. Oto kuanangan ka matat Paulus, "Kipa nuobá leú mei ka Jerusalem, bulé tuadili ekeu sedda ka matakku pagalaiat selem sisusúakenenda ka tubum?"

10Kuana lé nia ka sia si Paulus ka matat Pestus, "Ai aku muririó kineneiget ka matat mahkama Kaisar Roma, samba buítá ka kudduat nenda te ituaadili aku. Beringan kam Ukkui, ai lé nuaagai kam taimaselekku ka tubudda tai Jahudi.

11Bulat ké lé baí akupasabauan surukat samba akugalaiakéan galajet simateú tuorak'aké ka tubukku ukuman simateiakenen, matarek lé aku matei. Tápoi ké tá sineseat sele sisusúakenenda ka tubukku, bulat beri sia sara tá momoi isegéaké aku ka tubudda. Paniddogatku, bulé ka pengadilan Kaisar'an lé ituaadili aku!"

12Oto kelé arapatiboji nia sambadda penasehetnia si Pestus, kuanangan ka matat Paulus, "Anutiddou bulé tuadili ekeu ka pengadilan Kaisar; oto buítá nuei ka tubut Kaisar."

13Tá amauju, oi nia ka Kesarea Rimata Agrippa sambat si Bernike, masikua selamat ka tubut Pestus.

14Kelé aiaili piga ngagogoi pá burúnia arakuddu sedda, kuanangan pagalaiat pakarot Paulus si Pestus ka tubut Rimata Agrippa. Pelé ngangania, "Ai sené sara tahanan sigalak'akenen Pelik.

15Kelé akusegé ka Jerusalem, oi sia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi rasegéaké panganduatda pagalaiat tubut Paulus, tiddourangan leú et ka tubukku bulé kuukum'aké nia.

16Tápoi akukua lé ka sia, ka tai Roma tá matukle tusegéaké sara sirimanua ituukum'aké kalulut pasuk-sungan aigalai apa pá, ké sia suk-sungen néné tápei apatuggut sia mata sambadda sipasisusuk-suk, samba tukau leú et ka tubunia oggak ipoiliat sele, elé taimasele nia sigalainia.

17Oto kelé araoi sené tá akuburúaké. Matsepnia lé baraakékungan pupakaroat sambat kuakkungan bulé rataroaké nia sirimanua nenda.

18Tápoi kelé arapurió sipasijo-joaké nia, bulat beri sara arakua selenia kelé kiddiyet bagakku poilianenda ka tubukku.

19Sarat kalulut taimakeret sipinaatutda lé enung puarananda saradda, sambat pagalaiat sara sirimanua sipuoni Jesus. Amateian nia sirimanua nenda, tápoi maron nga-ngania si Paulus, ikua ai nia muririmanua.

20Oto kalulut ingongku taiagaiku pasigabaiatku katukolobat pubakkanan pakaro nenda, kuakkungan kai Paulus, bulé iobá mei ka Jerusalem, ituadili nia sedda kalulut pasuksungan ka tubunia.

21Tápoi aitiddou lé ka sia si Paulus naik banding, samba aitiddou bulé mariu-riu ikuddu ka pat-pat teret takkíakéna pakaronia si Kaisar. Oto kuakkungan bulé mariu-riu ratahan nia teret ibara oggakku kukau nia ka tubut Kaisar."

22Iageti kuanangan ka matat Pestus si Agrippa, "Beri aku kaku leú et kuobá kuarep pakaronia sirimanua nenda." Kuanangan nia ka sia si Pestus, "Matsep arepnungan nia."

23Oto matsepnia lé oi nia si Agrippa sambat si Bernike, bulat silórangan nia siripot siabeu tiboi tubu. Gurú sia ka pupakaroat sambadda siabeu tiboi tubu siutéaké pasaggangan samba sia leú et ka sia siabeu nia ka laggai nenda. Kalulut parentania si Pestus, gurúakérangan nia ka baga si Paulus.

24Iageti kuanangan nia si Pestus, "Ale Baginda Agrippa samba sangamberimui siparururú sené! Aranganduakéan nia sangamberidda tai Jahudi ka tubukku sirimanua néné, iaté sia sikukuddu ka Jerusalem, samba leú et sia sikukuddu sené. Bulat sialei gerei lé arakua, táan mateú ipurimanua sirimanua néné.

25Tápoi beri sara tá akusese sigalaiakenennia sikau imateú ituukum'aké nia simateiakenen. Sambat kalulut bulat tubunangan poí amasitiddou bulé ka pengadilan Kaisar'an lé ituaadili nia, oto teúakékungan kukau nia ka tubut Kaisar.

26Tápoi tápei anai kaku bulat katukolobat sipulelelek pagalaiat tubunia néné, bulé ioi kugalai suratku kai Kaisar. Iaté lulunia akuabbit nia sené ka matamui ale kam Saukkuimai, sarapei bulat ka tubut Ukkui si Tuan Sabeu Agrippa! Sipinaatukku poí kaku, lepá pamareksaan néné, aian kuanenku ka surat.

27Aipoí ai lé iaagai tubukku taimateú nia tukau sara tahanan einangan tá tukokolouaké sele sisusúakenen ka tubunia." <<  Kisah Para Rasul 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran