Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 1 >> 

1Bagat buko néné iaté pagalaiat sangamberi sipinatoilat Jesus Kristus, sipuaaili ka gogoi sibabara. Aipoiliat sangamberinia néné Taikamanua ka tubut Kristus, bulé isegéaké nia ka tubudda sapagugulet Taikamanua pagalaiat sipuaaili ka gogoi sibabara. Aikoiniaké malaikania Kristus ka tubut Johannes, paguguletnia, bulé ipoiliat sangamberinia sipuaaili néné, ka tubunia.

2Bailiu ka sia si Johannes, poiliatnangan sangamberi siitsónia néné. Oto néné te pangasegekatnia pagalaiat patonekat Taikamanua siron'akenen Jesus Kristus ka simuneng'akenennia.

3Oto mauktuk te sia sipasibabatsaaké samba sipasiaarep katuareman siniblaakenen buko néné, samba sipasirereddet sangamberinia sitususurat ka bagania. Aipoí táan mauju ipuaili sangamberinia néné.

4Ale kam Sasarainamai sikukuddu ka paamian sipitu néné ka Asia! Aku sipuoni si Johannes néné bulat aikukakaroni baga, bulé tupanguruat'aké ka tubumui panukanan samba pabujaiat sibara ka Taikamanua; iaté nia, tonemnangan lé aian nia, samba siturerere kababara, sambat simariu-riu kababara; samba leú et sibabara ka sipitu ketsat sikukuddu ka matat uddenan purimataat Taikamanua,

5samba leú sibabara ka tubut Kristus sipasimumuneng simatopit. Nia lé bulat siboikí aisuruaké Taikamanua ka simamatei, samba nia leú et masikukup-kup'aké tai rimata ka polak néné. Bulat makaté bagat Jesus ka tubutta, samba kalulut kamamateinia, belaakénangan sita ka jotta,

6samba bailiuakénangan leú et sita sara bangsa sikokoiakenen sarat imam, sipuukú galajet Taikamanua, Ukkuinia. Jesus Kristus te sipulubeunan samba sipulugege teret buru-burú. Amen!

7Itsó kam, aian nia momoi aikukunemi nia tinobut! Raiitsó te nia sangamberi sirimanua. Beri sia sipasipupunu nia leú et, raiitsó nia. Mulului-lui te sia sangamberi taikapolak kalulunia. Oo, bulat momoi nia! Amen!

8Aikua si Tuhan Taikamanua, "Aku té panandaatnia sambat leú et kalepakatnia, iaté nia bulat tonemnangan lé aian nia, siturerere kababara, sambat sibabara teret buru-burú, sambat Sipulugege."

9Aku néné iaté sipuoni si Johannes, sarainamui sikeré besit tubu mangorik pangoringan siloketda sangamberi sipasiului Kristus. Maom bagatta mangorik siripot puoonitta paamian bakkatnia. Araribbaiaké aku ka nusa Patmos kalulut sesegéakéku patonekat Taikamanua, siron'akenen Jesus ka simuneng'akenennia.

10Ka gogoi Tuhan, kuneminangan aku Ketsat Sipunenan, arepkungan leú et nga-nga simaron, kelé nga-ngan pipiau, ipanibo ka tei-teiku.

11Kuanangan nga-nga néné ka tubukku, "Surat'aké sangamberinia siitsónu, lepá kaunungan nia buko néné ka paamian sipitu, iaté: Epesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Piladelpia, sambat Laodikea."

12Iageti pitsakkungan tei-teiku kuitsó kasonia sipaninibo ka tubukku. Oto itsókungan pitu ngambua reret kudduat alito sigalai sibara ka emas.

13Ka tengan reret kudduat alito, ai sara sipuririó; ituitsó kéan lé mutubu sirimanua. Ai saraubánia simananta pat aili ka rerenia. Ka rurukatnia ai aipakei tabbot rurukat sigalai sibara ka emas.

14Mabulau alainia kéan lé bulut biri-biri, bulat kéan lé bagat batta. Matania aimuju-juluu kéan lé api;

15rerenia aimukikinam kéan lé baí tembaga silabó. Nga-ngania kéan lé nga-ngan oinan puruupugat sabeu.

16Ka kabeinia sikattoet, ai pitu panyanyat, samba ka ngu-ngunia ai sara lanjau simalauru rua ngasilá nia. Matania matoro, kéan lé matat sulu sinágó.

17Oto kelé akuitsó nia, purappokkungan ka matania, bulat kéan lé simamatei, aku. Tápoi lepá rapeakénangan kabeinia sikattoet ka tubukku, iageti kuanangan ka matakku, "Buí numalotó! Aku té néné panandaatnia samba leú et kalepakatnia.

18Aku té néné sipuririmanua! Amateian aku, tápoi itsó peité, amurimanuangan aku teret buru-burú. Aku lé sipanei-nei kamateiat, samba taikabaga.

19Oto kalulut néné, surat'aké sangamberinia siitsónu, iaté sangamberi sibabara kineneiget, samba aponia sipuaaili ka gogoi sibabara.

20Néné te kelé keleatnia sipitu panyanyat siitsónu kai kattoetku, samba sibara ka sipitu reret alito sigalai sibara ka emas: Panyanyat sipitu iaté, samalaikat paamian sipitu, samba sipitu reret kudduat alito, iaté, paamian sipitu." <<  Wahyu 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran