Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 >> 

1Ale Teopilus simatopit, amaigingan sia sibesíaké masisurat'aké nia sipulelelek pagalaiat sipuuaaili ka talagatta.

2Arasurat'aké ka sia iaté siripot siarepta siniboira ka matatta, sia sipasiitsó siburú, sipuaaili siboikí, lepá pakakraddangan katuaremannia.

3Oto kelé akulelek'aké nia sangamberinia bulat sipulelelek, barania ka pananddaatnia, paatukkungan nia ai erúnia kugalai sara pangasegekat ka kam sipulelelek.

4Paluluatnia geti akugalai nia kelé néné, bulé imakolou ka kam, sangamberinia singantruakenenda nenda ka tubumui, bulat sibulatnia.

5Ka tetret ai nia muririmata si Herodes ka Judea, ai sara imam sipuoni si Sakarias. Nia néné, iaté sara ka rubeiatda tai imam Abia. Sinanalepnia sipuoni si Elisabet. Beri nia leú et ka sia rubaiatda tai imam leú et.

6Bulat iobá bagat Taikamanua, masiitsó topitda sangalalepra. Maukú sia ka arat, samba masappru purereddetda ka sangamberi surukat Taikamanua.

7Amabajáan sia ruadda, tápoi tápei anai tuppai tubudda, sipututukkú tubu lé poí nia ka sia si Elisabet néné.

8Oto ka sara tetre, iaté ka tetret aiaili rubeiatda ka sia tai Abia, galainangan galajet imam, si Sakarias ka matat Taikamanua.

9Kelé aragalai pauktungan, kelé simarei-rei ragalaiaké tai imam, saú-saúrangan si Sakarias tugurú ka Uman Taikamanua masilabó kamenyan.

10Oto aitueenung'ake galajet masilabó kamenyan, ai sia mani-niddou ka sia sirimanua simigi ka gerat.

11Iageti ka tetret nenda, patoilánangan tubunia malaikat Tuhan ka tubut Sakarias. Aipurió malaika, iaté kai kattoet mejat pasilabokat kamenyan.

12Kelé aiitsó nia si Sakarias, malaika néné, paingonangan nia. Oto bara lotónia.

13Tápoi kuana lé ka matania malaika, "Bá malolotó Sakarias! Paniddogatnu aiarepingan Taikamanua. Oto itutútúaké te matat sara toga simanteu, sinanalepnu si Elisabet. Oto buítá nukau oninia si Johannes.

14Muaangká te ekeu baga simakopé, samba maigi leú te sia sabagei sipuaangká baga ké amutútúan baí matania ka sia toga!

15Abeu te tiboi tubunia ka matat Tuhan. Tá iloló anggur samba ló simapuinengen. Masun lé ka tubunia Ketsat Sipunenan, barania ka gí-gí peilé.

16Maigi te sia bangsa Israel ipalululu, bulé ratoili mitsá ka tubut Taikamanua, iaté Tuhanda.

17Ibabailiu te nia pakoiniet Tuhan simaron samba simagege, kelé si Elia. Ipaaaban te sia saukkui ka tubudda tatogadda, samba sia simakelá paatuat leú ipamá-maki bagadda, bulé rasese pupaatuanan simaerú, kelé sara enungan, masipatarek sara paamian simatarek tubu kai Tuhan."

18Iageti kuanangan nia ka matat malaika si Sakarias, "Apa katuaggaiatnia, bulé kuagai puaailinia néné? Aipoí amabajaán aku. Beri sinanalepku leú et ka sia, amabajáan nia."

19Oto kuanangan ka matat Sakarias, malaika, "Si Gabariel te aku néné. Pagugulet Taikamanua. Nia lé amasikoiniaké aku masipangasegé katuareman simaerú néné ka matam.

20Sangamberinia sikuakku néné ka matam, muaaili, ké aiailingan tetrenia. Kalulut tá poí matonem bagam ka tubukku, oto táan te momoi nupaninibo. Sarat puooú-oúan lé te ekeu néné teret puailinia sikuakku néné ka matam."

21Oto ka sia sirimanua simigi riu-riu lé rangena ibela si Sakarias. Bulat kisei lé ka bagadda burúnia ibela ka Uman Taikamanua.

22Tápoi kelé aibela si Sakarias, táan momoi ipanibo ka tubudda. Kabeinangan lé ikakau kelé pakirekat, amariu-riuan aimaoú-oú. Oto agairangan ai siitsot matania ka Uman Taikamanua.

23Kelé aitulettu galajetnia si Sakarias ka Uman Taikamanua, toili nia ka lalep.

24Oto tá amauju pusuruketnangan sinanalepnia si Elisabet. Iageti kuddu nia ka bagat lalep si Elisabet, ipakele tubunia lima ngalaggó burúnia.

25Lepá kuanangan nia si Elisabet, "Oto kalepakatnia rop'akénangan aku si Tuhan, masitatáaké paloloiat ka tubukku."

26Enem ngalaggóan burúnia aipusuruket si Elisabet, koiniakénangan malaika Gabariel Taikamanua ka Natsaret, iaté sara laggai sabeu ka Galilea,

27masiailiaké sara siokkó sipuoni si Maria. Siokkó néné, aian nia mututunangan ka tubut Josep, punuteteu Dapid.

28Iageti taget'akénangan nia malaika, si Maria, kuanangan ka matania, "Salam, ekeu sipanukanin Tuhan! Bulé ipaalei ekeu si Tuhan!"

29Kelé aiarep nia si Maria, nga-ngan paroroiat malaika, tugégénangan leú et. Oto patup-tupnangan ka bagat paatuatnia, masikua, apa páonia katukolobat nga-nga paroroiat néné.

30Tápoi kuanangan ka matat Maria, malaika, "Bá malolotó Maria, aipoí aiakéan ka tubum Taikamanua panguruat katet baga.

31Babara te suruketnu. Iageti tú-túakénungan matat sara toga simanteu. Oto buí tá nukau oninia Jesus.

32Maaabeu te tiboi tubunia, samba tuooniaké te nia Togat Taikamanua Sipulubeunan. Ibabailiuaké te nia Taikamanua, rimata, kelé taikebbukatnia Rimata Dapid.

33Iageti purimatanangan ka tubudda sapunuteteu Jakob, teret buru-burú. Tá tatakkí lé purimataatnia, burú."

34Oto kuanangan nia si Maria ka matat malaika, "Tápoi aku néné, siokkó peilé aku, kipa iooi ibara kelé néné ka tubukku?"

35Iageti kuanangan ka matat Maria, malaika, "Ai leú isop-sop ka tubum Ketsat Sipunenan. Kuneminangan ekeu geget Taikamanua. Iaté lulunia ituooniaké toga tú-túakenennu néné, Sipunenan, Togat Taikamanua.

36Itsó peité ka sia eiram si Elisabet, aian enem ngalaggó burúnia, aibara suruketnia, kenanen amabajáan nia, pat oniakérangan nia sirimanua sipututukkú tubu.

37Aipoí ka sia Taikamanua, sangamberinia lé momoi ibabaraaké."

38Oto kuanangan si Maria ka matat malaika, "Aku kaku néné, pagugulet Taikamanua lé; kauan lé ipuaili sangamberinia sikuam néné ka tubukku." Iageti tuinangan leú et ka sia Malaika, ikaddiuaké si Maria.

39Tá amauju, ei nia si Maria ka sara laggai ka Judea, iaté ka laggai simaleleu.

40Einangan leú et itaget'aké lalep Sakarias. Oto kelé aitugurú ka bagat lalep, kaunangan paroroiat si Maria ka tubut Elisabet.

41Bulat arepna lé nia si Elisabet paroroiat Maria, pageluknangan tubunia sikolik ka suruket Elisabet. Iageti kuneminangan nia Ketsat Sipunenan, si Elisabet.

42Oto kuanangan ka matat Maria si Elisabet, "Bulat ekeu lé oniakenen simakopé uktuk ka talagadda sangamberi tainanalep! Samba tupanunukani leú te nia ka sia toga tú-túakenennu!

43Kasei poi aku néné, pat koí oi inan Tuhanku masibalou aku?

44Aipoí arepku lé paroroiatnu ka tubukku, pageluknangan tubunia ka sia toga ka suruketku, kopet angkat bagania.

45Oto mauktuk te ekeu kalulut anukatonemi puaailinia sangamberi sikuat Tuhan ka tubum!"

46Iageti kuanangan ka sia si Maria, "Paatuatku masiumun'aké si Tuhan,

47ketsatku mugora baga kalulut Taikamanua Sipaarau aku.

48Airepdem poí aku, paguguletnia sigoisó tiboi tubu! Pat barania kineneiget arakuangan aku sangamberi bangsa simaerú uktuk.

49Taikamanua Sipulugege lé amasigalaiaké galajet sabeu néné ka tubukku! Sipunenan lé oninia.

50Pat paninínangan tubunia ipukateki sia baga si Tuhan sangamberi sikalotóaké nia.

51Ka geget kabeinia simaron ipasabu sia simabuak paatuat samba ipakataí isiat paatuatda.

52Tai rimata ipaari ka uddenan purimataatda tápoi sigoisó tiboi tubu ibuak'aké.

53Isegéaké lé ektekra simalaje, sibara ka sangamberi anggai bagania, tápoi ikekle lé sia simakayo, pat tui sia sitá abbinen.

54Irop'aké paguguletnia bangsa Israel, siripot pakerekat baga sigalainia ka taikebbukatta.

55Tá ikakalipogi pakerekat baga sigalainia si Tuhan, maaggai bagania ka tubut Abraham samba ka tubudda sapunuteteunia, teret buru-burú."

56Oto malegre telu ngalaggó burúnia, aikuddu si Maria ka lalepra tai Elisabet, ia peí toili nia mitsá ka lalepra.

57Iageti kelé aiaili laggónia si Elisabet, tú-túakénangan matat sara toga simanteu.

58Oto bulat maangká bagadda ka sia pabébéakenennia lalep samba leú et saeppu, araarep erut bagat Tuhan ka tubut Elisabet.

59Balu ngagogoian burúnia aiputútú matania sikolik, oi sia rasunat nia. Gelairangan rakau oninia si Sakarias, siripot onin ukkuinia.

60Tápoi aikua lé inania, "Tá! Si Johannes lé tukakau oninia."

61Iageti kuaddangan nia ka sia ka matat Elisabet, "Tápoi tá anai beri sia sara saeppum, sipuooni kelé néné."

62Oto pakirérangan kabeira ka tubut Sakarias, masinou-nou ka tubunia, kasei ka sia ikakau onin togania.

63Iageti tiddounangan leí, si Sakarias surat'akénangan, "Si Johannes lé oninia." Oto bulat kisei lé ka bagadda.

64Samba niangan leú et nia, oi aipanibo mitsá si Sakarias samba aipasiumun Taikamanua.

65Oto malotórangan leú et sangamberi pabébéakenennia lalep. Iageti mara-ratnangan leú et katuareman sibabara néné, pat salú laggaira tai Judea, ka simaleleu.

66Bailiu sangamberidda sipasiaarep sibabara néné, masikua ka paatuatna, "Aponia pá ibabailiu nia toga néné?" Ai lé poí ipaaalei nia si Tuhan.

67Iageti masutnangan ka tubut Sakarias, ukkui toga néné Ketsat Sipunenan. Taddaakénangan masisegéaké patonekat Taikamanua, pelé nga-ngania,

68"Taumun'aké kam si Tuhan, Taikamanuanda bangsa Israel! Amoian poí nia masirop'aké sikaumania samba masibelaaké sia ka paoreat.

69Aiakéan ka sita sipaarau simakopé gege punuteteu Dapid, paguguletnia.

70Aiakéan palelengannia si Tuhan, ka sisegéakenenda tai nabi sipiliynia siburú.

71Masibelaaké sita ka kabeira saggakta samba ka kabeira simalagá baga ka tubutta.

72Bulé ipatoilá anggai bagania ka tubudda taikebbukatta, taipajajaknangan iaké sitonéakenennia sipunenan.

73Amusuppangan nia ka tubut ukkuita si Abraham, samba aigalaian pakerekat baga masibelaaké sita ka kabeira saggakta, bulé tá ka bagat pulolotó tapaniddogi kam nia

74(1:73)

75bulé sarat ka tubunia lé, tapagugugulet'aké kam tubutta samba masigalai siobat bagania ka sanganantat purimanuaiatta.

76Ekeu leú et Togakku, tuooniaké te ekeu nabit Taikamanua Sipulubeunan. Aikoiniaké ekeu muboikí ka tubut Tuhan masipapa enungannia,

77masisegéaké ka tubudda sapaamiannia paarauna sia, ké aiappeán jodda Taikamanua.

78Simaanggai baga samba simakaté baga lé nia Tuhanta; pat oi nia masipaarau sita. Kelé sulu ibela simatsep,

79kisedda leú te ikau patónia ka sangamberi sirimanua sikukuddu ka tei ailiggou pugepgeman sambat pulolotó. Ipalulu sita ka enungan sieei ka paabanan."

80Oto ka sia togat Sakarias néné, muurau tubunia, muurau leú et ron ketsatnia. Ka simatangeu lé ikukuddu, teret ailina tetrenia ipatoilá tubunia ka tubudda bangsa Israel. <<  Lukas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran