Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 1 >> 

1Ale kam Sasarainamai sapaamian Taikamanua ka Kolose simatopit musara ka tubut Kristus! Siripot puaapostel Jesus Kristus, sipauddet Taikamanua, aku sipuoni si Paulus, samba leú et aleita si Timoteus, bulat kukaroni kai baga, bulé Ukkuita Taikamanua ipanukani samba ibujai kam sangamberimui.

2(1:1)

3Akuarep'an kai putotonem bagamui ka tubut Jesus Kristus, samba leú et punununtut bagamui, ka tubudda sangamberi paamian Taikamanua. Iaté lulunia, ké kutiddouaké kai kam, tá muaari kukua kai surá ka tubut Taikamanua, Ukkui Tuhanta Jesus Kristus.

4(1:3)

5Anumatonem kam baga ka tubut Jesus Kristus, elé anumakaté kam baga ka tubudda sapaamian Taikamanua, iaté kalulut kakaronimui baga aakéna ka tubumui Taikamanua sinarek'akenennia ka manua. Anuarep kam nia néné, iaté ka tetret atusegéaké ka tubumui Katuareman Simaerú bulat sibulatnia.

6Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua néné, tusegéaké ka sangaliot polak. Oto kalulut néné, riu-riu ipanukani sia Katuareman Simaerú, kelé panunukanina kam ka kam, taddanangan anuarep kam panguruat katet bagat Taikamanua, sambat bulat anuparimanuaaké kam.

7Aisegéaké nia néné ka tubumui ale Sasaraina, iaté si Epapras, aleimai mugalai, simanuntut bagamai. Nia néné sipugagalai galajet Kristus, samba simakopé topit lé nia, sibailiu puuktunganta.

8Oto ka tubunia lé akuarep kai nia néné, iaté kalulut geget Ketsat Sipunenan, oi anupakaté kam baga pasasambamui.

9Ialeú té lulunia, tá ipuaari kutiddouaké kai kam ka Taikamanua, kalulut akuarep kai sigalaiakenenmui néné. Akutiddou kai ka tubut Taikamanua, bulé iaké ka kam Ketsat Sipunenan sikut paatuat, samba pukokolou ka baga simasut, pat muiné nuagai kam apa siobat bagat Taikamanua.

10Kalulut néné, oi nuparaboat'aké kam siobat bagat Taikamanua, samba leú et riu-riu nubaraaké kam puangkakat bagania, oto bailiu apa lé nugalai kam, sarat masibaraaké puerukat. Samba puaagaimui leú et pagalaiat Taikamanua, memei leú iuurau.

11Bulé kalulut geget Taikamanua sipulubeunan, iron'aké kam, pat oi nuom'aké kam masiorik sangamberinia paoreat, ka angkat baga,

12samba sialei pusurakat ka Ukkui. Aipoí Ukkui lé aipateú kam, masisiló sangamberinia, sinarek'akenen Taikamanua, ka paamiannia, ka purimataatnia sipulu latsat.

13Nia leú et aibelaaké sita ka geget pugepgeman, ikau sita ka purimataat Togania, kilibet bagania.

14Kalulut Togania, bela sita; oto katukolobatnia, aiappéakéan jotta Taikamanua.

15Kristus néné, iaté tularat Taikamanua, sitaimatotoilá. Kristus néné, iaté toga sikebbukat. Nia sipuboboikí abara, ka tubut sangamberi sibaraakenen.

16Aipoí ka oninia lé aibaraaké nia Taikamanua sangamberi sibabara ka manua sambat ka polak, iaté sangamberinia simaiitsó samba sitaimaiitsó, samba leú et paketsa-ketsat, sipasikukup-kup'aké samba sipasiuutéaké. Sibara ka tubut Kristus sambat uktuk Kristus lé, aitubaraaké manua sambat polak néné.

17Aipoí ainangan tá babara sangamberinia néné, aian turerere kababarania ka sia Kristus. Samba kalulunia lé aioi ikudduji kudduatnia sangamberinia.

18Nia lé utet tubunia, iaté sapaamiannia. Nia lé poí bakkat purimanuaiatra sapaamiannia. Nia lé toga sikebbukat, sisuruakenen Taikamanua siboikí ka simamatei, bulé sarat nia lé bulat abeuakenen, belé peilé ka pabage-bagei.

19Bulat tubut sarania lé Taikamanua amasiteúaké, bulé sangamberinia sibabara ka tubut Taikamanua, ai leú et sangamberinia ka tubut Togania.

20Ka onin Toga nenda leú te aiteúaké nia Taikamanua, bulé bara mitsá paerukat ka tubunia, sangamberi sikukuddu ka polak samba sikukuddu ka manua. Aigalaiaké nia néné Taikamanua, iaté ka kamateiat Togania ka loiná siliktenga.

21Kam siburú, areu kam ka tubut Taikamanua. Ai lé nusasaggangi kam nia, kalulut paraboat samba pupaatuananmui sikataí.

22Tápoi kineneiget, kalulut kamamatei Togania, paerúnangan nia mitsá Taikamanua, patabbaratmui ka tubunia. Ka enungan kelé nenda lé, aioi atuabbit kam ka matat Taikamanua, simaliná samba sitá loloiet samba leú et sitá kuat tubu ka sikataí.

23Tápoi buítá mariu-riu putotonem bagamui ka tubut Tuhan Jesus, samba tá ipaooksak kam ka katonemietmui. Buí igolok nia pukakaronanmui, sisilómui ka tetret anuarep kam Katuareman Simaerú, sibara ka Taikamanua. Atupaarep'an ka sangaliot polak Katuareman Simaerú néné. Kalulut nenda leú te, aibailiu aku kaku néné, sipuoni si Paulus, pagugulet.

24Oto kineneiget mangká bagakku mangorik, kalulumui. Aipoí kalulut pangongorikku ka putubuat néné, oi kusut'aké aponia oringeniet Kristus peilé, kalulut paamiannia, iaté sipuoni tubunia.

25Aikoiniaké aku Taikamanua, masipuukú paamiannia, kalulumui. Oto buítá kupakakra sangamberinia Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua néné,

26iaté Katuareman Simaerú, sipinakelet Taikamanua ka tubudda sangamberi sirimanua, ka piga ngotu ngarura pá situsasabau. Tápoi kineneiget, aipatoiláan ka tubudda sapaamiannia.

27Aiobá ipatoilá nia ka matadda sapaamiannia, Taikamanua, kalulut ibesíaké, bulé raagai nia ka sia, kopet erú samba latsatnia keleatnia néné, sibailiu puuktunganda sangamberi sirimanua. Keleat Taikamanua néné, iaté: Ai nia mukukuddu Kristus ka bagat paatuatmui; oto néné masikua, kam leú et ka kam, anupuuktungingan kam, pulatsanan Taikamanua.

28Kristus néné te kupakakakra kai, ka senen sirimanua. Kuparepdem, elé kugelaiaké kai sia sangamberidda néné, bulat teret ka tubumai, kugagalai kai, kupagaba kai enungnia. Sipinaatumai iaté, bulé kei tuabbit sia sangamberidda ka matat Taikamanua, amakapplungan puaagaira pagalaiat siorak ka puketsanan, kalulut arapusara ka tubut Kristus.

29Oto bulé ibara néné, bulat momoakékungan tubukku mugalai. Pakeikungan sangamberinia puroron, sipugagalai ka tubukku ka gege simasut, sipanguruat'akenen Kristus ka tubukku, masiperjuang'aké sangamberinia néné. <<  Kolose 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran