Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 11 >> 

1Lepána lé aipangantru sia sipasiuluinia Jesus, tui nia sedda, iei masipangantoman samba masisegéaké Katuareman Simaerú sitonéakenen Taikamanua, ka laggai simalegre sedda.

2Kelé aiarep nia si Johannes Sipasiraraú sangamberi sigalai Kristus, ai nia ka bagat penjara, koiniakénangan piga pá sia sipasiuluinia, raei ka tubut Jesus, raiséaké ka tubunia,

3"Kipa, taleú ekeuan néné, ngenaakenenmai siooi, siripot sitonéakenen Taikamanua, elé ai peilé sia sabagei ngenaetmai mitsá siooi?"

4Iageti kuanangan ka matadda Jesus, pelé nga-ngania, "Kiséan lé, kenan'an lé kam kai Johannes, nusegéaké kam ka matania, sangamberi siitsómui elé siarepmui:

5Amakoinong'an matadda simapeset mata, amoian arapuenung simasakit, amalengan sia simalubbé simasappó, amaarep'an piúra simatakkep, atusurungan sia simamatei, samba leú Katuareman Simaerú, sibara ka Taikamanua, atusegéakéan ka tubudda simagebá.

6Mauktuk te sia sitaimarua baga ka tubukku!"

7Tui-tuira lé ka sia sikoiniakenen Johannes néné, taddaakénangan nia Jesus, masitiboi ka matadda sirimanua simigi, pagalaiat tubut Johannes, pelé nga-ngania, "Apangan lé lulunia nubebesíaké kam moi ka kudduat simatangeu néné? Taleú masiitsó popou-pou ipauilá nia rusa lé?

8Elé, aponia nuiitsó kam sedda? Taleú masiitsó sirimanua sipuleleppei simalainge lé? Tá anai sia sedda, ai lé sia ka lalepda tai rimata ka sia sipuleleppei simaerú kelé nenda!

9Oto apangan lé lulunia nueei kam ka simatangeu? Taleú masiitsó sara nabi lé? Bulatnia, aisesengan tedda, momoi takua, legei peilé pubebeunan tiboi tubut nabi.

10Aipoí pagalaiat tubut Johannes lé ititiboi ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, 'Nia té néné, pakoinietku, nga-ngan Taikamanua, sikoiniakenenku sieei boikí kei mei ekeu, bulé ipapa enungannu.'

11Bulé nuagai kam nia! Bulat beri te sia sara ka polak néné, sisaliu pubebeunan tiboi tubut Johannes Sipasiraraú. Tápoi kenanen kisé, sia oniakenen sigoisó tiboi tubu ka paamian Taikamanua peilé, maabeu tiboi tubu ka tubut Johannes.

12Taddanangan aipungantoman si Johannes isegéaké katuaremannia, pat aili kineneiget, bulat sarat masisaggangi paamian Taikamanua lé ragagalai ka sia simaron nga-nga, bulé ioi ragalai siobára ka tubudda.

13Pat aili kakaoijanan nia ka sia si Johannes, pagalaiat puaaili nia sangamberinia néné, atumuneng'akéan ka sangamberi surukat Mose sambat ka ngantomanda tai nabi.

14Ké baí matonem bagamui ka sikuakku néné, si Johannes néné te si Elia, atusiblaakéan pagalaiat kaooinia.

15Oto kasei simaarep piú arep'akénangan nia sikuakku néné!

16Ka tubut apangan lé pá mateú kupakekeréaké sia sangareddenan néné? Aipoí kelé galai tubudda tatoga sipukukuddu ka pasar lé sia néné. Pasoga pasasambadda, mungkuat sara ka mugkuat bagei, masikua,

17'Amukateubá kai kateubat puangkakat baga, tápoi bulat beri geilauna kam muturú! Ialeú et, akuuraiaké kai urai pulúlukat baga, tápoi beri obámui nia musou!'

18Kelé aioi ka sia si Johannes, pupuasonangan samba tá iloló suat anggur, arakua peilé ka tubunia, 'Bulat ai lé sanitut tubunia, sirimanua néné!'

19Lepá oi nia ka sia kineneiget Togat Manusia, siobá mukom samba siobá muló, abela peilé nga-nganda masikua, 'Itsó peité kam nia ka sia néné! Taiom kan, simaló ló simapuinengan, samba siobá masipaaleiaké sipuukú pajá, samba sijo.' Tápoi kenanen kisedda, sikut paatuat Taikamanua, matoilá ituitsó ka buat sigalainia."

20Iageti taddaakénangan nia Jesus, ipateleji palagga-laggai, iaté laggai simarei-rei iei masigalai kerek. Kalulut taiobára masibauaké paatuatda.

21Kuanangan ka matadda, "Mateimuian te kam tai Korasim! Kisedda leú et kam tai Betsaida, bulat mateimuian leú te ka kam! Aipoí, ké ka laggai Tirus samba ka laggai Sidon baí itugalaiaké kerek kelé sigalaiakenen ka talagamui ka kam néné, bulat táan taagai burú arapupurúpú, samba araparagat abu ka utéra, rabauaké paatuatda.

22Repdem kam sikuakku néné! Ka Gogoi Sialu, jodda tai Tirus sambat tai Sidon peilé malabbei iappéaké Taikamanua, ka jomui ka kam néné!

23Kisedda leú et ka kam tai Kapernaum! Ka bagamui te tububuak'aké kam pat aili ka manua, elé? Bulat táan te matsí tubuak'aké kam! Tá te ka narako lé ituriribbaiaké kam! Aipoí ké ka laggai Sodom baí itugalaiaké kerek kelé sigalaiakenen ka talagamui néné ka kam, bailiu pat aili kineneiget ai peilé nia ka sia laggai Sodom néné!

24Repdem kam sikuakku néné! Ka Gogoi Sialu, tai Sodom peilé malabbei iappéaké jodda Taikamanua, ka jomui ka kam néné!"

25Ka tetret nenda, paniddounangan Jesus, pelé nga-ngania, "Taikamanua Ukkui, sikup-kup'aké polak samba manua! Surá sabeu kukua ka matam, kalulut anupakele poí sangamberi nia néné ka tubudda sirimanua simasiku paatuat samba simabuak tiboi tubu. Tápoi ka tubudda sigoisó tiboi tubu lé anupatoilá nia.

26Nenda lé poí kiddiyet bagam, Ukkui."

27Iageti kuanangan nia mitsá Jesus, "Aiakéan Ukkui sangamberinia ka tubukku. Beri sia sara siagai Toga, sarat Ukkui lé iagai nia, lepá. Kisedda leú et ka sia Ukkui, beri leú sia sara siagai nia, sarat Toga lé, lepá, sambat ka tubudda sia siobat bagania Toga ipaagai Ukkui ka tubudda.

28Konan kam ka tubukku, kam sangamberi simasaggo tubu samba simaorú abbinen, bulé kupaarau kam.

29Reddet kam surukatku, samba ului kam aku. Aipoí kalulut leppet bagakku samba repet paatuatku, maaraunangan bagamui.

30Malabbei lé poí surukatku akenenku ka tubumui, samba abbinen sikauku ka bokumui leú et, masing." <<  Matius 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran