Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 3 >> 

1Ai sara siagai enung puaranan ka talagadda tai Parise, iaté sipuoni si Nikodemus.

2Iageti sinoibó ei nia ka tubut Jesus, kuanangan ka matania, "Ale Guru, aikuaagai kai kokoiniakéna ekeu Taikamanua. Aipoí tá anai sia beri sara siagai masigalai kerek kelé sigalaiakenennu néné kekeu, ké tá ipaalei nia Taikamanua."

3Oto kuanangan ka sia Jesus ka matat Nikodemus, "Kau imatonem bagam ka sikuakku néné; bulat beri te sia sara ibabailiu sapaamian Taikamanua, ké tá mutú-tú matania mitsá."

4Iageti kuanangan nia ka sia si Nikodemus ka matat Jesus, "Ale, kaipa iooi iputútú matadda mitsá sikebbukat. Momoi leú pá isuruket'aké nia mitsá inania, lepá tú-túakénangan matania mitsá inania?"

5Oto alegina lé nia ka sia Jesus, "Bulat sibulatnia sikuakku néné ka matam: ké tá itú-túaké matadda oinan samba Ketsat Sipunenan, bulat tá momoi ibailiu sia sapaamian Taikamanua.

6Aipoí sirimanua siripot ka pusirimanuaat, saeppudda lé itutú-túaké matadda, tápoi siripot ka puketsanan geti, Ketsat Sipunenan lé itutú-túaké matadda.

7Oto buí imakeppu ka bagam, ké kukua ka matam: buitá mutú-tú matamui mitsá.

8Kelé leú ka sia ipuboroi rusa, kaipa lé iobá ei; aitaarep ukkúnia, tápoi tá taagai kaipa kabaraiatnia, samba kaipa ieei. Oto kisedda leú te galainia ka sia sinútúakenen Ketsat Sipunenan."

9Iageti kuanangan ka matat Jesus, si Nikodemus, "Oto kipa ipaeerú ibara néné?"

10Kuanangan ka matania Jesus, "Ale, guru lé ekeu ka bangsa Israel; malangan pá tá nuagai nia néné?

11Kau imatonem bagam ka sikuakku néné: siagaimai lé kutitiboi kai, samba siitsómai lé kumumuneng'aké kai: tápoi beri tonem bagamui ka simuneng'akenenmai.

12Oto ké tá baí matonem bagamui kupungu-nguan'aké pagalaiat sibabara ka polak néné; kipangan lé iooi imatotonem bagamui ké kupungu-nguan'aké baí kai pagalaiat sibabara ka manua?

13Beri peité sia sara situsasakai ka manua, sarat nia situgogorosot ka polak peilé, iaté Togat Manusia.

14Kelé aitoak'aké ulou tembaga si Mose ka sara loiná ka simatangeu, oto buitá kisedda leú te ka sia itubuak'aké Togat Manusia,

15bulé rabakkati purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá, ka sia simatonem baga ka tubunia."

16Kisé te bulat kopet katet bagania Taikamanua ka taikapolak, pat akénangan Togania sisasara, bulé tá ilangó sia sangamberi simatonem baga ka tubunia, tápoi raiikep'aké lé purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá.

17Aipoí aikoiniaké Togania Taikamanua, tá masihakimi taikapolak, tápoi masipaarau sia lé.

18Oto kasei simatonem baga ka tubunia, tá iuukum'aké sia Taikamanua. Tápoi sitaimatonem baga ka tubunia geti, aiukum'an sia Taikamanua, kalulut taimatonem bagadda ka tubut Togat Taikamanua sisasara.

19Ituseseleaké sia geti, iaté kalulut: Amoian nia pató ka polak néné, tápoi sirimanua geti ka gep-gep lé ramareré-ré, belé peilé ka pató, kalulut kataí nia sigalaira.

20Aipoí sangamberi sirimanua sigalai sikataí, bulat malagá bagadda ka tubut pató; samba tá ioobá moi ka pató geti, kalulut ikera buí imatoilá sigalainia sikataí.

21Tápoi sia geti sigalaiaké sangamberi siobat bagat Taikamanua, maeme bagadda masilegeri pató, bulé imatoilá, sangamberi sigalainia néné, sarat siripot obaket bagat Taikamanua lé.

22Lepá ei Jesus sambadda sipasiuluinia ka Judea. Iageti kuddu sia sedda piga ngagogoi pá burúnia, masiraú.

23Ka tetret nenda, tápei arapenjaraaké nia ka sia si Johannes. Pasiraúnangan leú et ka laggai Ainon, tá mareunan nia ka laggai Salim. Aipoí sedda maigi oinan. Iageti oirangan leú et sirimanua ka tubunia, raúnangan leú et sia.

24(3:23)

25Lepá pajoggloddangan sipasiului Johannes, ka tubudda tai Jahudi, rapaukeli pagalaiat aturan pasiliná.

26Iageti eirangan leú et ka tubut Johannes masikua ka matania, pelé nga-nganda, "Ai peilé leú nurerepdem nia, Guru, nenda alei nu mukuddu ka silat Oinan Jordan, sinaúsaúnu ka tubumai siburú? Ka sia kineneiget, ai leú et nia masiraraú, ameian sia sangamberi sirimanua ka tubunia!"

27Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia si Johannes, "Tá anai tenan lé nia bara apa pá ka tubut sirimanua, ké tá Taikamanua ipanguruat'aké nia ka tubudda.

28Bulat piúmuian te amasiarep akukua nia ka matamui, 'Aku kaku néné geti, tá Rimata Sipaarau. Aikoiniaké lé aku Taikamanua muboikí ka tubunia.'

29Aipoí sinanalep sitalimouakenen nenda, simanteu sitalimouakenen sibakkatnia. Ka sia alei simanteu talimouakenen, sarat murió masipaaleiaké samba masiarep'aké galajetnia, samba bulat maangká bagania ké iarep nga-ngan simanteu talimouakenen. Oto kisedda leú te aku kaku. Kineneiget bulat maangká bagakku.

30Bulé nia lé memei maabeu tiboi tubu, tápoi aku kaku geti, memei lé ibebeleki tiboi tubukku."

31Sibabara ka manua lé sisaliu sangamberinia. Tápoi sibabara ka polak geti, addeat taikapolak peilé sia, samba pagalaiat pupolangan lé ratitiboi. Nia lé, sibabara ka manua sisaliu sangamberinia.

32Siripot siitsónia elé siarepnia lé ititiboi, tápoi beri sia sara simatonem baga ka simuneng'akenennia.

33Tápoi sia geti simatonem baga ka simuneng'akenennia, ramumuneng'aké pububulat sibulatnia sikuat Taikamanua.

34Aipoí sia sapakoiniet Taikamanua lé masingangantoman'aké tiboiet Taikamanua, aipanguruat'akéan poí sangamberinia ka tubunia Ketsat Sipunenan.

35Manuntu bagat Ukkui ka tubut Togania, samba aikauan sangamberinia gege ka tubunia.

36Oto kasei simatonem baga ka tubut Toga, tá isoppi rabakkati purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. Tápoi sitaimareddet ka tubut Toga geti, bulat buji bagadda rabakkati purimanuaiat. Iuukum'aké lé sia Taikamanua teret buru-burú. <<  Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran