Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 13 >> 

1(12-18) Iageti puriónangan leú et ulou simakopé beunan néné ka bet-bet koat. (13-1) Lepá itsókungan leú et sangamuneng tarimeu situoottou ka bagat koat. Ai pulu bannia samba pitu uténia. Senen bannia ai kirit purimataatnia, samba senen uténia ai atusurat'aké sara oni kelé paloloiat ka tubut Taikamanua.

2Tarimeu siitsóku néné, ituitsó kelé harimau simaguttí tubu, rerenia kelé reret beruang, moksoknia kelé moksok singa. Iageti kaunangan ka sia ulou simakopé beunan néné, ron sibara ka tubunia, purimataatnia, samba gegenia simakopé beunan, ka tubut tarimeu néné.

3Sara ka talagat utet tarimeu sipitu néné, kelé ai sara matat maujú simakopé kataí besí, tápoi amalengan maujú nenda. Iageti tutrangan nia taikapolak tarimeu néné, ka kisei ka baga.

4Samba umun'akérangan ulou simakopé beunan néné, kalulut aikauan gege ka tubut tarimeu néné. Sambat airapaniniddogi leú nia, tarimeu néné. Arakua, "Tá anai simakeré ka tubut tarimeu néné! Tá anai simaró baga masisaggangi nia!"

5Atuobáaké ka sia tarimeu néné, ikua apa pá ka buak paatuatnia, masipaloloi Taikamanua. Atuobáaké ipurimata ka bagat epat ngapulu rua ngalaggó burúnia.

6Iageti taddaakénangan masipaloloi Taikamanua, samba leú onin Taikamanua. Kisedda leú et kudduat Taikamanua, samba sangamberi sikukuddu ka manua, paloloinangan nia.

7Atuobáaké leú et ilawan sapaamian Taikamanua, samba ikalaaké sia. Gege masikup-kup'aké sangamberi suku, negara, nga-nga, sambat bangsa leú et, atukau ka sia.

8Iageti paniddogiddangan nia sangamberi sirimanua sipuririmanua ka polak néné, legeina lé sia sitususurat oni, ainangan tá tubabaraaké polak néné, iaté sitususurat ka bagat buko purimanuaiat bakkat Togat Biri-biri silepá jájá.

9Oto kalulut néné, ké moi nuarep'aké kam nia, arep'akemuian nia katuareman néné:

10"Ukum'akenen, buítá tuukum'aké. Sia saggiret lanjau ramatei, buítá tusaggri ramatei. Iaté lulunia, buítá maom bagadda samba matopit sia sapaamian Taikamanua."

11Lepá itsókungan sangamuneng tarimeu bagei tubujjlu ka polak. Sirua ban, kelé ban togat biri-biri. Nga-ngania kelé nga-ngan ulou simakopé beunan.

12Ka matat tarimeu siboikí, ipapakei gege sabeu sialánia ka tarimeu nenda leú et. Sangaliot polak samba sangamberi sikukuddu ka bagania, paksanangan sia, bulé rapaniddogi tarimeu siboikí, iaté simamale maujú.

13Tarimeu sikarua néné, maigi kiseiet sabeu aigalai. Ka mataddangan leú et sangamberi sirimanua, gorosot'akénangan api sibara ka manua ka polak.

14Iageti patajunangan sia sangamberi sirimanua ka polak ka kiseiet sigalainia ka matat tarimeu siboikí. Kuanangan ka matadda sangamberidda, bulé ragalai tularat tarimeu sibara siorangan lanjau, tápoi riu-riu lé ipurimanua.

15Tuobáaké ka tubut tarimeu sikarua néné, ikau enga ka tubut tularat néné, pat oi ipanibo, lepá pamateinangan sia sangamberi sitaiobá masipaniddogi nia.

16Sangamberidda sikebbukat elé tasulé, simakayo elé simagebá, pagugulet elé sipuuja, paksanangan sia tarimeu néné bulé rasiló toggaiat ka kabeira sikattoet elé ka tou-toura.

17Beri sia sara momoi pasaki elé rasakiaké apa pá, ké tá anai toggaiat nenda ka tubudda, iaté onin tarimeu nenda, elé angká masipatoilá oni nenda.

18Oto sené ai lulunia tumasiku paatuat. Simasiku paatuat momoi raadde katukolobat angká ka tubut tarimeu nenda, aipoí angká nenda, iaté onin sara sirimanua. Angkánia, iaté 666. <<  Wahyu 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran