Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 21 >> 

1Lepá itsókungan manua sibau sambat polak sibau. Iageti ka sia manua siboikí samba polak siboikí, pepe, samba leú et ka sia koat, tatá.

2Iageti itsókungan laggai sipunenan, iaté Jerusalem sibau tugorosot barania ka laggai manua, sibara ka Taikamanua. Laggai nenda atupatarek'an, bulat kéan lé sinanalep talimouakenen, atupalaingengan tubunia, iei masiailiaké simanteu talimouakenen.

3Lepá arepkungan nga-nga sabeu sibara ka uddenan purimataat, sipasikukua, "Ka talagadda sirimanuangan lé ikukuddu kineneiget Taikamanua! Seddangan lé ikukuddu sambadda, samba sia leú et bailiu sapaamiannia. Bulat tubut Taikamanua lé mukukuddu ka talagadda, bailiu Taikamanuanda.

4Posanangan leú sangamberi elu ka matadda. Táan anai kamateiat, pureuregat baga, sou, elé besí leú et táan anai. Sangamberinia sipuoni siburú, tatá."

5Pelé nga-ngania sipuuuddet ka uddenan purimataat, "Kubabailiuaké te sangamberinia néné sibau!" Iageti kuanangan leú et ka tubukku, "Surat'aké néné, aipoí tiboiet néné, bulat sibulatnia samba katonemiet lé."

6Iageti kuanangan, "Atuléléan! Aku té néné panandaatnia samba kalepakatnia; aku té né Tuhan barania ka Panandaatnia pat aili ka Kalepakatnia. Kasei simaonggou, kaukungan ló ka tubunia, sitá saki, sibara ka bubuakat purimanuaiat.

7Rasisiló te sia simamanang néné, sibara kaku. Bailiunangan aku Taikamanuanda, iageti nia ka sia leú et, bailiu togakku.

8Tápoi sia geti sipulolotó, sipajo sirimanua, sikataí paraboat, sipasimamateiaké sirimanua, sipusisilainge, sipugagaut, sibuluji sabulungan, samba sangamberi simaboko, turiribbaiaké lé ka bagat api simalio samba belerang sipujujuluu, iaté kamateiat sikarua."

9Iageti oinangan leú et ka tubukku, iaté sara ka talagat malaika sipitu, siukkáaké pulokat sisusut pitu ngamata paoreat, masikua ka matakku, "Konan! Kupatoilá ka matam, Talimouakenen, iaté sinanalep Togat Biri-biri."

10Oto kuneminangan aku Ketsat Sipunenan, iageti abbitnangan aku malaika, ka sara leleu simakopé buak. Patoilánangan leú et ka matakku, laggai Jerusalem, iaté laggai sipunenan. Laggai néné, situgogorosot sibara ka manua, iaté sibara ka tai Taikamanua,

11sialei pubeunanan sambat pulatsanan Taikamanua. Laggai néné apakirisau, kéan lé bukkú simalatsat, samba kelé bukkú simakirisau limun simalatsat, kelé kristal.

12Kekrenia situbobokkó, tápoi mabuak sibara pulu rua matatbaliu, ai sia pulu rua igidda samalaika sipasijajago. Ka senen matatbaliunia ai atusurat'aké oninda sipulu rua ngasuku ka bangsa Israel.

13Samba ai leú et telu matatbaliu simatai ka senen bé-bénia; telu saigit kabelaiat sulu, telu saigit kayaman, telu saigit baré, samba telu ka saigit kabelekat sulu.

14Ka uddut pulu rua pundasi, aiturióaké kekre néné. Ka bukkú pundasi néné, ai atusurat'aké oninda ka pulu ruadda tai apostel Togat Biri-biri.

15Malaika sipaninibo ka tubukku, ai ka kabeinia tuturá kirekat, sigalai sibara ka emas, masikireki laggai néné, iaté matatbaliu laggai sambat kekrenia.

16Laggai néné siepat persegi, makeré nantania ka lionia. Iageti kirekinangan nia tuturánia malaika laggai, néné, ai 2400 ngakilometer nantania, lio sambat buaknia makeré lé ka nantania.

17Kelé aikireki nia malaika kekre néné, ai enem ngapulu ngameter buaknia. Kirekat ipapakei malaika néné, iaté kirekat pakeietda sirimanua.

18Kekret laggai néné, sigalai sibara ka bukkú simakirisau limun, kiniu laggai nenda geti sibara ka emas simamurni, malatsat kelé kaca.

19Bukkú pundasit laggai néné, atupalainge sibara ka sene ngamata bukkú simakirisau. Bukkut pundasi siboikí, sigalai sibara ka bukkú simakirisau limun, kiniu. Pundasi sikarua, sigalai sibara ka bukkú simakirisau limun latsat, pundasi sikatelu, sigalai sibara ka bukkú simakirisau limun, pundasi sikaepat sigalai sibara ka bukkú simakirisau limun lumut.

20Pundasi sikalima, iaté sigalai sibara ka bukkú simakirisau sibara tularat ungat elé loiná, pundasi sikaenem, sigalai sibara ka bukkú simakirisau limun, pundasi sikapitu sigalai sibara ka bukkú intan simakiniu, pundasi sikabalu, sigalai sibara ka bukkú simakirisau simakalimun, pundasi sikasiba, sigalai sibara ka bukkú simakirisau, ai simakiniu, simakabonan ai leú simacoklat, pundasi sikapulu, sigalai sibara ka bukkú kelé susu simalimun, pundasi sikapulu sara, sigalai sibara ka bukkú simakirisau simalimun, makabonan, pundasi sikapulu rua, sigalai sibara ka bukkú simasuat laiket.

21Kapulu ruania matatbaliu sabeu, sigalai sibara ka mutiara, senen matatbaliu, sigalai sibara ka sara mutiara. Enungan laggai néné, sigalai sibara ka emas simamurni, makirisau kelé kaca simabilá.

22Tá akuitsó Uman Taikamanua ka laggai nenda, aipoí Uman Taikamanua, iaté tubut Tuhan lé. Taikamanua Sipulugege, sambat Togat Biri-biri.

23Táan leú maperlu itoro nia matat sulu, elé itoroji nia laggó, ka sia laggai nenda, aipoí pulatsanan Taikamanua itotoroji nia, samba Togat Biri-biri alitonia.

24Iageti puenungrangan tai bangsa ka polak, ka toronia, samba sia tai rimata, abbitrangan leú et pukayoatda, ka laggai nenda.

25Tápoi ka sia geti matatbaliu laggai, sarat katububuká lé nia senen tetre, tá tupapat-pat'aké, tá poí anai sedda soibó.

26Pulatsanan samba pukayoatda tai bangsa, tuaabbit ka bagania.

27Tápoi ka sia geti sigalaiaké kasit-sit'akenen, elé sipaboboko, tatetéaké nia, aponia kasit-sit'akenen, bulat tá tugugurú sia ka bagania. Sarat sia lé sitususurat oni, ka Buko Purimanuaiat Sirimanua, sambat ka bukot Togat Biri-biri, momoi tugurú ka bagania. <<  Wahyu 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel